Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

mak  istemem.  Böyle bir tutum ciddî devlet hesabını vicdanına verebilmelidir. Bir lâkaydi-
  idaresi anlayışı ile de kabili telif olamaz. miz, bir umursamazlığımız, bir  formaliteyi
    Biz güçlükleri cesaretle göze almakta, sa­ adam sende zihniyeti içinde takip edişimiz bu
  dece sağlam temelleri atmaktayız. Bu sağlam  memlekete  milyonlar kazandıracak bir tesisin
  temeller üzerine kurulacak bina ancak ikmâl  aylar hattâ yıllar devam edecek bir gecikmeye
  edildikten sonra azamî verimine kavuşacaktır. uğramamasına  • sebebiyet verecekse, hukukî,
    ilk beş yıllık ve onu takip edecek ikinci malî ve cezaî mes'uliyeti üzerimizden atmak
  beş yıllık plân devremizde, Türkiyemizin tedi­ için hangi yazıyı yazmış, hangi vesikayı tan­
  ye muvazenesi açıkları devam edecek, bu on  zim etmiş olursak olalım, gecikmenin vicdanî
  yılın sonunda Türk ekonomisi kendi ihtiyaçla­ mes'uliyetinden kendimizi  kurtaramayız.  O
  rını kendi imkânlariyle sağlayabilecek duruma halde vazifelerimizi bu esasa göre yerine getir­
  girecektir. Dostlarımız bu durumumuzu takdir  mek, işlerimizi bu esasa dayanarak kovalamak
  etmekte ve gayretlerine devam edecekleri anla­ başlıca kaygımız olmak gerekir.
  yışını bize bildirmektedirler. Şu hususu kesin   Girişilmiş olan işlerin, tatbike konulmuş
  olarak anlamak ve bilmek mecburiyetindeyiz   olan programların muvaffakiyeti  derecesi yıl
  ki, böyle bir yola girmediğimiz takdirde, me­ içinde ve yıl sonunda yapılacak tetkiklerde ta-
  selelerimizin hergün biraz daha azalması, her- biatiyle ortaya çıkacaktır. Bu tetkiklerde,
  gün biraz daha iyi şartlara doğru ilerlememiz memleketin bu kadar muhtaç olduğu yatırım­
  mümkün  değildir.                lardan birinin veya birkaçının gecikmesine se­
    Bu itibarla bugün tarihî bir vazifenin ön­ bep olmuş bir vazifeli durumuna düşmemek
  cüleri olarak harekete geçmiş, bu vazifeyi mil­ ve muvaffak olmuş insanların huzurunu duya­
  letlerin tarihi için uzun sayılamıyacak yıllar bilmek için, kırtasiyeciliğin gayretlerimizi ve­
  içinde başarıya ulaştırmak kararma  varmış   rimsiz kılan menhus  tesirlerinden kendimizi
  bulunmaktayız. Geçen her yılın meydana çıka­ mutlaka  kurtarmak mecburiyetindeyiz.
  racağı ferahlık, şüphesiz takip edilen yolun    Şu hususu memnuniyetle belirtmeliyim ki,
  hıhhatı hakkındaki inancımızı arttıracak, ar­ bugün  bilhassa plânlı çalışma devresine girdi­
  tan  inançla, ruhlarımızda ve gönüllerimizde  ğimiz bu günlerde, idare adamlarımızda, tek­
  duyacağımız şevk muvaffak olma azmimizi ge­  nik personelimizde ve bütün alâkalılarda 1963
  liştirecektir.                   prograımnı muvaffakiyetli tatbikata kavuştur­
    Plân ve programımız tatbikatının taşıdığı manın  şevk ve heyecanı belirmiş bulunmakta­
  bu önem, tatbikatta vazife almış devlet adam­ dır. Bir çok vilâyetlerimizin valileri ve diğer
  larımızın, idare ve teknik personelimizin, çift­ idare personeli, birçok iktisadî devlet teşekkül­
  çimizin, işçimizin ve bütün alâkalıların kendi lerimizin mensupları, özel sektöre dahil müte­
  mes'uliyetleri altındaki hizmetleri başarı ile şebbislerimiz şimdiden yatırım faaliyetlerinin
  yürütmeleri lüzumunu aşikâr kılmaktadır.    gönüllere ferahlık verici havası içine girmişler,
     Bu hizmetleri başarı ile yürütebilmek için, çalışmalarını buna göre tanzim ederek, mer­
  yürütmek  mecburiyetinde olduğumuz  işin hiç  kezî teşkilâtı tazyika başlamışlardır. Bu çeşit
  bir sebep ve bahane ile gecikmelere uğrama­  hayırlı işaretler milletimizin topyekûn yeni bir
  ması gerektiği hakikatim, herşeyin başında   hamle yolunda olduğunu  göstermekte, plânlı
  ulvî bir gaye olarak benimsemek lâzımdır. Kır­ devremizin başarı şansları hakkındaki ümitle­
  tasiyeciliğin, devlet idaresinde kökleşmiş olan rimiz kuvvet kazanmaktadır.
  fevkalâde vahim tesirlerini ancak bu iman sa-   Sağlam prensipler, sağlam maliye, verimli
  labetiyle ortadan kaldırmak mümkündür.      yatırımlar parolasiyle Türkiyemizi bu yaz ay­
     Ben kendime düşen vazifeyi yaptım, du­  larında hummalı bir faaliyet sahası haline ge­
  rumu  bir yazı ile salâhiyetli mercie aksettir­ tirmeliyiz. Ekonomik kaderimiz ancak bu su­
  dim, ondan gelecek cevaba göre icabım yerine retle köşeyi dönme imkânına kavuşacak. Bun­
  getiririm diyerek bir işin üzerine oturmak ve dan sonra da altından kalkamayacağımız hiç
  gelecek cevabı, günler ve aylarca huzur için­ bir dâvamız kalmayacaktır.
  de beklemek muvaffak  tatbikatın usulü ola­    Zaman  zaman  bazı vatandaşlarımızın ba­
  maz. Her vazifeli herşeyden önce nıes'uliyet  şarı şanslarımız hakkında kötümser mütalâa-


                                                  173
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12