Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Adetleri yüzbinleri bulan sanayi işçimiz,   Plân ve programın milletimize ne kazan­
  milyonları bulan tarım işçimiz çeşitli sosyal ve dıracağı, buna mukabil milletimizden ne isteye­
  ekonomik  ıstırabın mengenesi içinde sıkışmış  ceği konusunda günlerden beri umumî efkârı­
  kalmış, devletin elinin kendilerine uzanmasını mız önünde münakaşalar yapılmaktadır.
  beklemektedir.                     Bu münakaşaların dikkate şayân olan ta­
    Büyük  şehirlerimizin göbeğinde yaşayan   rafı, hükümetin getirdiği plânı beğenmez gözü-
  ve gene adetleri yüz binleri bulan vatandaşı­ peklerin, plânın millete kazandıracağı imkân­
  mız, gecekondu dâvasının halli için hükümetin lar konusunda tasvip edici, fakat bu imkânları
  yardımına muhtaçtır.                sağlamak için lüzumu aşikâr fedakârlıklar ko­
     Nüfusumuzun  7<' 60 ı okuma yazma imkâ­ nusunda reddedici bir tutum içinde bulunmala­
  nından mahrumdur.                 rıdır.
     Bellibaşlı şehirlerimizin dahi mahallî hiz­  Bildiğiniz gibi beş yıllık plân birinci kar­
  metleri ancak devlet yardımının sağlanması su­ ma hükümet zamanında hazırlanmış ve ikinci
  retiyle karşılanabilecek durumdadır.       karma hükümet  kurulur kurulmaz  Yüksek
     Memleketin  yolları, köprüleri, barajlar,  Plânlama Kuruluna getirilmiştir. Çeşitli deği­
  sulama ve enerji tesisleri gibi teme! tesisleri şikliklerden sonra plân 21 Kasım 1962 tarihin­
  inşaatı, henüz başlangıç safhası içindedir.   de Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasvibin­
     Bu ve bunlara mümasil halledilmeleri için, den geçmiştir. Bu plâna göre hazırlanan 1963
  teknik imkân, yetişmiş personel ihtiyacı bir  jalı programı da 8 Şubat 1963 tarihli Resmî
  yana, yüz milyarları lüzumlu kılan pek çok me­ Gazete'de neşredilmiştir.
  selemiz sosyal ve ekonomik yatırımlar envan­    Plânın kabul ettiği başlıca ekonomik esas­
  terimiz halinde hükümetimizin alâka ve him­  ları şu suretle sıralamak mümkündür.
  metini beklem.ektedir.                 Muvaffak bir yatırım politikasının ilk şar­
     Yukarıda hükümet  etmenin zorluğuna te­  tı şüphesiz milletin topyekûn gelirini artırmak­
  mas  etmiştim. Vatandaşlarımız meselelerine   tır. Milletin topyekûn gelirine gayrisafi millî
  bugüne kadar bir türlü çare bulunamamış ol­  hasıla diyoruz. Plânımız gayrisafi millî hasıla­
  ması sebebiyle, haklı olarak sabırsızlanmakta,
  herkes sadece kendi derdini, kendi ıstırabını mızda sağlamayı hedef saydığımız yıllık artış
  büdiği için, gecikmenin mes'uliyetini sekiz ay­ nisbetini tesbit etmiştir. Bu nisbet % 7 dir.
  lık hükümetimize yüklemektedir.          Yani plânlı devremizde her yıl gayrisafi millî
     Hükümet  bütün bu  meseleleri bir anda  hasılamızda en az % 7 nisbetinde artış kay­
  halledivermenin tılsımına elbet sahip değildir. detmeyi hedef olarak ele almış bulunmaktayız.
  Onun yapabileceği iş meseleleri hal için gerek­  Bu nisbete bugüne kadâr itiraz eden ol­
  li en iyi usulleri tesbit etmek, bu usuller için­ mamıştır.
  de ihtiyaçları ehemmiyet derecelerine göre sı-   Gayrisafi millî hasüamızda % 7 nisbetin­
  ralıyarak, şartları hergün biraz daha iyiye yö­ de artış kaydedebilmek için tabiatiyle muay­
  neltmektir. Bulunan usuller tabiatiyle sadece  yen sahalara muayyen  bir hacimde yatırım
  hükümetin  gayretleriyle tatbike konulup başa­ yapmağa  ihtiyaç vardır. Plân bu ihtiyacı da
  rıya ulaştırılamaz. Bu usulleri milletçe benim­ nispet olarak tesbit etmiştir. Bu nispet gayri­
  sememiz, milletçe başarıya ulaştırmamız icabe- safi mülî hasılamızın '/^ 17 üâ 18 zidir. Yani
  der.                        1963 yılında tatbike koyacağımız yatırım prog­
     Bugün hükümetinizin takip ettiği yol böy­ ramı ile % 7 nispetinde kalkınma hızı sağlıya
  le bir yoldur. Gelişmiş ve gelişme halindeki bü­ bilmek için yatırımlarımızın yekûnu gayrisafi
  tün memleketlerin ve Anayasamızın kabul et­  millî hasılamızın % 17 ilâ 18 zi nisbetinde ol­
  tiği plânlı kalkınma fikri de bu anlajaşın ifa­ mak mecburiyetindedir.
  desinden başka birşey değildir.           Bu nisbete de bugüne kadar itiraz eden
     Beş yıllık plânımız bitmiş, Büyük Millet olmamıştır.
  Meclisi tarafından kabul edilmiştir. Bu plâna   Plân özel sektörün istediği şekilde istediği
  uygun surette hazırlanmış olan 1963 yılı prog­ yerde ve istediği kadar yatırım yapabilmesi
  ramımız ve bütçemiz tatbike konulmuştur.    esasını kabul etmiştir. Özel sektör hükümetin

                                                  171
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10