Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere yeni  dığı gibi açlıkta yenilen maddenin hacmiyle
      tip gıda ve enerji kaynaklarının, endüstri ham orantılı bulunmamaktadır.
      maddelerinin araştırılmaları yanında gelişme­    Sindirim organını tıka basa dolduran in­
      miş ve az gelişmiş ülkelerde üretimi, ticareti san bazen tok olmıyabileceği gibi, çok az besi
      arttırma, sağlık ve yaşama şartlarını yükselt­ aldığını zanneden bir insan da yeteri kadar ka­
      mek için teknik ve malî yardım çabaları gün lorisini almış bulunabilir. Bu sınırın fertler ta­
      geçtikçe fazlalaşmaktadır.            rafından tayin edilmesi besin israfını önliyece-
        Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşki­ ği gibi beslenmeden meydana gelen birçok ra­
      lâtı yaptığı çalışmalarla - insan neslinde has­ hatsızlıklara da mani olacaktır. Beslenme ye­
      talıklardan daha yaygın zararlar yaptığı tes- tersizliği besin maddelerine sahip olmakla hal-
      bit edilen - beslenme düzensizliği ve açlığı yen­ ledilememekte bunda eğitimin büyük payı bu­
      me gayretleriyle beşeriyete yardımcı olmıya  lunmaktadır.
      çalışmaktadır. Birleşmiş Milletlerin önderlik et­  Bazı gelişmiş ülkelerin tarımsal ve ekono­
      tiği mücadele ile beşeriyetin bu büyük dâva­ mik yapıları ve üretimleri yeterli bir beslenme
      sında zafere ulaşma ümidi pek azdır. Ancak  için gerekli ilkel maddelerden yoksundur. Fa­
      her ülke kendi gayret ve çahşmalarını bu isti­ kat bu ülkeler ticarî ve endüstriyel imkânla-
      kamete yöneltir, gelecek nesilleri beslenme im­ riyle açıklarını gidermek ve beslenmeleri için
      kânlarını bugünden seferber ederse olumlu bir gerekli bitkisel, hayvansal besin maddelerini
      sonuç sağlama ümidi ortaya çıkabilir.     temin kolaylıklarına maddeten  sahip bulun­
                                maktadırlar. Ancak, bu kolaylıkların mevcudi­
        Nüfus artışı yüksek olan ülkelerde insan­
      ların yaşını teşkil eden piramidin tabanı yani yetine rağmen dünyanın en zengin, en geliş­
      gençlerin teşkil ettiği bölüm çok geniştir. Nü­ miş ülkelerinde dahi beslenmenin tam olarak
      fusun yarıdan fazlası gençlerden meydana gel­ uygulandığını zannetmemek gerekmektedir. A-
                                        Devletlerinde
                                               yıllardan
                                                    beri bu
      mektedir. Bu durum beslenme ihtiyacının da­  merika Birleşmiş çalışmalar yapıldığı halde kötü
                                   üzerinde
                                konu
      ha çok, besi maddelerinin daha fazla tüketil­
      me temayülünü  ortaya koymaktadır. Türkiye   beslenen nüfusun ekseriyette bulunduğunu ya­
                                             koymuştur.
                                         ortaya
                                                    Sadece
                                   araştırmalar
      nüfusunun  yarıdan fazlasının yirmibeş yaşın­ pılan gelirin fazlalığı beslenme hususunda bir
                                millî
      dan küçük gençlerden meydana gelişi bu ülke­
      ler için iyi bir milsal teşkil etmektedir.  manâ  ifade etmemektedir. Eğitimin beslenme
                                konusunda  yardımı büyüktür. Öğrenim  basa­
        Beslenme yetersizliği fertlerin olduğu ka­ makları bu bilgi ile donanarak çıkılacak olursa
      dar milletlerin de yenmek zorunda bulunduk­  toplumun  sağlığı büyük ölçüde ve kendiliğin­
      ları en önemli problemlerin başında yer almak­ den halledilmiş olacaktır. Başta Birleşmiş Mil­
      tadır. İnsan faaliyetlerinin başlaması ve olum­ letler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F.A.O.) ve ben­
      lu sonuca ulaşması için yeterli bir beslenme zeri teşekküller (Dünya Sağlık Teşkilâtı W.H.
      şarttır, insanlığın açlığı yenme ve karşı koy­ O., Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
      ma savaşında müşterek bir cephe kurulması­  UNtCEF,  Amerikan  Yardım  Teşkilâtı CARE
      na uluslar arası bir teşekkül olan Birleşmiş ve AID) bu gaye uğrunda olumlu çalışmalar
      Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı (F.A.O.) ile yapan uluslar arası teknik ve malî yardım mü­
      çalışılmaktadır.                  esseseleridir.
                                  Yakın  yıllarda, gelişme hızı yüksek olan
        BESLENMENİN    ANLAM  V E ÖNEMl  :
                                ülkelerde buna paralel olarak beslenme deği­
        Beslenme insan kadar eski bulunmakla be­ şikliğinin göze batar bir durum arzettiğini
      raber, bugün dünyanın benimsediği bir ilim da­ uluslar arası istatistikler ortaya koymakta­
      lı olan Nutrition'un halkın, gençliğin anlıyaca- dırlar (3). Hayvansal besin maddelerinin insan
      ğı, benimsiyeceği prensipler halinde basit eği­ beslenmesindeki değerinin anlaşılması, bilhas­
      tim çerçevesine dahil edilmesi çok yenidir.  sa çocuk ve gençlerin gelişmesinde bu tip be­
        Açlık terimi insanlar tarafından değişik  sin maddelerinin önemi batı ülkelerinde hay­
      şekillerde anlaşılmakta ve kullanılmaktadır.  vansal besin tüketimini son derece arttırmış­
      Tokluk, sindirim organının doldurulması olma­ tır. Son elli yıl içerisinde tahıl ve patates tü-

      176
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15