Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

yaşama ihtiyacı, iş ve kültür hayatında artan katle etüd edilmesi, planlanması başarılı bir
   temerküz, trafiği şehirlerin merkezinde top­  çalışmanın temel şartı olarak karşımıza çık­
   lamağa devam etmiştir. Öte yandan ulaştırma  maktadır. Düsseldorf  şehri bu alandaki çok
   alanında kaydedilen ilerlemeler, meydana ge­  ciddi bir çalışmanın örneğini vermiş bulunu­
   tirilen yeni tesisler de, bütün gayretlere rağ­ yor.
   men modern ihtiyaca ayak uyduramamış  bu­
   lunuyor. Şehir merkezlerinde çalışanların cad­   (*) Bu yazı Düsseldorf şehri imar müşaviri Prof.
   delerden hep aynı zamanda faydalanmak iste­  Tamms'm Siyasal Bilgiler Fakültesi İskân ve Şehircilik
   dikleri de başka bir gerçektir. Şu halde bu gi­ Enstitüsüne gönderdiği şu kitaplardan faydalanılarak ha­
   dip gelmeler paydos saatleri dediğimiz çok kı­ zırlanmıştır.
   sa zamana sığmak zorundadır. Bu problem son Stadt Untersuchungen für : einen Generalverkehrsplan der
                               Düsseldorf
                                    serisi
   yıllarda ulaştırmanın kamu araçlarından ziya­   1. Düsseldorf und sein Einflussgebiet
   de özel araçlarla yapılması ile şiddetini çok da­ 2A. Die Öffentliche Nahverkehr
   ha artırmıştır. Özel ulaştırma araçlarının ka­    a) Die oberirdischen Verkehrsmittel
   mu araçlarından daha az kişi taşımaları, yol    b) Die unterirdischen Verkehrsmittel
   sathından, park yerlerinden faydalanmada da­    3. Der individuelle Varkehr
   ha israfil olmaları, problemin çözümünü güç­   4. Brücken für Düsseldorf
   leştiren sebepler arasında yer alır.        Prof. Tamms'm Enstitümüzün dâveti üzerine "Şehir­
                             cilik ve Halkla İşbirliği" hakkında verdiği konferans İs­
     Yukarıda belirtüdiği gibi, konunun sos­  kân ve Şehircilik Enstitüsü VI. Hafta konferansları ara­
   yal, ekonomik, malî ve teknik yönlerinin dik­ sında yayınlanmıştır.


                                                   127                              IIIHİHI
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14