Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

nasebetle Ogburn'un hemen hemen bütün mo­     a. Fiziksel Ortam :
     dern sosyologlar tarafmdan kabul edilen, kül­   Yaşadığımız ortam  daima değişmektedir.
     türel geri kalma terimi tercüme edilebilen "cul­ Bu değişme yavaş olduğu gibi, büyük yer sar­
     tural lag" teorisi hatırlanmalıdır. Ogburn'un  sıntıları, yanardağ patlamaları gibi âni de ola­
     bu meşhur teorisine göre bir toplumda kültü­ bilir. Doğu Akdeniz kıyılarında devamlı bir top­
     rün maddî unsurları (konut, araç ve gereçler, rak fakirleşmesi ve erozyon meydana gelmesi
     makinalar v.s.) ile manevî elemanları arasında buralardaki yerleşme alanlarını, ticaret yolla­
      (aile, hükümet, eğitim) sürat bakımından bü­ rını, kültürleri değiştirmiştir. Bu tahribatın ne
     yük fark vardır. Kültürün bu çeşitli kısımları kadarının doğal gelişmeden, ne kadarının in­
     aynı süratle değişmediği için iki kısmı arasın­ sanların bilgisizliğinden ileri geldiğini kestir­
     da büjrük boşluk doğar. Örneğin tarımsal top­ mek güçtür. Bununla beraber modem teknoloji
     lum şartlarına uygun olan pederşahi aile şehir fiziksel ortamın değişmesinden ileri gelen de­
     medeniyetlerinde devam etmektedir.        ğişmenin olumsuz etkilerini önlemek için ça­
                               lışmaktadır.
        b. Sosyal Değişmenin Yönü :
        Sosyal değişmenin mahiyetiyle ilgili ikinci  b. Biyolojik Etkenler :
     özellik onun yönüdür. Bu kavramı "evrim" ile   Biyolojik faktörler de sosyal değişmeye et­
     ifade etmek mümkündür. Evrim fikri, özellikle ki yaparlar. Bu paragrafta nüfus artışı, nüfus
     biyolojide değişme kavramının  anlaşılmasına   yapısı incelenecektir.
     yarayan  önemli bir terimdir. Toplumların or­   Toplumların nüfusu gerek yapı, gerek sa­
     ganlarında artan bir ihtisaslaşma meydana gel­ yı bakımından değişmektedir. Bu değişme en
     diği zaman sosyal evrimden^ bahsedilebilir. Ço­ belirli bir şekUde 10 ve 20. yüzyıllarda kendini
     ğu zaman evrimin bir farklılaşma ve bütünlen- göstermiştir. Bu yüzyıllarda batıda doğum or­
     me olduğu ileri sürülmüştür. Çeşitli sosyolog­ ganları düştüğü halde ölüm oranlarının da düş­
     lar bu kavramlardan biri veya diğeri üzerinde mesi bu değişmenin sebeblerindendir. Az geliş­
     durmuşlardır.                    miş ülkelerde alınan sağlık tedbirleri bu ülkeler­
        c. Sosyal değişme ve ilerleme. Sosyal de­ de nüfusun artışına sebeb olmuştur. Alınan çe­
     ğişmenin mahiyetiyle ilgili üçüncü bir kavram şitli tedbirler sayesinde son kırk elli yıl içinde
     ilerlemedir. İlerlemeden bahsedildiği zaman sa­ ölüm ' v 20-40 arasında düşmüştür fakat bu
     dece değişmenin yönü değil, aynı zamanda be­ insanlar ölümden kurtarılmakla yoksulluktan
     lirli bir amaca giden yön düşünülür. Böyle bir kurtulamamışlardır. Bu suretle batıda hem do­
     oluşum insanların değer hükümlerini tatmin   ğum, hem ölüm oranlarının düşmesi, insan ya­
     ederse, değişme yönü arzulanan değerlerin da­ şının uyanması batılı toplumlarda nüfus yapı­
     ha büyük ölçüde  gerçekleşmesine yol açarsa  sına ihtiyar nüfusun artması şeklinde etki yap­
     değişme ilerleme sonucunu doğurur. Evrim ile  mıştır. Az gelişmiş ülkelerde ise alınan tedbir­
     ilerleme 19. asır filozofları tarafından çoğu za­ ler doğumları azaltmadığı halde doğan nüfu­
     man bir tutulmuştur. Bazı modern sosyologlara sun yaşamasını sağladığı için nüfus yapısında
     göre evrim bilimsel bir ilerleme ise etik bir genç nüfus lehine büyük bir artış sağlanmıştır.
     kavramdır. Bundan dolayı da insanların idaal- Özellikle Türkiye'de nüfusun % 40 ı 15 yaşına
     lerine bağlıdır. Her sosyal değişmede bu ikili kadar olan nüfus kategorisidir. Genq nüfusun,
     karakter yan yana bulunur.           yani ekonomik bakımdan müstakil olmayan nü­
        Sosyal değişmenin mahiyetiyle  ilgili b ı  fusun artışı ve çalışan nüfus oranının düşmesi,
     gözlemlerden sonra sosyal değişmeyi etkUeyen  çalışan nüfusun joikünü arttırmaktadır. Genç
                                                     l
     çeşitli faktörlerin incelenmesine geçilebiHr.  nüfus oranının artmasının diğer bir sonucu i­
     Bunlardan bazıları insan iradesinin dışında ge­ derliğin genç ve dinamik yaş gruplarına geçme­
     lişirler. Bazıları ise insanlar tarafından meyda­ sidir. Ancak genç nüfusun büyük ölçüde şehir­
     na getirilir. Teknolojinin ilerlemesiyle bu fak­ lere aktığı fazla nüfus bölgelerinde hakimiyet
     törler gitgide daha büyük ölçüde insanın kon­ daha fazla muhafazakâr olan yaşlı nüfus grup­
     trolü altına girmektedir. Aşağıda bu faktörler larına geçer.
     incelenecektir.                     Nüfusun büyüklüğü  ve yapısı çeşitli pıil-


     364
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15