Page 6 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 6

Sağlık    Hizmetlerimizin          Dağılışı     Yönünden


              Yeni    Kurulacak       Tıp   Fakülteleri


                                          Dr. Bıişen Y. KELEŞ

       ünlü bilginlerden Frend, «Evlilik, bekârlığın Demek oluyor ki, bir yere tıp fakültesi kur­
     birçok problemleri için bir çözüm yolu teşkil etse makla, o şehrin, ya da o şehre yakm olan yerlerin
     bile, bizzat kendisi de, beraberinde, çözülmesi güç sakinlerine, yalnız çocukları için tıp öğrenimi yap­
     birçok problemler getirir» demiştir. Memleketimi­ mak imkânını değil, aynı zamanda bir tıp hizmeti
     zin de son 10 - 15 yıl içinde karşılaştığı problen:. demek olan hastahane de sağlamış oluyoruz. O hal­
     ier büyük ölçüde plansızlığa ve programsızhğa bağ­ de, yeni tıp fakülteleri açmakta, hem eğitim, hem
     lanmış, plânlı devreye geçer geçmez bütün dertle­ de sağlık hizmetlerinin dağılışında uyulması gerek­
     rin sanki bir anda deva bulacağı sanısı pek çokla­ li ilkelerin birer faktör olarak gözönüde bulundu­
     rında yerleşmiştir. Oysa ki, durum Freud'u haklı rulması gerekir. Acaba bu bakımdan memleketimi­
     çıkaracak niteliktedir. İşte plânlı devre ve kalkın­ zin manzarası ne durumdadır?
     ma plânı ve işte bu devrenin beraberinde getirdiği
     sayısız uygulama problemleri... Durum böyle ol­  Atatürk Üniversitesi istisna edildiği takdirde,
     makla beraber hemen ilâve etmeliyiz ki, sonu gel­ diğer bütün üniversitelerimizni memleketimizin ba­
     meyen plânsız gidişin sarsıntıları içinde bocala- tısında toplanmış olduğu görülür. Çeşitli kademe­
     maktansa, plânlı devrenin varlığından doğan yeni lerdeki eğitim hizmetlerimiz ve onlara ilişkin olan
     problemlere çözüm yolları aramak şüphesiz daha diğer hizmetler bakımından da durum hiç farklı
     olumlu ve verimli bir harekettir.
                               değildir. Oysa ki, her türlü sınaî faaliyet; eğitim,
       Plânlı devrenin tartışma alapma çıkardığı sağlık ve konut başta olmak üzere çeşitli alt yapı
     problemlerden biri, brikaç haftadanberi, basınımı­
     zı, bir kısım aydınlarımızı ve üniversitelerimizi de­ yatırımlarının daha önceden sağlanmış olmasını
     vamlı olarak meşgul etmektedir. Mesele, Ankara'­ gerekli kılmaktadır. Yani, sağlık ve eğitim gibi hiz­
     da ikinci bir tıp fakültesinin kurulmasına lüzum metleriyle mesken şartları elverişli olmıyan bir
     olup olmadığı meselesidir. Hacettepe Tıp Merkez: şehre sanayicinizi gönderemediğiniz gibi, memuru­
     ve Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, mevcut varlığı nuzu orada tutmakta da güçlükle, hattâ imkânsız­
     ve kadrosu ile Ankara Üniversitesine bağlı bir tıp lıkla karşılaşırsınız.
     fakültesi haline gelmek istemektedir. Bu yazıda,
     konuyu sadece sağlık ve eğitim hizmetlerimizin  Birçok sağlık hizmetlerimiz bakımından mem­
     memleketteki dağışılışı yönünden, kısacası bölge leketin çeşitli bölgeleri arasında açık bir dengesiz­
     plancılığı açısından ele alacağız.       lik vardır. İstanbul'da doktor başına 635 nüfus isa­
     I
                               bet ettiği halde, 45 kadar ilimizde bu rakam 10-12
       I . SAĞLIK HİZMETLERİNİN   BUGÜNKÜ
     DAĞILIŞINDAKİ   DENGESİZLİK:           bin vatandaş arasındadır. Bitlis, Ağrı, Gümüşhane,
                               Bingöl, Muş ve Hakkâri gibi illerimizdeki doktor­
       Tıp fakültelerini, yurdun hekim ihtiyacımı
     karşılamak üzere kaliteli eleman yetiştiren kurum­ ların sayısı 7 ile 14 arasında değişmektedir. Fazla
     lar olmaktan başka, vatandaşa sağlık hizmeti sağ­ olarak bu illerdeki doktorların sayısının 1953 yıl'.-
     layan merkezler olarak da vasıflandırmak gerekir. na nazaran 2 ile 7 arasında azalmış olduğu da dik­
     Gerçekten, Ankara Tıp Fakültesi yalnız tıp öğreti­ kati çekmektedir.
     mi yapmakla kalmaz, aynı zamanda çeşitli klinik­
     lerinde hasta vatandaşları muayene ve tedavi et Hastahanelerde mevcut yatakların sayısını sağ­
     mekle bir hastahane fonksiyonu da görmüş olur. lık hizmetlerinin bir ölçüsü olarak aldığımız tak­
     Durum, İstanbul Üniversitesi ile ona bağlı hasta- dirde de, iller arasında çok büyük farklılıkların ol­
     haneler arasındaki münasebetler bakımından da duğu gözümüze çarpıyor. Aşağıdaki tablo, bu nok­
     aynıdır.                      tayı daha iyi aydınlatmaktadır.

     236
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11