Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

IstanbuFuîi                 Fethi
                                             Şükıü SARAÇOĞLU
                                            Sivil Savunma Sekreteri


       11 Mayıs 330 da imparator Kostantin, Haliç'le dığı bozgunu» ile Trakya ve Balkanların önemli
     Marmara  arasında yaptırdığı İstanbul'un, yeni bir kısmını Bizanslılardan almış bulunuyorlardı.
     başkent olarak tesisi merasimini yapıyordu. Kos-  Osmanlı Türkleri Yıldırım Beyazıt zamanında
     tantin'i, Romayı bırakıp saltanat merkezini doğu­ Istanbulu 1391, 1395, 1396, 1397 ve 1400 tarihlerin­
     ya kaydırmasını icap ettiren sebepler orasında din de 4 defa, 1412 de Musa Çelebi devrinde bir de­
     mücadeleleri yüzünden italya'nın çekilmez bir hal fa, 1428 de II nci Murat devrinde keza bir defa ol­
     alması. Romanın İmparatorluğa yüklenen ihtiyaç­ mak üzere 6 defa kuşatmışlardır. Bu kuşatmalar
     ları karşılıyamaması, Got ve Pers tehlikelerinin çok defa yarım tedbirlerle yapılmış, ya da dış ga­
     Balkanlar ve Asya'da önem arzetmesi, Tuna hav­ ileler yüzünden orduyu başka görevlere sevk et­
     zasındaki kavimlerin, devleti savunmak için zen­ mek zarureti hâsıl olmuştur. 7 nci muhasara Fatih
     gin insan kaynağı teşkil etmesi gibi hususlar gös­ II. Mehmet devrinde 6 Nisan 1453 ten 29 Mayıs
     terilir, istanbul'un coğrafî, askerî ve iktisadî öne­ 1453 e kadar (54 gün sürmüş) ve kanlı bir müca­
     mi ortadadır. Doğu ve Balkan milletlerini tabiî ola­ deleden sonra şehir ele geçirilmiştir.
     rak etrafında toplayabilir. Belki bu sonuncu sebep
     yukorıdakilerden daha önemlidir.           BIZANSIN SON YILLARI

       Şehir 439 yılında karadan ve denizden gele­  Paleoloğ hanedanını kuran Michel Paleoloğ
     cek tehlikelere karşı surlarla çevrilmiştir. Durum 1261 de istanbul'u Lâtinlerin elinden kurtarmıştı.
     böyle olduğu halde, 5 inci yüzyılın ortalarından Eski Bizans imparatorluğu yeniden dirileceğe
      1453 e kadar birçok milletlerin hücumuna uğra­ benziyordu. Fakat başa geçen hükümdarlar sade­
     mıştır. Hunlar, Ostrogotlar, Avarlar. Islavlar, Pers- ce Lâtinlerle meşgul olarak, Anadolu'da büyüyen
     1er, Araplar, Bulgarlar, Ruslar. Ya istanbul'u ku­ Türk tehlikesini. Balkanlardaki Sırp yayılışını ih­
     şattılar veya yakınına gelerek tehdit etmişlerdir. mal etmişlerdi. Bulgarların geniş arazi talepleri ve
      1079 tarihinde Selçuk Ordusu Üsküdar'a kadar bu yüzden Bizansm iç işlerine karışmaları bir ya­
     geldi. 1096 ve 1204 tarihinde Haçlı orduları istan­ na, dahilde sürüp giden din ve mezhep çekişmele­
     bul'u ele geçirdi. 1147 de Alman kiralı 3 üncü Kon- ri devleti temelinden sarsıyordu. Saltanat kavgala­
     rat ve Fransız kiralı 7 nci Lui'nin kuvvetleri istan­ rı da eksik değildi. Meselâ I nci Andronik aleyhine
     bul'u zaptettiler. 25 Temmuz 126rde şehir tekrar torunu müstakbel III üncü Andronik isyan etmiş,
     Greklerin eline geçti ve Paleoloğ hanedanı 1282 savaş 1321 den 1328 e kadar sürmüş, şehir âsilere
     ilâ 1453 e kadar imparatorluğa hâkim oldu. Bir teslim olmuştu. Bir süre sonra Jean Cantacuzfene
     ara Sırp kiralı Douchan istanbul önlerine kadar (1341) imparatorluğunu ilân etti. Fakat saltanatı
     keldi ise de ansızın ölümü üzerine ordusu geri çe­ kısa sürdü. Yerine başkaları geçti.
      kildi (1355). Osmanlılar 1326 da Bursa'yı almışlar, 15 inci asırda, aşağı sınıflar doğuş ve zengin­
      1338 de Boğcriçi'ne dayanmışlardı. 1357 de Gelibo­ lik asaletine karşı isyan halindedir. Savaşlar yü­
      lu'ya geçen Osmanlı Türkleri, 1363 te «Sırp Sm- zünden harap olmuş bir memlekette emlâk ve ver-


     358
   1   2   3   4   5   6   7   8   9