Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

\
       Türk    Belediyecilik       Derneği     VII.   Kongresi           PROGRAMI                      GÜNDEMİ

   I — 19 Haziran 1964 Cuma           1 — Birinci komisyon
    —  Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğ­   Belediyeleri Ugilendiren idarî konular ko­
      rafya Fakültesi Umumî Konferans Sa­      misyonu :
      lonunda                      a) Yeni Belediye Kanunu  projesi hak­
      Saa>, : 10                     kında dilekler
      1 — Yönetim  Kurulu  Başkanı Prof.      b) Arttırma ve Eksiltme Kanunu tasa­
         Fehmi Yavuz  tarafından kongre­       rısı ve belediyeler
         nin açılması                e) Belediyelere bağlı katma bütçeli ida­
      2 — Başkanlık divanı seçimi (kongreye      relerin teşkilâtı
         bir başkan, bir başkan vekili ve    d) Trafik işleri
         iki kâtip seçilmesi)
      3 — içişleri Bakanı Orhan Öztrak'ın  2 — İkinci komisyon
         konuşması
      4 — Yönetim Kurulunun faaliyet ve he­   Belediyeleri ilgilendiren malî konular ko­
         sap raporunun okunması          misyonu  :
      5 — Komisyonların seçilmesi          a) Belediye Gelirleri Kanun tasarısı
      6 — Kongreye gelen rapor ve tebliğle­
         rin komisyonlara havalesi         b) Belediye payları ve yeni gelir konu­
      7 — Atatürk'ün  Anıt Kabrini ziyaret       lan
         edecek heyetin teşkili           c) Belediyelerin istikraz salâhiyetleri
      Saat : 13
      Yemek  tatili
      Saat : 15                 3 — Üçüncü komisyon
      Komisyonların kendilerine tahsis edilen    İmar komisyonu
      yerlerde çalışmaya başlaması ve başkan
      ve raportörlerinin seçilmesi       4 — Dördüncü komisyon
                               Kalkınma plânı ve belediyeler
   II — 20 Haziran 1964 Cumartesi
     — Öğleden evvel ve sonra komisyonların  5 — Beşinci komisyon
      çalışması
                               Hesap ve bütçe :
   ni — 21 Haziran 1964 Pazar
     — Saat : 10 - 13 mesaisini bitiren komis­  a) Derneğin 1956 - 1963 yılları kati he­
      yon raporları hakkında Genel Kurul gö­      sapları
      rüşmeleri                     b) 1964 ve 1965 yılları bütçeleri
     — Saat : 15 - 19 Genel Kurul müzakerele­     Yönetim Kurulunun hesap raporu ve
      rine devam                      bütçe teklifleri (bu komisyon dernek
     — Genel Kurul müzakereleri bittiği takdir­     merkezinde toplanacaktır.)
      de Yönetim Kurulu ve denetçi seçimleri.
      Kapanış.
                            6 — Altıncı komisyon
    NOT : 21 Haziran 1964 Pazar günü müzakereler bit­ Dilekler komisyonu
   mediği takdirde 22 Haziran 1964 Pazartesi günü saat : Belediyeler, delegeler ve üyeler tarafından
   10 da kongreye devam edilerek seçimler bu güne bırakı­ diğer komisyonları ilgilendirmeyen mev­
   lacaktır.                        zuları havi teklif, tebliğ ve raporlar.

                                                  357
   1   2   3   4   5   6   7   8