Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

Düsseldorf      Şehrinin     Uiaştırması      Hosıi   Plânlandı


                                   Yazan : Prof. Fehmi YAVUZ

     ikinci Cihan Savaşı, şehircilikte etüde ö-   işte Düsseldorf'un ulaştırma plânını ha­
   nem verme bakımından da ciddi bir dönüm nok­ zırlamak için yapılan etüdlerle ulaştırma ile
   tası teşkil eder. Savaşın yıkıntılarını çok kısa ilgili bütün hareketler ve olaylar incelenmiştir.
   sayılabilecek bir süre içinde, hem maddî ve Bunun yanında iktisadî bünye ve gelişme hak­
   hem de manevî alanda ortadan kaldıran mem­  kında da bügi sahibi olmak, şehrin çevresi ile
   leketler, bu başarılarını büyük ölçüde her işi olan münasebetini incelemek de gerekli bulu­
   ciddi ve tarafsız etüdlere dayandırmakla sağ­ nuyordu. Bütün bu ihtiyaçları karşılamak için
   lamışlardır. Alman mucizesini bir bakıma bi­ 1954 ile 1959 yıllan arasında insan, eşya nak'
   lerek iş yapmanın, hislere, tesadüflere değil, liyatı, kamu sektörünün ve özel sektörün bu
   rakama, hesaba, araştırmaya dayanmanın bir   alandaki rolleri, yaya trafiği... hakkında tür­
   âbidesi saymak gerekir.             lü sayımlar yapılmış, istatistikler hazırlanmış­
     Savaştan çok ağır zararlarla çıkmış olan tır.
   şehirler arasında Düsseldorf da vardı. Bu şeh­  Bütün  bu araştırmalarla aşağıdaki prob­
   rin yalnız ulaştırması için yapılmış ve beş cilt­ lemlerin çözülmesi ve cevaplandırılması isteni­
   te toplanmış olan etüdlerden faydalanarak bu yordu :
   alandaki çalışmaların önemini belirtmeğe ça­    1 — Düsseldorf'da bugün ve yarın karşı­
   lışacağız.                     lanması gerekmekte olan trafik hacmi,
     1950 de Düsseldorf'da 25 kişiye bir mo­   2 — Münferit ulaştırma sistemlerinin ba­
   torlu taşıt, 60 kişiye de bir hususî araba düş­ şarabileceği işler,
   mekte idi. 1960 da sırası ile bu rakamlar 7,3 3 — Plânlanan işleri gerçekleştirmek tek­
   ve 10 olmuştur. Son yıllarda Almanya'da or­ nik bakımdan mümkün  müdür?
   talama her yıl bir milyondan fazla hususî ara­  4 —  Yapılacak işler şehircilik bakımından
   ba hizmete girmektedir. Başka yerlerde yapı­ savunulabüir mi?
   lan hesap ve etüdlerden de faydalanılarak iş­  5 —  Yapılacak işler iktisadî bakımdan
   ba (doyma) noktasının beher nüfusa üç mo­  savunulabilir mi?
   torlu taşıt olduğu ve Düsseldorf şehrinin 20-25 6 — Bütün bu işlerin ortaya çıkaracağı
   yıl sonra bu amaca ulaşacağı kabul edilmek­ malî yük nedir?
   tedir.
                               7 — Teknik, işletmecilik ve malî yönleri
     Motorlu taşıtların sayısı kadar gördükle­ gözönünde bulundurularak hazırlanacak zaman
   ri işler, taşıma kapasiteleri, durmaları veya plânı iktisadî gelişmeye ayak uydurabilecek
   hareket halinde olmaları da plânlamaya etki­ mi?
   li olmaktadır. Öte yandan raya bağlı olan ulaş­ Herhangi  bir konuda olursa olsun, prob­
   tırma araçları da vardır. Bunlar yer altında lemin olduğu gibi ve bütün yönleri ile görül­
   veya yer üstünde hareket ederler. Bunlardan  memesi  anarşi yaratır. Düsseldorf şehrinin
   yer altından ve yer üstünden kesintili olarak ulaştırma işlerinin plânlanmasmda da ekonomi
   faydalananlar da vardır. Düsseldorf şehrinin  prensiplerinden, tekniğin, matematik ve fizik
   ulaştırması plânlanırken Avrupa'nın en önem­  ilimlerinin verilerinden faydalanmak suretiyle,
   li ulaştırma yollarından biri olan Ren nehrinin  böyle bir tehlikeli duruma düşmemek için el­
   kıyısında bulunması da şüphesiz ihmal edile­ den gelen yapılmıştır.
   mezdi.                         Sağduyunun  bu alandaki  rolü de ihmal
     Taşıttan faydalananlar yolculuklarının ba­ edilemez. Ancak  modern ulaştırma  tesisleri
   şında veya sonunda yaya olarak da yollardan çok büyük  yatırımlarla meydana  getirildiği,
   faydalanırlar. Aynca yerine ve zamanına gö­  insan hayatına büyük ölçüde tesir ettiği için
   re, hiç taşıta başvurmadan yollardan faydala­ burada baş sorumluluğu ilmin ve tekniğin yük­
   nanlar da az veya çok olacaktır.       lenmesi gerekmektedir.  Böyle olmazsa tamir


                                                  125
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12