Page 9 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 9

Yukarıda söz konusu edilen kararname, adı geçen hedeflerinden biri de, geri kalmış bölgelerin, kamu
  bölgelerde mukavele ile çalıştırılacak sağlık per­ hizmetlerinin dağıtımından yararlanmada, eşitlik
  sonelinin ücretlerini göstermiş bulunmaktadır. Bu­ ilkesine dayanan bir önceliğe sahip kılınması­
  na göre, bu bölgelerde hizmet görecek olan hekim­ dır (6). Aksi şekilde hareket, yasama ve yürütme
  ler ile, veteriner, eczacı, diş tabibi, kimya yüksek organlarınca kabule mazhar olmuş bulunan bir hu­
  mühendisi ve yardımcı sağlık personeli gibi eleman­ kukî vesikanın çiğnenmesi anlamını taşımakla kal-
  lara, kıdemlerine uygun olarak aldıkları maaşa ek mıyacak, aynı zamanda daha düne kadar memleket­
  olarak, çeşitli tazminatlar ödenecektir. Bu ek öde­ te bölgeler arasında mevcut dengesizlikleri daha da
  nekler; umumî serbest kazanç seviyeleri tazminat;, arttıran ve genişleten devlet politikasının devamı
   ihtisas tazminatı, işgal ettikleri mevkiin önemi do- için bahane ve emsal teşkil edebilmektedir.
  layısiyle verilecek tazminat, yaptıkları görevin a
   ğırlığı ve çalıştıkları bölgelerde maruz kaldıkları Ne var ki, bu gidişe karşı direnme merkezde
  mahrumiyet şartları tazminatı ve son olarak seyyar oturan kişiler ve kurumlardan gelmektedir. Oysr
   hizmet tazminatı gibi adlar taşımaktadır. Bu böl­ ki, hendi hizmet ihtiyaçları hakkında, mahallî halk­
   gelerde çalışmayı kabul eden sağlık personelinin tan, bölgelerden sesler yükselmesini beklemek ge­
   alacakları maaş ve tazminat toplamı, diğer bölge­ reklidir. Zaman zaman, haklı haksız, bâzı illerimi­
   lerdeki meslek arkadaşlarına kıyasla bir cazibe teş­ zin üniversite istediklerine, bu isteklerini çeşitli ve­
   kil edebilecek derecede yüksek olmaktadır.   silelerle duyurduklarına şahid oluruz. Bu istekle­
                            rin hemen hiçbiri, o bölgenin o hizmete olan ihti­
                            yaç ve liyakati konusunda mahallinde yapılmış cid­
     IV. SONUÇ :
                            dî bir inceleme ve araştırmalara dayanmaz ve dola-
     Buraya kadar yaptığımız açıklamalar, Anka­ yısıyle ihtiyacın gerçek ölçüsünü teşkil etmez. Ar­
   ra'da ikinci bir tıp fakültesi açılması konusunda tık Beş Yıllık Kalkınma Plânının koyduğu esaslar
   yapılan tartışmalarda ileri sürülen zıt fikirlerin dairesinde, fakat herhalde ciddî etüd ve gerekçe­
   özetlenmesine inhisar etmiştir. Fazla olarak, sağlık lere de dayanmak suretiyle, illerin ve bölgelerin
   hizmetlerinin dağıtılması ile ilgili Plân ilkeleri göz­ hizmet ve ihtiyaç isteklerini duyurmaları, bunların
   den geçirilmiş ve mevcut durum aydınlatılmağa ça­ haklılık derecelerini tartışma konusu yaptırmaları,
   lışılmıştır. Hacettepe Tıp Merkezi ve Sağlık Bi­ kendi avukatlıklarını merkezden bekleme alışkanlı­
   limleri Yüksek Okulunun bir tıp fakültesi olabile­ ğını terketmeleri gerekmektedir.
   cek nitelikte bulunup bulunmadığı konusunu tar­  Bölge tiyatroları kurmak yolundaki çalışma­
   tışmak yetkimiz dışındadır. Ayrıca, böyle bir Fa­ ların olumlu bir sonuca bağlanmak üzere olduğu
   külte'nin Ankara Üniversitesi'ne bağlanması sonu­ bu günlerde, her türlü kültür ışığından ve doktor
   cu, aynı üniversite çatısı altında değişik sistemler­ elinden yoksun bölgelerimize göz kapayarak Anka­
   le çalışan iki fakültenin idaresinden doğacak pra­ ra'nın ihtiyaçları üzerinde durmak garip bir dav­
   tik problemleri çözme güçlüğünü de tartışacak de­ ranıştır. Bölge tiyatroları öncülerinin cesaret ve
   ğiliz. Son olarak, bu kurumları üniversiteye bağ­ azmini, tıp fakülteleri kurucularında da görmek ve
   lamak, esasen aşırı derecede kalabalıklaşma yolun­ kendilerinden kuruluş yeri olarak Erzurum'u, Ada­
   da olan Ankara'yı daha ne kadar kalabalıklaştıra- na'yı, Elâzığ'ı veya Diyarbakır'ı (fakat herhalde
   caktır sorusu da, bir an için çok önemli sayılmıya- Edirne'yi değil) seçmelerini beklemek yurdun ger­
   bilir. Çünkü, hastahane, mevcut, binaları, persone­ çeklerine uygun olacaktır.
   li ve faaliyet hacmi ile esasen vardır. Binaenaleyh,
   hukukî statüsündeki bir değişikliğin, şehrin bun­ Bugün Ankara dışında tıp fakültesi açmak
   dan sonra çekeceği nüfus ile bağlantısını kurmak için gerekli ortamın bulunmadığını ileri sürenlere,
   zor olmasa bile, bunun miktarı mübalâğa edilme­ «Türkiye kaç yıl daha, Ankara, istanbul ve İzmir
   mek gerekir.                   gibi üç ortamla yetinmeğe mahkûmdur?» sorusunu
                            sormak gerekir. Bu sorunun cevabını ise, onlardan
     Bununla beraber, bütün diğer kamusal hiz­ beklemek yerine Plân'dan bulup çıkarmakla, daha
   metlerde olduğu gibi, sağlık ve eğitim hizmetlerimi­ hakşinas ve rasyonel hareket edilmiş olacağı şüphe
   zin dağıtılmasında da geri kalmış bölgelerimize ön­ götürmez.
   celik tanımak. Kalkınma Plânının sosyal hedefleri
   arasına girmiş bulunmaktadır. Bölge politikamızın (6) Kalkınma Plânı, s. 473 - 474.

                                                  239
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14