Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Buna mukabil yeni müesseselerin intibak    Şartlar tatmin edici olmaktan ne kadar
      devresi sırasmda doğurmaları tabiî güçlükler  uzak olursa olsun, bu gelişm.eyi dahi memleke­
      kargısında  sabırsızlanan bazı vatandaşlarımız  timiz ve milletimiz için hayırlı bir adım sayma­
      bu müesseselere rağmen bugünkü  düzen için­  mız icabeder.
      de ciddî memleket meselelerinin halledilemiye-   İşin esasındaki bu iyiye gidiş karşısında,
      ceği yolunda endişeler izhar etmektedirler.   sistemin kendisine has özelliklerinden doğan
         Bu birbirine zıd düşünce ve temayüller  ârızaları mübalâğalı şekilde değerlendirmek­
      memleketimizde,  demokratik  rejimin işlemesi  ten, siyaset adamlarının kendi aralarındaki
      sırasında devlet idaresine yön veren kuvvetler mücadelerin havasına kapılarak memleketin
      arasındaki muvazeneli ve ahenkli çalışma ihti­ kaderi hakkında endişeli mütalâalar izharın­
      yacını açıkça ortaya çıkarmaktadır.       dan vazgeçmek mecburiyetindeyiz.
         Devlet işlerini yürüten âmme idaresi, siya­  Devletleri idare sanatında, bugüne kadar
      sî hayatın kendi bünyesindeki mücadelelerin   daha iyisi keşfedilememiş olan demokrasinin
      tesirlerinden uzak kaldığı, bu mücadelelerin  bir terbiye işi olduğu, bu terbiyeye ulaşmanın
      havasına kendisini kaptırmayarak tam bir ta­  da uzun zamana ihtiyaç gösterdiği, artık bü­
      rafsızlık, verimlilik ve ahenk içinde vazifesini tün dünyanın kabul ettiği bir gerçek haline
      görmekte  devam  edebildiği takdirde mahzur­  gelmiştir.
      lar kendiliğinden ortadan kalkmış olur.       Muhterem  vatandaşlarım,
         İdare buna göre kurulur, idarenin çalışma­   Devlet düzeninin yeniden kuruluşu hare­
      ları buna göre düzenlenirse, mecliste, hükümet­ keti, şüphesiz sadece siyasî rejim sahasında ol­
      te yapılan münakaşalar,  hükümetin  istifası,  mamaktadır. Hükümetiniz ekonomik, sosyal ve
      yeni hükümetin kurulması veya  kurulmasının   kültürel hayatımızı da sağlam temellere oturt­
      gecikmesi gibi hadiseler devlet işlerinin yürü­ ma gayretlerinin içinde bulunmaktadır.
      tülmesini aksatmaz ve bu suuretle yeni sistem   Memleketimizin iktisadî, sosyal ve kültü­
      sadece memleket hayrına olan neticeleriyle mil­ rel durumu meydandadır. Bütün memleket sat­
      lî hayatımıza mal edilmiş olur.         hında derin bir sessizlikle yıllar ve belki asır­
         Biz bugün bu kuruluş ve gelişme çalışma­ larla akıp gitmiş büyük meseleler, yeni devrin
      larının içinde bulunmaktayız. Neticeye doğru  düe getirici haklar ve hürriyetler sistemi için­
      pek çok mesafe kaydetmiş olmakla  beraber,   de suyun yüzüne çıkmış ve halledilmeleri için
      henüz güçlüklerimiz sona ermiş değildir.    gereken zamanı dahi bekleyemeyen bir sabır­
         Bir yandan kuruluşun gerektirdiği tedbir ,  sızlıkla hükümetimizin önüne yığılmışlardır.
      leri tesbit edip tatbike koymak, diğer yandan   Dış tediye muvazenemiz her yıl muazzam
      alışılmış usuller dışındaki tatbikatı vatandaş­ açıklar göstermekte, bu açıklar büyük gayret­
      larımıza izah etmek ve bu tatbikata karşı çe­ ler sonunda elde olunan yardımlar ve dış borç­
      şitli istikametlerden gelen gayri mes'ul târiz, lanmalarla kapatılmaktadır.
      tenkit ve hareketleri insaflı ve anlayışlı bir  Bugün  için yıllık ortalama açık miktarı­
      mecraya  sokmaya  çalışmak hükümetimizi  ve   mız 400.000.000 doları yani üç milyar altıyüz
      hükümetimizin  dayandığı partileri meşgul et­  milyon Türk lirasını bulmaktadır.
      mektedir.                        İhracatımızın aşağı yukarı yarısını bulan
         Bu konudaki izahlarımın sonucu olarak şu ve yıllık miktarı bir buçuk milyar Türk lirası­
      hususu açıkça ve samimiyetle ifade edebilirim na yaklaşan dış borçlarımızı ödemek mecburi­
      ki, artık Türkiyemizde bir zamanların (kolay  yetiyle karşı karşıyayız.
      hükümet  etme) devri kapanmıştır. Gene bir     Vatanın az gelişmiş bölgeleriyle nisbeten
      zamanların (iktidarlar nimet mevkii değil, kül­ gelişmiş bölgeleri arasındaki sosyal ve ekono­
      fet mevkii olmalıdır.) sözü tam manâsiyle uy­ mik farklılıklar, insan hafsalasının tahayyül
      gulama safhasına girmiştir. Şüphesiz hükümet  edemiyeceği nisbette derin uçurumlar halinde­
      etmenin güçleşmesi nisbetinde, hükümet etmek­  dir.
      ten elde olunacak verim artacak, memleket iş­   On binlerce köy ve kasabamız, milyonlarca
                            i
      leri hergün daha ehil insanlar elinde daha yi  vatandaşımız yoldan, içme suyundan, okuldan,
      idare edilir hale gelecektir.      ' *   ışıktan mahrum bir halde yaşamaktadır.

      170
   1   2   3   4   5   6   7   8   9