Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

PI


               17.3.1963     PAZAR      A K Ş A M I

      Başbakan        Yardımcısı        Ekrem      Alican'm


                 Radyo      Konuşması    Aziz vatandaşlarım,              lis ve Anayasa Mahkemesi esasları kabul edil­
                            miş, bütün bu temel siyasî değişikliklerin ta­
    Demokratik  rejimlerde vatandaşların ka­
  naatleri türlü yollardan türlü şekülerde muay­ biî sonucu olarak demokratik düzenimiz. Bü­
                              Millet
  yen fikirler, muayyen siyasî temayüller etra­ yük hüviyet Meclisimiz, devlet idaremiz yepyeni
                                  kazanmıştır.
                            bir
  fında toplanmaya  çalışılır, iktidar partileri,
  muhalefet partileri ve bu partilerden her birine Memleketimiz evvelâ bu yeni düzende ça­
  mütemayil umumî  efkâr  müesseseleri vatan­  lışmanın doğuracağı güçlükleri yenmek, bu ye­
  daşların kanaatlerini kendi lehlerine çevirebil- ni düzene intibak etmek için zarurî bir istiha­
  menin çabaları içinde bulunurlar.        le devresini geçirmek zorundadır.
    Hükümetler  de yaptıkları ve yapmayı ta­    Bu yeni şartları düşünmeden, bu yeni şart­
  sarladıkları işlerin dayandığı mesnetleri aynı ları derinliğine takdir etmeden, bu yeni şart­
  şeküde vatandaşlarına duyurmak,  izah etmek  ların doğurması tabiî güçlükleri dikkate al­
  suretiyle doğabüecek yanlış anlayışları önle­ madan  eski alışılmış usuller içinde hadiseleri
  meye çalışırlar, ikinci karma hükümete dahil değerlendirmeğe  ve ona göre hükümlere var­
  üyeler bu maksatla zaman zaman  kendilerini  mağa  çalışacak olursak yanlış bir takım ka­
  ilgilendiren konular hakkında sizlere izahlar­ rarlar vermekten kendimizi kurtaramayız.
  da bulunmaktadırlar.
    Bu akşam, ben de aynı maksatla ve mem­    Hele bu şartların meydana getirdiği deği­
  leketimizin meselelerini umumî hatlariyle göz­ şikliklerden habersiz görünerek, yeni müesse­
  den geçirmek üzere huzurunuzda bulunmakta­   selerin kuruluşuna esas olan zihniyet yerine,
                                     ve
                                        eski
  yım.                        eski alışkanlıklar ve partiler anlayışlar içinde
                            meclis,
                                hükümet
                                                  dü­
                                           çalışmalarını
    Meselelerimiz ve tatbike konulan icraat
  hakkında muayyen  neticelere varabilmek için, zenlemeye kalkarsak demokratik rejimimizi is­
  herşeyden evvel içinde bulunduğumuz şartları  tikrar ve teminata kavuşturamayız.
  iyi takdir etmek lüzumuna işaretle sözlerime    Bu memlekette, yıllarca bir tek partinin
  başlamak isterim.                 iktidarına, bir tek partinin meclisteki mutlak
    27 Mayıs 1960 hareketini takiben Türki-  ekseriyetine, bir tek partinin bütün vatan sat­
  yemiz, 1946 dan bu yana devam etmiş ikti­  hında söz sahibi olmasına, bir tek partinin
  dar - muhalefet münakaşalarının da tesiriyle, kurduğu hükümetlere alışmış olan vatandaşlar,
  bir takım değişik fikir cereyanlarına sahne ol­ bugün iki parti, üç parti tarafından müştere­
  muştur.                      ken hükümetler kurulabilmesini, bu hükümet­
    Bu cereyanlar sonunda,  siyasî bünyemiz  lerde birbirlerine rakip partiler Genel Başkan­
  yeni baştan kurulmuş. Anayasamız  yeniden   larının yer alabilmelerini, bu hükümetlerde ra­
  tanzim edilmiş, seçim sistemimiz bünyevî bir kip partilere mensup Bakanların birlikte çalı­
  değişikliğe tabi tutularak ekseriyet sistemin­ şabilmelerini yadırgamaktan kendilerini kur-
  den nisbî temsil sistemine geçilmiş, çift Mec­ taramamaktadırlar.

                                                  169
                i
   1   2   3   4   5   6   7   8