Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

larına tesadüf etmekteyiz. Millet olarak şart­ mızı serinkanlılıkla muhakeme edip, muvaffak
      larımızı imkânlarım.ızı, başardığımız ve başar­ olacağım.ıza kat'i surette inanmamız lâzımdır.
      mağa  muktedir olduğumuz  işleri iyi değerlen­   Prensipler, sistemler ve vasıtalar hususun­
      dirmeliyiz.                     da sağlam temelleri attığımıza göre, hedefimiz
         Şu memleket şu kalkınmayı şu kadar kı­  olan neticelere varmamız elbet kolaylaşmıştır.
      sa zamanda  tahakkuk ettirmiştir. Bu memle­
      ket şu neticeleri şöylece almıştır, şeklinde mü­ A_ziz vatandaşlarım,
      talâalar beyan ederek, başarı ihtimallerimiz
      üzerinde ümit kırıcı neticelere varmanın isa­   Rakamlar  ve teferruatın sıkıcı tesirlerin­
      betsizliği açıktır. Her m.emleketin kendisine  den mümkün  olduğu kadar uzak kalmaya ça­
      has hususî  durumları mevcuttur.  Mukayese   lışarak, sizlere meselelerimizi ve düşündükleri­
       konusu yapılan memleketlerin bu hususî du­  mizi anahtarlariyle açıkladım.
      rumları üe memleketimizin hususiyetlerini aynı    Konuşmama   başlarken de ifade ettiğim
       şekilde mütalâaya elbet imkân yoktur. Bu   gibi, biz bu çeşit konuşmalarla, yaptığımız iş­
      memleketler  bir kısım temel meselelerini yıl­ lerin dayandığı mesnetleri muhterem vatan­
       larca önce halletmişlerdir. Bir kısmı toprakla­ daşlarımıza duyuruyoruz.
      rının yüz ölçümü ve nüfusu bakımından bizim­
       le mukayese  edilemiyecek derecede mahdut     Dayanılan mesnetler kısa veya uzun vâde-
       dâvalarla karşı karşıyadırlar. Bir kısmı dâva­ li, geçici veya devamlı neticeler olabilirler. Kı­
       larının mahdut olması yanında, dışarının yar­ sa vâdeli, geçici neticeli olanlar, bu kısa vâde­
       dımlarını da bize nazaran çok daha geniş ve ler içinde devlet adamlarına rahat hareket et­
       çok daha verimli bir şekilde sağlamak imkâ­ mek imkânını sağlar.
       nına sahiptirler.                   Uzun vâdeli ve devamlı neticeleri olanlar
         Kaldı ki Büyük  Atatürk'ün  devraldığı  ise milletlerin istikballerini teminat altına alır­
       Türk vatanının şartlariyle bugünkü şartlarımı­ lar. Biz milletimizin istikbalinin teminat altına
       zı mukayese edecek olursak, ilerleme yolunda alınmasını kendi geçici rahatımıza tercih et­
       güvenimizi kaybetm.ek için hiç bir sebebin mev- mekteyiz.
       ciît olmadığını görürüz.               Ulu Tanrı'dan başarılarımızda bizlere yar­
         Her şeyin başında kendimize güvenmemiz,  dımcı olmasını niyaz ederek, hepinizi saygıla­
       yaptıklarımızı ve yapmaya mecbur oldukları­  rımla selâmlarım.


       174
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13