Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

Dünya     Açlıkla    Mücadele      Kampanyası       ve   Türkiye
                                         Dr. Mecdi EMİKOĞLU

      GİRlŞ :                    şiklik yapılamaz, buğdayın gittikçe yüksel­
                             mekte olan tüketim yüzdesi frenlenmezse, buğ­
      Açlıkla mücadele, Mart ayının son hafta­ day açığımızın her yıl daha da fazlalaşmasını
   sında memleketimizin de dahil bulunduğu Bir­  tabiî karşılamamız icap edecektir. Tarımımızın
   leşmiş Milletler camiasını teşkil eden ülkeler­ dayandığı tek tipi beslenme repimimizin değiş­
   de bir hafta şeklinde ön plâna alınacaktır. Mil­ tirilerek çeşitlenmesi sayesinde değiştirmemiz
   letler açlıkla mücadele haftasında bütün yayın daha kolay olacaktır (1).
   imkânlariyle, fertleriyle bu konu üzerine gere­
   ken önemle eğilmeye gayret edeceklerdir.
                               DÜNYADA   AÇLIKLA  MÜCADELE   :
      Ekonomik  bakımdan  az gelişmiş bir ülke
   olan ve nüfus artışının yüksekliği rekor sevi­  Yapılan hesaplara göre dünyanın nüfusu
   yeye ulaşan Türkiye'de açlıkla mücadele haf­  günde ortalama olarak 129.000 kişi artmakta­
   tasının farklı ve ayrı bir önemi vardır.   dır. Son 70 yıl içinde dünya nüfusu tam bir
                             misli artmıştır. Bugün üç milyarı aşan dünya
      Gelişmemiş ve yan gelişmiş ülkelerin üre­ nüfusu, gelecek 35-40 yıl içerisinde 6,5 milya­
   tim ve tüketimleri arasında oranın kurulama­  rı bulacaktır. Yeryüzünde ekonomik bakımdan
   ması sebebiyle - nüfus artışının da etkisi altın­ gelişmiş ülkelerin azınlıkta oldukları düşünü­
   da - beslenme yetersizliğiyle karşılaştıkları bi- lürse az beslenme hattâ açlığın insanlığın ge­
   linm_ekle beraber eğitim noksanlığı sebebiyle  leceği için bir tehlike konusu oluşunu tabiî kar­
    yanlış beslenmenin zararlarının da durumu   şılamak gerekmektedir.
    zorlaştırdığı muhakkaktır.
                                (2) Dünya açlık meseleleriyle uğraşan te­
      Refahın ilk şartı ferdin gıda bakımından
   tatmini ile başlar. Fakat tatminle beslenme  şekkülün ileri sürdüğü rakamlar şöyledir. Dün­
    arasındaki farkın büinmesi, hem sağlık hem  ya yüzünde her altı insandan ikisi aç, ikisi ya­
    de millî servetin israf edilmesini önliyecektir. rı aç yarı toktur. Yeryüzünde yaşıyan insan­
    Tüketimin beslenmede değeri yüksek olan besi ların '/( 72,2 si yaşamak için gereken 2750 ka­
    maddelerine yönelmesi, talebin artması pazar­ loriyi alamamaktadırlar.  Bunların '/e 12 si
    lar kanaliyle üreticiye etki yapacak ve üretim günde 2000 - 2700 kalori almakta, % 59,5 i ise
    talebe göre yön değiştirecektir.        azami 2200 kaloriye yükselebilenlerdir.
      Memleketimizde kendine yeter, ihtiyaçları­   insanlar ilk yaşama günlerinden beri aç­
    nı üretimiyle karşüamak amacını güden kır   lıktan korkmuşlar ve kıtlıklardan, salgın has­
    yerleşmelerinin çoğunlukta bulunması bu mer­  talıklar, tabiî afetler hattâ harplerden daha
    kezlerin kasaba ve şehirlerle mübadele imkân­ büyük zararlar görmüşlerdir. Bugün dahi ula­
    larının çoğalması için pazarların önemini arttı­ şım araç ve gereçlerinin gelişmesine rağmen
    racak cereyanlara şiddetle ihtiyaç vardır.   küremizde yaşıyan  insanların yarısı açlıkla
                             karşı karşıyadır. Yakın zamana kadar millet­
      Dünya  açlıkla mücadele kampanyasının   ler kendi yağlariyle kavrulmakta idiler. İklim
    memleketimiz için ifade ettiği manâ halen bir şartlarının uygun gitmemesi ülkelerde zaman
    açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunmamız­  zaman  büyük kıtlıkların meydana  gelmesine
    dan ileri gelmemektedir. Türkiye'nin bu kam­ sebebiyet vermekteydi.
    panyadan elde edeceği en büyük kazanç bes­
    lenme (Nutrition) bilgisinin yaygın hale gel­   Yeryüzünde  yaşıyan insan miktarının bü­
    mesi ve beslenmemizde gün geçtikçe daha ö-  yük çoğunlukla gelişmemiş ve az gelişmiş ül­
    nemli bir yer tutmakta olan buğdayın tüketi­ kelerde bulunması ve üretimden daha seri ço­
    mine diğer besin maddeleriyle yardımcı olabü- ğalma göstermesi bugün dünya devletlerini dü­
    mektir. Eğer beslenme sistemimizde bir deği- şündürmekte,  birlikte harekete zorlamaktadır.

                                                   175
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14