Page 5 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 5

ön raporda açıklandığına gore Gayrimenkul   Öntasanyla ilgili bazı görüşleri burada be­
   Ofisi T.A.Ş. adı verilecek olan bu örgüt, Denizcilik lirtmekte fayda bulmaktayız:
   Bankası, Emlâk ve Kredi Bankası, Vakıflar Ban­  1) Bölgelerin tâyin ve tesbiti yetkisi ilgili
   kası, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. gi­
                                                  imar
   bi sermayesinin en az yarısından bir fazlası bakanlıkların görüşlerini de almak kaydıyla ki sa­
                                       bırakılmaktadır.
                              iskân
                             ve
                                               Oysa
                                 Bakanlığına
   (%51'i) devlete ve diğer kamu tüzel kişilerine aH nayi bölgelerinin yerinin belirtilmesinde, gerek ku­
   karma ve imtiyazlı bir şirket olacaktır.
                             ruluş faktörleri, gerekse memleket ve bölge plânla­
     Belirtlidiğine göre, imar konusuyla ilgili ka­ masının hedef ve stratejisi hesaba alınmak gerekli­
   mu ve özel sektörler arasında irtibatın sağlanması dir. Yatırımların, endüstriyel faaliyetin ve nüfu­
   ve gerekli fonun temini için karma mahiyetteki bir sun bölgelere dağılışında koordinasyonu sağlamak
   örgüt daha elverişli görülmüştür.        bakımından Devlet Plânlama Teşkilâtı'nm bu ko­
                             nuda son sözü söylemesi veya daha müessir bir rol
     Şirket, İmar ve iskân. Sanayi Bakanlıklarınca oynaması beklenir.
   gerekli görülecek yerlerde gayrimenkul sahibi ol;;-
   cak, bunun için kamulaştırma yetkisini haiz bulu­ Esasen sanayi bölgelerinin endüstrileşme ve
   nacaktır.                     sanayileşme arasındaki koordinasyon rolü üzerinde
                             gerekçede de gerektiği gibi durulmamıştır.
     Sahip olduğu arazi üzerinde plânda gösteril­
   miş faaliyetlerde bulunmak isteyenlere şirket, fay­ 2) Gerek gerekçeden, gerekse öntasarıdan an­
   dalanma imkânları verecek, irtifak veya inşaat hak­ laşıldığı üzere, şirketin elindeki araziyi, mülkiyeti­
   kı tesis edecektir.                ni devretmeksizin, bir bedel karşılığında, irtifak ve­
                             ya kullanma hakkı tesis ederek sanayicilerin ve di­
     Sanayi bölgelerinin yerinin ve sınırlarının be- ğer ilgililerin faydalanmasına sunması, arsa ve gay­
   lirtilmesi yetkisi, ilgili bakanlıkların da görüşleri­ rimenkul politikası bakımından yerinde ve ileri bir
   nin alınması kaydıyla imar ve iskân Bakanlığına adım sayılmalıdır (11).
   bırakılmıştır.
                               3) Her ne kadar «Bu araziler üzerinde plân­
     Çalışmalarında ve üçüncü şahıslarla olan mü­ lama yetkisinin gene plânlama organlarına ait ola­
   nasebetlerinde şirketin hususî hukuk hükümlerine cağı» gerekçede belirtilmişse de öntasarıda bunun­
   göre hareket edeceği, fakat bu münasebetleri dü- la ilgili herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Be­
   zenliyen tüzük, yönetmelik ve tip mukavelelerin lediye sınırlarının, hattâ mücavir sahaların dışın­
   Sanayi bölgeleri ve gayrimenkul ofisi öntasarısı - da da kurulabilecek olan bu bölgelerin plânlanma-
   imar ve iskân Bakanlığınca hazırlanacağı, üçüncü sıyla ilgili yetkilerin açıkça belirtilmesi, buralarda
   şahıslarla yapılacak akidlerin Bakanlıkça onayla­ uygulanacak olan imar ve mıntıka (zoning) kont­
   nacağı anlaşılmaktadır.
                             rollerinin esasları gösterilmelidir. Karma bir şir­
     Şirket, harcamalarında Muhasebei Umumiye  ket bahis konusu olduğuna göre bu yetkilerin nasıl
   ve Artırma, Eksiltme ve ihale kanunlarına tâbi ol- ve hangi makam tarafından kullanılacağı da açık­
   mıyacaktır.                    ça kanunda ifade olunmalıdır.
                               4) Bu bölgelerde sınaî tesis kurmak isteyen­
      I I I — Ö N T A S A R I Y L A I L G I L I BAZI
                             lerin bu ofise ortak olmalarını sağlıyacak hüküm­
            G Ö R Ü Ş L E R         lerin kanunda yer alması yerinde olacaktır (12).

     Henüz bir öntasarı mahiyetindeki bu teklif
   şüphesiz ki sanayi bölgelerinin kurulması ve başa­ (11) Fehmi YAVUZ: Şehircilik, Ankara, 1962, S.
   rılı olması için en önemli meseleyi, arsa meselesini 155-157.
   halletmek bakımından gerçekten büyük bir boşluğu (12) Orhan DİKMEN:  «Gayrimenkul Ofisi»,
   doldurmaktadır.                  Cumhuriyet Gaz., 10 Nisan 1963.
                                                   2 3 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10