Page 8 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 8

5. Teklif edilen şartlaıia, Ankara Üniversite­ değildir. Bu hesap işlemi, uzun bir süre nazarı iti­
     sine bağlı yeni bir tıp fakültesinin kurulması, di­ bara alınarak yapılmadıkça yanıltır.
     ğer tıp fakültelerini de kendi durumlarını ıslah et­
     meye zorlayacak, bu suretle verimli bir rekabete I I I . KALKINMA P L İ N VE PROGKAMI
     yol açacaktır.                   KARŞISINDA   SAĞLIK  HİZMETLERİNİN   Dâ-
                               ĞILIŞI :
       6. Ankara'da kurulacak olan ikinci tıp fakül­
     tesi, elemanlarını geçici süı-elerle yurdun geri kal­ Ankara'da ikinci tıp fakültesinin kurulması
     mış bölgelerinde görevlendireceği gibi, ilerde o böl­ ile ilgili leh ve aleyhteki görüşleri özetlemiş bulu­
     gelerde kurulacak tıp fakültelerine de öğretim üye­ nuyoruz. Her iki tarafın da tamamen, ya da kıs­
     si yetiştirecektir.                men haklı oldukları noktalar vardır. Bu konuda
                               tartışmaya girecek değiliz. Sadece, konuyu 5 Yıllık
       B. Teni iıp fakültesi Ankara'dan ha^ka bir şe­ Kalkınma Plânı ve 1963 Yılı Programı bakımından
     hirde açılmalıdır tezi:             aydınlatmakta fayda görüyoruz. Kalkınma Plânı­
                               nın Kamu Hizmetleri bölümünde, «sağlık persone­
       ikinci görüşü savunanlar ise, görüşlerini şu linin hizmetler ve bölgeler arasında dağılımının da­
     sebeplere dayandırmaktadırlar:          ha dengeli olmasını sağlıyacak tedbirlerin alınaca­

       1. Yeni tıp fakülteleri açılacaksa, bunlar, ğına» (2) işaret edilmiştir. Eym esasa, 1963 yılı
     yurdun, eğitim, sağlık gibi çeşitli hizmetlerden yok­ Uygulama Programında da yer verilmiş olduğunu
     sun geri kalmış bölgelerinde açılmalıdır ki, kalkın­ görüyoruz (3). Bu programın uygulanmasını sağ­
     mada bölgelerarası denge sağlanmış olsun.    lamak üzere hazırlanan icra Plânında da, bölgeler­
                               arası dengeli dağılma tedbirleri üzerinde durula­
       2. Elverişli ortamı yaratmak için, geri kal­ cağı yazılıdır (4). Aslında, sağlık hizmeti bakımın­
     mış bölgelere, büyük cazibe merkezlerinden başla­ dan bugün söz konusu edilen bu dengeli dağılıra,
     narak belli kamu hizmetlerinin götürülmesi gere­ esasını Plân Hedefleri ve Stratejisinde benimsenen
     kir. Üniversite de bu hizmetlerden bir tanesidir. bölge plâneılığmdan almaktadır. Adı geçen vesi­
       3. Hacettene burumlarına sağlanan imkânlar, kaya göre, «Yatırımların yapılmasında ve coğrafî
     geri kalmış bölgelerde kurulmuş ve kurulacak olan dağılışında bölgelerarası dengeli bir kalkınmanın
     üniversitelere de sağlansa, onlar da şüphesiz geli­ esasları gözönünde bulundurulacaktır.» «Özel te­
     şecektir.                      şebbüs yatırımlarının belli bölgelere tevcihi ieiiı
                               teşvik tedbirleri alınacak, kamu yatırımlarının
       4. Hacettepe'nin kadrosu, fakülte olmaya hc programları arasında da bu bölgelere öncelik tanı­
     nüz elverişli değildir.              nacaktır.»
       5. Mesele, öğretim üyelerinin bütün mesaile­ Bu yöndeki uygulamanın ilk adımının, Sağlık
     rini üniversiteye hasretmeleri meselesi ise, bunu Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi ile ilgili 6/1403
     mevcut  fakültelerin öğretim üyeleri de yapabi- sayı ve 9 Şubat 1963 tarihli kararname ile atıldığı
     lir (1).                      söylenebilir (5). 1963 yılı programında, sosyalleş­
       6. Mevcut tıp fakültelerinin yaptığı da, top­ tirmeye, Bitlis, Hakkâri ve Yan gibi geri kalmış
     lum hekimliğinden başka bir şey değildir.   bölgelerden başlanacağı ve bir süre sonra, Ağrı,
                               Kars, Erzurum ve Erzincan gibi doğu illerini do
       7. Yeni tıp fakültelerinin büyük merkezler içine alacak şekilde genişletileceği bildirilmektedir.
     dışında kurulması, başka bölgelerde de kültür at­
     mosferi yaratılmasını sağlar ve büyük şehirlere o-
     lan akınların şiddetini hafifletir.         (1) Bu konuda daha da ileri gidilerek Ankara Ü-
                               niversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin muayene­
       8. Ankara'da tedavi edilen hastaların % 80 hanelerini kapatmaya hazır olduklarını açıklayan bir
     kadarı Ankara dışından, hattâ, Erzurum, Kars ve basın toplantısı düzenlenmiş, istanbul Üniversitesi de
     Karadeniz gibi ui^ak bölgelerden gelmektedir.  Ankara Üniversitesine takip etmiştir.
                                 (2) Birinci Beş Yülık Kalıluuna Plânı, s. 413.
       9. Ankara'da tıp fakülteleri açmanın ne    (3) 1963 Yılı Provamı, s. 237.
     maddî, ne de sosyal masrafları, başka bölgelerde (4) 1963 Yüı Programı îcra Plânı, s. 76-77.
     fakülte açmanın gerektirdiği masraflardan daha az (5) Resmî Gazete, Sayı: 11349, tarih: 7 Mart 1963.


     238
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13