Page 10 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 10

B İ B L İ Y O G R A F Y A         Yeri ve Geri Kalmış Bölgelerimiz», MlUiyet, 9 Ni-
                                  san 1963.
       1. Prof. Dr. Zafer PAYKOÇ, «Muayenehane Derdi», 6. Ord. Prof. Dr. Sadi IRMAK, «Hacettepe'lilerin Dâ­
        Ulus, 26 Mart 1963.               vası», Yenlsabah, 13 Nisan 1963.
       2. Prof. Dr. Lütfü TAT, «Yeni Tıp Fakülteleri Nere­ 7. Abdi I P E K Ç I , «Hacettepe'den yükselen reformcu
        lerde Açılmalı?», Ulus, 29 Mart ve 31 Mart, 1963. sesler karşısında Tıp Fakültelerinin Durumu», Mll-
                                  Uyet, 13 Nisan 1963.
       3. Prof. Dr. Nusret KARASU, «Kurulması Düşünülen
        Yeni Tıp Fakülteleri Hakkında», Ulus, 13 Nisan 8. Dr. Muzaffer KÜRKÇÜOGLU, «Yeni Tıp Fakülte­
        1963.                       leri Kurulurken», Ulus, 15 Nisan 1963.
                                9. Dr. Sadık BAYKANER, «Köyde Sagrlık Problemi»,
       4. Prof. Dr. M. Naci AYRA, «Ankara'da İkinci Tıp  V. tskân ve Şehircilik Haftası Konferansları, 1962.
        Fakültesi Kurulması Hakkında, Ulus, 14 Nisan
        1963.                      10. Şerif Mardin, «Bir hastahane ve bir sorun» Forum,
       6. Prof. Fehnü YAVUZ, «Tıp Fakültelerinin Kuruhsg 15 Nisan 1963.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15