Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

tevşik edici tedbirlerinden istifade etmek is­ sağlamaktan gayri bir imkâna sahip değildik.
      terse, yatırımlarmı plânda tesbit edilen hedef­ Ya plândan vazgeçecek yahut bu yola gidecek­
      lere uydurur. Bu esaslar dahilinde 1963 yılın­ tik.
      da özel sektörün üç milyar sekizyüz milyon i­   Yeni vergilere gitmenin siyasî partiler
                            l
      ralık yatırım yapabileceği tahmin edilmiştir. için ne demek olduğunu çok iyi bilmekte idik.
        Daha  fazla yapması hükümetin bilhassa   Memleketin  esasen istismarlara müsait olan
      arzuladığı ve teşvik ettiği bir husustur. Üç siyasî bünyesi yeni vergiler ihdas eden bir hü­
      milyar sekizyüz milyon liralık rakam özel sek­ kümetin âzası siyasî partilere karşı bu istis­
      törün bugüne kadar yaptığı yıllık yatırım mik­ marları büsbütün tahrik edebilirdi. Fakat ba­
      tarlarının en yüksek hacmidir.         his konusu olan husus şu veya bu partinin si­
        Özel sektör hakkındaki bu  esaslara da  yasî menfaati değil, vatanın yüksek menfaati
      bugüne kadar ciddî mahiyet taşıyabüecek bir  idi. Ne yapmamız lâzım gelirdi. Bu aziz vatanı
      itiraz yapılmamıştır.               hiç olmazsa bizden sonraki nesillere mamur ve
        Plânda âmme  sektörünün bütçe içinden ve müreffeh bir halde bırakmanın tedbirlerini mi
      bütçe dışından yapacağı yatırımların umumî   almamız, yoksa güçlüklerden,  istismarlardan
      miktarı tesbit olunmuş, bu miktarın 1963 yı­ korkarak, bizden sonrakileri hattâ bugüne na­
      lındaki çeşitli yatırım sahalarına dağılımı  zaran daha korkunç ekonomik, sosyal ve kül­
      1963 programında gösterilmiştir.         türel meselelerle karşı karşıya bırakacak bir
        Âmme  sektörünün bu yıla ait umumî ya­ mes'uliyetsizlik anlayışı içinde, hadiselere se-
      tırım hacmi geçen yılın 5.1 milyar lirasına mu­ 5drci kalmamız mı icabederdi?
      kabil 5.8 milyar liradır. Bu esaslara da bugü­  Biz bu iki yoldan güç fakat şerefli olanı­
      ne kadar ciddî mahiyet taşıyabilecek bir itiraz nı seçtik ve vatandaşlarımızın aklı selimine
      yapılmamıştır.                   güvenerek, büyük dâvalarımızı halledici adım­
         % 7 kalkınma hızını sağlamak, gayrisafi ları atmak, temelleri kurmak yoluna girdik.
      millî hasılanın % 18 zi nisbetinde yatırım yap­ Son günlerin başlıca münakaşa konuların­
      mak, yekûnu 9.6 milyar lira tutan yatırımları dan biri olan zam meselesinin iç yüzü budur.
      fizikî üniteler halinde toprağın üzerinde abide­  Plânlı kalkınma ile ihtiyaçlarımızı ciddî
      leştirmek için, tabiatiyle evvelâ rakamların
      nakde, paraya, daha sonra paraların maddî   surette karşılama fikrinde mutabık olacağız.
                                              7
                                        hızımızın
      varlıklara tahvil edilmeleri icabeder. Bu itibar­ Yıllık kalkınma sağlamak % için nisbetini tasvip
                                     bunu
                                edeceğiz,
                                                     millî
                                                gayrisafi
      la yatırım plân ve programlarımızın tatbike  hasılatımızın % 18 zi nisbetinde paraya ihti­
      konulabilmeleri için bir taraftan iç, diğer ta­
                                                  Gene
                                            edeceğiz.
                                         kabul
      raftan dış paraya ihtiyaç vardır. Biz bunun yaç duyduğunu dostlarımıza dış finansmanı bunu
                                                      te­
                                     için
                                sağlamak
      birincisine plânın iç finansmanı, ikincisine plâ­ min edin, bize ikiyüz seksen milyon dolar kredi
      nın dış finansmanı diyoruz.           bulun diyeceğiz. Bütün bu esaslardaki mutaba­
        Yerli mütehassıslar içeriden lüzumlu pa­  katlarımızı bildirdikten sonra, sıra kendi gay­
      ranın vergiler yoliyle sağlanması gereken kıs­ retlerimize gelince, yok biz bunu yapamayız
      mının en az dokuz milyar lira olduğunu kat'i diye direteceğiz.
      ve sarih surette ifade etmişlerdir.
        Yabancı mütehasıslar da plânın dış para    Böyle bir iddiayı ciddiyetie bağdaştirmaya
      ihtiyacı olan 280.000.000 dolar, yani ikibuçuk elbet imkân olamaz.
      milyar Türk lirasına tekabül eden dış finans­   Muhterem  vatandaşlarım.
      manı sağlayabilmek için evvelâ iç finansmanın   Plân ve programı yapıp tatbike koydum
      sağlanması lüzumunu haklı  olarak ileri sür­ demekle meselelerimiz tabiatiyle halledilmiş ol­
      müşlerdir.                     mamaktadır.  Asıl mesele bu plân ve program­
        Dokuz  milyar liralık iç finansman ihtiya­ lan, bunların gerektirdiği tedbirleri muvaffak
      cının 7.8 milyar lirası mevcut vergilerimizle surette tatbik edebilmekte, müsbet sonuçları
      sağlanıyordu. O halde daha bir milyar ikiyüz sırasiyle alabilmektedir. Sizleri plânın hemen
      milyon liraya ihtiyaç vardı. Bu miktarı mev­ ilk tatbik yılında nihai sonuçları alabileceği­
      cut vergi ihtiyatlarımızı kullanmak suretiyle miz gibi, hayal sayılabilecek ümitlere kaptır-

      172
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11