Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

dengeli bir tabiata sahîip bir memlekette ümit Peygamber saİDrı ile takip ve yardım ânrayrşı
      verici olabileceğini hiç bir zaman unutmamak göstermeleri hükümetlerin artık partiler üstü
      lâzımdır. Aksi halde plân üzerindeki sarfetti- mütalâa edecekleri bir konu olmalıdır.
      ğimiz emek heder olacak ve beklenilen netice­   1963 yılı bütçe müzakereleri münasebetiy­
      lerin yerine nasibimiz hüsran olacaktır.    le basma akseden bazı haber ve yazılar sebe­
        Bir hakikatin tam ifadeleri olan şu sözleri biyle yanlış düşüncelere sahip olunulmaması
      unutmamaklığımız  lâzımdır.            için hatırlatmak isteriz ki; yukarıda kısaca ar­
        "Tabiat ve kaynaklarım tahrip etmek da­  zına çalıştığımız ciddî tehlikenin, mUletçe ve el­
      ha çok göz yaşı, fakat daha az ekmek getire­ birliği ile hareket edrek hükümete yardımcı ol­
      cektir."                      makla önlenebileceğine inanıyoruz. Bunun için
        "Toprak  Hürriyet gibidir, elden gitmedik­ başta Parlementomuz ve Hükümetimiz  olmak
      çe kıymeti bilinemez."              üzere bütün Türk Milletine bu hususta hitab
        Halkımızın uyarılması ve tahripleri önle­ etmeyi Cemiyetimiz şerefli bir ödev saymaktıf
      yecek iktisadi tedbirlerin ikâmesinin ve im­ ve bu deklerasyonu sunmaktadır.
      kânlarının, onun gücü içinde tahakkukunu; bir   Sonsuz Saygılarımızla.


       124
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11