Page 4 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 4

Bunun  içindir ki birçok memleketlerde sanayi ların «sanayi bölgesi» adı altında meydana getirile­
      bölgelerine, endüstrinin, aşırı nüfus veya endüstri cek yörelere nakledilmesi, yerleştirilmesi kendi eko­
      temerküzüne mâruz kalmış bölgelerden başka böl­ nomik bünyelerine uygun düşmektedir. Şöyle k i :
      gelere gitmesini, bütün memleket çapında endüstri­ 1) Mevcut işletmeler gelişmek ihtiyacmdadu'.
      yel gelişmenin sağlanmasını, tarımsal bölgelerdeki Bazıları ise yeniden düzenlenmeğe muhtaçtır. Bü­
      gelişme seviyesinin yükselmesini gerçekleştirecek tün bunlar sıkışık durumlarından kurtulup kendi­
      bir vasıta nazarıyla bakılmaktadır (6).     lerine ayrılmış ve muhtaç olduldarı hizmet ve te­
        Diğer birçok memleketlerdeki tecrübeler, sa­ sisleri haiz özel bölgelere nakledilebilirler.
      nayi bölge veya sitelerinin iyi çalışma şartları ya­ 2) Kalifiye işçi ve istihlâk merkezlerine yı­
      rattığını, çeşitli sosyal, kültürel, sağlık hizmet ve kın, gereldi kamu hizmetlerini bünyesinde topla­
      tesisleriyle işçi çekmekte ve işçiyi işe bağlamakta mış, ham madde ithali veya nakli için gerekli i­
                                                      l
      faydalı olduğunu göstermektedir (7).       man, istasyon, yol gibi önemli ulaşım ağları civa­
                                rında bulunan sanayi bölgeleri, sanayi birimlerinin
      ı ı — SANAYI BÖLGELERI  IÇIN GAYRIMEN­    ihtiyaçlarını şehir içindekinden daha rasyonel şe­
        K U L OFISI KURULMASı  HAKKıNDA       kilde sağlıyabileceklerdir.
           ÖNTASARı  V E GEREKÇESI
                                  E. Sanayicilerin ihtiyacı olan araziyi tek tek
        İmar ve İskân Bakanlığı Bölge Plânlama Da­ temin etmelerine imkân yok gibidir. Yüksek arsa
      iresi tarafından hazırlanan «Türkiye'de Sanayi fiyatları ve spekülâtif faaliyetler sanayicilerin bu
      Bölgeleri'nin Kuruluşuna Dair Önraporasda, sa­ yörelere yerleşmelerine engel olabilir.
      nayi bölgelerinin ve bu amaçla bir gayrimenkul  F. Sanayici, diğer yandan su, yol, elektrik
      ofisi kurulmasına duyulan ihtiyaç belirtilmekted':. ve diğer kamu hizmetlerinin temini problemiyle
        ilgili daire ve kurumların tetkikine sunuldu­ karşı karşıya olup bunu kendi maddî ve malî gü­
      ğu anlaşılan bu ön-rapor, hazırlanan Gayrimenkul cüyle halletmesine imkân yok gibidir.
      Ofisi Görev ve Yetkileri Hakkındaki Öntasarı'mu  İşte bütün bu sebeplerledir ki tesbit edilen
      da gerekçesini teşkil etmektedir.        bölgelerde araziyi çeşitli yollardan temin edip ku­
        Şimdi bu gerekçeyi anahatlarıyla gözden ge­ rulacak endüstriyel tesisler için gerekli hizmet ve
      çirelim :                      tesisleri sağlıyacak bir örgüte ihtiyaç duyulmakta­
        A.  Türkiye'de çeşitli maddî ve psikolojik dır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere «Gayrimenkul
      faktörlerin etkisi altında endüstriyel faaliyet ve Ofisi» adıyla kamu ve özel sektörlerin katılmasıyl'i
      tesisler belli büyük merkezlerde toplanmaktadır karma bir şirketin kurulması teklif olunmaktadır.
       (8).
        B. Küçük ve orta kapasiteli sanayi işletmele­
      rinin büyük şehirlerde toplanması gerek kendileri, (6) The physical planning- of..., s. V-VI.
                                        bölgelerinin
      gerekse memleket ve şehir bakımından çeşitli prob­ geniş (7) bilgi Sanayi bk: faydalan hakkında daha
                                     için
      lemler yaratmaktadır. Bu problemlerin başında sa Industrial Districts for Turkey: Proposed Flans
      nayi için gerekli arazinin temini gelmektedir (9). for a Pilot Project at Bursa, Washington D.C., 1962.
        Diğer yandan şehirlerin içinde gelişigüzel yer­ (8) Bu konuda geniş bilgi için aşağıdaki kaynak­
      leşmiş bulunan fabrika, imalâthane ve işyerleri, lara başvurulabilir:
      faaliyetleri icabı etrafa yaydıkları koku, duman, leri, Ruşen Y. KELEŞ: Türkiye'de Şehirleşme Hareket­
                                       Siyasal
                                  1927-1960.
                                          Bilgiler
                                                  Maliye
                                              Fakültesi
                                                     Ehs-
      gürültü ve pisliklerle civardaki toplulukların sağlı­ titüsünce teksir olunmuştur.
      ğına kötü etkilerde bulunmaktadır.         Erol TÜMERTEKİN: «İzmir'de Sanayi Faaliyetle­
         C. Sanayi tesislerinin kurulacağı bölgelerin rinin Bünyesi ve Dağılışı», Türk Coğrafya Dergisi, C.
      tâyini konusunda her ne kadar mevzuatımızda kı­ XVII, No. 21'den ayn baskı.
      sıtlayıcı hükümler varsa da bunlar tatbikatta ge­ (9) Ruşen Y. KELEŞ: «Şehir Plânlaması ve Sa­
                                      BUgiler
      reği gibi işlememektedir (10).          nayi», Siyasal 289-317. Fakültesi Dergisi, C. XVII, No.
                                 (1962),
                                1
                                    S.
         D. Yukarıdaki sebepler karşısında endüstri­
                                          Belediye
                                  (10)
                                       sayılı
      yel işletmelerin mutlak surette şehir ve meskûn maddesinin 1580 üncü fıkrası, 1593 Kanunu'nun 15 inci
                                                 Umumî
                                                     Hıfzıs-
                                     13
                                               sayıh
      yerler uzağında ve diğer yandan da tabiî koruma sıhha Kanununun 268-272 ncl maddeleri, 6785 sayılı
      sahaları dışında gruplaştırılması gerekmekte, bun­ imar Kanununun 27 nci maddesi. •
      234
   1   2   3   4   5   6   7   8   9