Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

ve telâfisi hiçbir zaman mümkün olmıyan so­ kadar park yerini de özel teşebbüsün sağlama­
       nuçlar ortaya çıkabilir.             sı gerekiyor.
         Beş ciltte yajnnlanmış olan Düsseldorf     Yapılan hesaplar ve başka yerlerdeki uy­
       ulaştırma etüdleri grafik, harita ve tablolarla gulamalar bir arabayı park etmek için gerekli
       zenginleştirilerek anlaşılması kolay bir hale bulunan sahanın ortalama  maliyeti hakkında
       getirilmiştir. Bunların fazla ayrıntılarına gir­ fikir veriyor.
       meden, şehirciliğimiz bakımından çok önemli    Park yeri ihtiyacını karşılamak üzere ya­
       olabileceğini düşündüğümüz, oto park yeri ih­ pılması bahis konusu olan binalar iki gruba
       tiyacı hakkında bazı örnekler vermekle yetine­ ayrılır :
       ceğiz.                 I       a)  Asansör tertibatı olanlar,
         Federal Almanya  Garajlar  Kanunu'nun     b)  Asansör tertibatı olmıyanlar.
       koyduğu normlar, Almanya'nın ve diğer Batı    Asansör  tertibatı olan binalarda bir ara­
       memleketleri  büyük şehirlerinin çahşmaları   ba park yerinin maliyeti 2.000 ile 13.000 Mark
       gözönünde bulundurularak  Düsseldorf şehri­  arasında değişiyor. Asansör tertibatı olmıyan-
       nin oto park yeri ihtiyacının tespitinde aşağı­ larda ise bu rakam 2.000-8.000 Marktır. Düs­
       daki ölçüler kabul edilmiştir.         seldorf belediyesi beher park yeri için ortala-

               Düssoldrof şehrinin merkezinde türlü maksatlar için park yeri ihtiyacı oranları

             Bürolarda        120 m2 brüt kat alanı için      bir park yeri
             Büyük mağazalarda    90
             Mağazalarda        60
             Sanayi ve el san.   120
             Depolarda      "  120
             Tiyatro ve kon. s.   15 koltuk için
             Sinemalarda        20
             Basit gazino, lokan.  50    "  veya 100 m2
             tyice gazino, lokan.  20        40
             En iyi gazino, lokan. 10  "  "  "  20 "
             Otellerde         3 yatak için
             Hastsınelerde       6 - tf İt
         Konut, münferit         1 konut veya 100 m^ için
         Konut, sıra evler        2    "  250 " "
         Konut, bloklar     .    5    "  350 " "

         Yapılan çok ince, ayrıntılı hesaplardan ve ma 5.000 Mark  kabul etmiş  ve böylece
      araştırmalardan  sonra, Düsseldorf şehrinin   (5.000X10.000) 50 milyon rakamı elde edilmiş­
      merkezinde 24.583 vasıtaya park yeri sağla­  tir.
      mak  gerektiği tespit edilmiştir. Bugün ise bu  Sonuç :
      ihtiyacın ancak yarısından azı karşılanabiliyor.  Prof. Tamms'm dediği gibi, ulaştırma gü­
      Halen bu şehirde arsalardan faydalanmak su­  nümüzün  problemi değildir. O geçmişte de
      retiyle 4.628 arabaya, park yeri sağlamak   önemli olmuştur. Fakat motorun  keşfinden
      mümkün  olmakta, 7.153 park yeri de caddele­ sonra ulaştırma, caddelerimizde beklenmiyen
      rin kenarlarında bulunmaktadır. Karşılanama­   bir hızla artmış bulunuyor. Öte yandan çok
      yan ihtiyaç, yani açık ise 12.802 dir.    büyük iskân alanlarının teşekkülü, artan nü­
         Malî yön :                 fus kesafeti, yükselen millî gelir insan ve eş­
         İhtiyacın tümü için yalnız inşa masrafı  ya nakliyatının da çoğalması sonucunu doğur­
      olarak 62 milyon Mark sarfetmek gerekiyor.  muştur.
      10.000 park yeri 20 binada sağlanacak ve bu   Eski yüzyıllardan kalan caddeler genel ola­
      maksatla 50 milyon Mark harcanacaktır. 2.400 rak şehirlerin merkezlerine yönelmiştir. Toplu

      126
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13