Page 7 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 7

T A B L O : I.          Hacettepe Fakültesi tarafından yurdun geri kal­
    Hastahanelerdeki Yatak Sayısı (10.000 kişiye) mış bölgelerinde açılacak enstitü veya kliniklerde
              1 9 5 9            en az bir yıl öğretim ve araştırma ile görevlendiri­
                             leceklerdir.
         tiler       Yatak  sayısı
         İstanbul       1^.1          c) Son olarak, bu yeni fakülte'de, uzman dok­
         İsparta        40.7        torluk yerine, pratisyen hekimliğe ve toplum he­
         Ankara        33.7        kimliğine öncelik verilecektir.
         îzmir         27.2          Bu şartlarla Ankara Üniversitesi'ne katılmak
         Eskişehir       22.7        isteyen Hacettepe'İllerin talebi. Üniversite senato­
         Bursa         13.0        sunda görüşülmüş ve isteğin incelenmesi için sena­
         Adana         9.6        to, bir komisyon kurmuştur. Bu komisyon çalış
         Bitlis         6.5        malarına devam ededursun, basındaki tartışmalar
         Kars          5.7        da hararetini kaybetmeden uzayıp gitmektedir. A-
         Muş          5.9        caba, Ankara'da ikinci bir tıp fakültesi mi açılma­
         Ağrı          3.9        lı, yoksa Plân'da öngörülen fakültelerin açılmasına
         Hakkâri        2.9        Ankara dışındaki şehirlerden mi başlanmalıdır?
             Kaynak: Kalkınma Plânı, s, 56 İleri sürülen fikirleri, lehte ve aleyhte olanlar diye
                             iki grupta özetlemek mümkündür (*).
      Köy sağlık hizmetlerinin durumu, karşımıza
    daha da karamsar bir manzara çıkarmaktadır. Mev­ A. Hacettepe Tıp Merkezi Fakülte olmalıdır
   cut büyük şehirlerimiz dışındaki büyüme merkezle­ görü§ü:
    rine sağlanacak her türlü hizmet, şüphe yok ki, o Ankara'da ikinci bir tıp fakültesi kurulmasına
    merkezlere yakın ve bağlı küçük kasabalarla köy­ taraftar olanlar tezlerini şu sebeplerle açıklamağa
    lerin de, ulaşma imkânları oranında, bu hizmetler­ çalışmaktadırlar:
    den yararlanması sonucunu doğuracaktır.
                               1. Ankara dışındaki şehirlerde kurulacak tıp
      II. A N K A R A ' D A İKÎNCi BÎR TIP FAKÜL­ fakültelerine öğretim üyesi bulmak zordur. Ege \<î
    TESİ :                      Atatürk Üniversitelerinin durumu bu bakımdan
      Tartışılmakta olan mesele, yukarıda da işaret ümit kırıcıdır.
    edildiği gibi, Hacettepe Tıp Merkezi ve Sağlık Bi­ 2. Hacettepe'de halen bir fakülte açmaya ye­
    limleri Yüksek Okulunun, mevcut binaları ve per­ tecek kadar öğretim üyesi ve teknik imkân esasen
    soneli ile birlikte Ankara Üniversitesine bağlı bir vardır. Bu fırsattan faydalanmalıdır. Başka yerler­
    tıp fakültesi olması isteğinden doğmuştur. Bu yük­ de yeni fakülteler açmak çok pahalı olur.
    sek okulun mensupları, isteklerini 5 yıllık Kalkın­
    ma Plânında, plân döneminde 5 tıp fakültesi daha 3. Yeni fakülte pratisyen hekimliğe ve top­
    kurulmasının öngörülmüş olmasına dayanarak ileri lum hekimliğine önem vermek suretiyle eskilerden
    sürmektedirler.                  ayrılmış olacaktır.
      idarecilerin ifadelerine göre, yeni fakülte, es­ 4. Fakülte mensupları, üniversite dışında mu­
    ki tıp fakültelerine nazaran birtakım yeni özellik­ ayenehane açmıyaeak ve iş alamıyacaklardır.
    lere sahip olacaktır. Bu özelliklerin başlıcaları şun­
    lardır :                        (*) Bu tartışmaya katılanlar tarafından kaleme
                             ahnan yazılarda lehte, aleyhe, ya da çekimser tavırlar
      a) Öğretim üyeleri, tıpkı Hacettepe Tıp Mer­ takımlmıştır. Bellibaşhları şunlardır:
    kezinde bugün olduğu gibi, dışarıda muayenehane  Lehte olanlar (Fakülte Ankara'da kurulmalıdır
    açamıyacak ve mesailerinin tamamını üniversiteye diyenler): Prof. Dr. Sadi Irmak, Dr. Muzaffer Kürk-
    hasredeceklerdir. Bunun için kendilerine bir Xm- çüoğ-lu, Abdi İpekçi, Şerif Mardin.
    minat verilmiyecektir.                Aleyhte olanlar: Prof. Fehmi Yavuz, Prof. Dr. Lüt­
                             fü Tat, prof. Dr. M. Naci Ayral, Prof. Dr. Zafer Pay-
      b) Öğretim üyeleri, Ankara, izmir ve istan­ ko^
    bul dışında kurulacak Tıp Fakültelerinde, ya da Çekimser: Prof. Dr. Nusret Karasu.

                                                   237
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12