Page 3 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 3

Sanayi     BSIgeleri ve Gayrimenkul            Ofisi   dntasarısı                                         Dr. Cevat GEBAY
                        G î R l Ş

    Endüstriyel faaliyetin toprak, enerji, ulaşım yatırımlarını himaye amacıyla bölge veya site ida­
  ve diğer ihtiyaçlarının rasyonel ve düzenli şekilde resine, bölge içindeki her türlü yapı ve tesisler üze­
  karşılanması konusuyla ilgili bazı gelişmelere İller rinde mıntıka (zoning) kontrolleri ve diğer sınır­
  ve Belediyeler Dergisi'nin geçen sayılarında yayın­ lamaları uygulamak yetkisi verilmektedir (4).
  lanan bir yazımızda yer vermiş, bu arada İmar ve Sanayi bölge veya siteleri, mıntıka kontrolle­
  İskân Bakanlığı Bölge Plânlama Dairesi tarafın­ ri ve zoning tatbikatı sonucu olarak, şehir ve ka­
  dan hazırlanmakta olan Gayrimenkul Ofisi Kanu­ sabaların endüstriyel faaliyetlere ayrılan kesimle­
  nu ön çalışmalarına kısaca temas etmiştik (1). rinden farklıdır. Keza, endüstriye elverişli olup df.
                            önceden plânlanmadan ve imar edilip inşaata ya­
    Hazırlık çalışmaları sonunda ortaya çıkan  rar hale konulmadan satışa arzedilen tarla veya
  «Gayrimenkul Ofisi Görev ve Yetkileri Hakkında toprak parçalarından da tamamen ayrıdır. Bunun
  Ön Tasarı» son günlerde basınımızda da akisler ya­ gibi, münferit bir endüstriyel tesisin veya az sayı­
  ratmış bulunuyor (2).
                            da endüstrinin faydalanması için hazırlanan arsa­
    Bu yazımızda, sanayi bölgeleri veya siteleri lar da bu kavramın dışında kalmaktadır (5).
  hakkında bazı genel açıklamalarda bulunduktan    Denilebilir ki sanayi bölge veya siteleri, özel­
  sonra adı geçen kanun öntasarısı ile gerekçesinii. likle gelişmekte olan memleketlerde, şümullü bir
  esaslarını kısaca belirtmek ve bu arada bununla l­ endüstrileşme programının bir parçası olarak kü­
                        i
  gili bazı görüşleri açıklamak istiyoruz.    çük veya orta çaptaki endüstrilerin tevsii, kuvvet­
                            lendirilmesi ve yerleştirilmesi için bir vasıta ol­
  I — SANAYİ BÖLGELERİ  VEYA  SİTELERİ    makta, böylece ekonomik ve sosyal gelişmede kendi­
  HAKKINDA   BAZI GENEL  AÇIKLAMALAR      sine özgü bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan, eko­
                            nomik gelişme şehirleşme vetiresini hızlandırdığı
    Sanayi bölgesi (veya sitesi) sanayi ihtiyaçları cihetle, endüstrileşme ve şehirleşme siyasetlerinin
  için gerekli arazinin biraraya getirilip arsa haline koordine edilmesi gerekmektedir. İşte, sanayi böl­
  sokulduktan sonra parsellenmesi ve çok defa satıl­ geleri bu koordinasyonun önemli unsurunu da teş­
  mak veya uzun vâdeli olarak kiraya verilmek üze­ kil etmektedir.
  re fabrika binalarının inşası için kurulmuş bi''-
  teşkilât veya teknik olarak gittikçe gelişmekte­
  dir (3).                       (1) Cevat GERAY, «Sanayi Bölgeleri Konusunda
    Arazi temin edildikten sonra sanayi bölge ve­ Memleketimizdeki Bazı Yeni S. Gelişmeler», I.B.D., Yıl:
                                 (Kasım
                               205
                             No.
                            19,
                                         501-505.
                                    1962),
  ya sitesinin gelişmesi şöyle olmaktadır:      (2) Orhan DİKMEN, «Gayrimenkul Ofisi», Cum­
    Arsa, yollar, demiryolu güzergâhı ve âmme te­ huriyet Gaz. 10 Nisan 1963; «Sanayi Bölgeleri Proble­
  sisleri için teferruatlı esaslar tesbit eden şümullü mi», Cumhuriyet Gaz., 26 Mart 1963.
  bir plâna göre imar edilmekte, bu tesis ve hizmet­ (3) The Physical Planning of Industrial Estates,
  ler satış veya uzun vâdeli kira muamelesinden ön­ Birleşmiş MUletler Yayım, New York, 1962, S. V.
  ce yerine getirilmekte ya da bunların temin edile­ (4) Aynı eser. of Industrial Estates in Un­
                             (5)
                                Establishment
  ceğine dair buraya yerleşecek sanayicilere garanti der-Developed Countries, Birleşmiş MiUetler Yayını,
  verilmektedir. Hem imar edenin hem de yerleşenin New York, 1960, S. 1.
                                                 233
   1   2   3   4   5   6   7   8