Page 1 - İller ve Belediyeler Degisi
P. 1

i   L L        E R V

                                       İLER                      I Ç İ N D K K I L E B

                                                Sayfa


    Sanayi Bölgeleri ve gayri menkul ofisi ön tasarısı Dr. Ceımt GERAY       233
    Sağlık hizmetlerimizin dağılışı yönünden yeni ku-
    ruİncak Tıp Fakülteleri             Dr. Rnsen Y. KELEŞ         236
    Tıp Fakültelerinin kuruluş yeri ve geri kalmış
    Bölgelerimiz (tktİbas)              Prof. Fehmi YAVUZ          2U
    Fransa'da helediyeUrin hizmet çeşitleri ve idare
    prensipleri                    Erdoğan   ALIVEREN          243
    lUer Bankası sürveyyan kursları töreni  .  Yalçın  ÇETİNEE            247
    Moteller                      Selâhattin ÇORUH           251
    Turistler için plânlama (tercüme)        Birgen KELEŞ   , .        25S
    Kadastro dâvamız '(iktibas)           •A                   261
    Milletlerarası Mahallî İdareler Birliğinin Brüksc-
    Kongresi Basın Bülteni No. 2 ve 3      Dr. Ru.Ken Y. KELEŞ        •'264.
    Belediyeöilerimizin sorularına cevaplar , ^  Muzaffer  AKALIN           26j
    Yeni yayınlar      ;            Cevat  GERAY             27-î
    Toprak ve İskân Semineri - Köy Kalkınması - Top­
    lum Kalkınması-Toplantısı - Kira Kanunu üzeriv-
    de çalıpnalar                ,.  Kemal ABI BURNU           276
    Ayın olayları                   îîr'                 273   Y I L : 19     T Ü R K  BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ         S A Y I : 211
   1   2   3   4   5   6