Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

mevcut Tarım  arazisinin kifayetsiz olan veri­   f) Galeri ağaçlamalarının tesisi,
  mini artırma yerine, orman ve mer'adan yeni    g) Tarım arazilerinin münasip yerlerinin
  ziraat arazisi açma temayülü; yer altı ve yer koruyucu şeritler halinde ağaçlandırılması,
  üstü su akışlarını tanzim eden daimi vejetasyon - (Rüzgâr ve erozyon şeritlerinin tesisi.)
  ile kaplı orman ve mer'aların, kısa zamanda    İl) Çıplak ve işe yaramayan sahalarda ye­
  denge bozucu şekilde tahrip edilmelerine yol  tişen bitkilerin sökülmemesi, daimi toprağı
  açmaktadır.                     muhafaza edecek örtünün tahrip edilmemesi,
     Memleket  topraklarının ''/< 40 nı teşkil   i) Tahrip edilmiş orman, mer'a ve Tarım
  eden çok şiddetli erozyona maruz 66 küsur mil­ arazilerinde ve yağış havzalarında (Acil olan
  yon hektarlık sahadan bir milimetre kalınlı­  erozyon) la mücadele tedbirlerinin alınması,
  ğındaki toprağın erozyonla aşınması halinde     ı) İnsan ve orman münasebetlerinin sos­
  638 milyon metre küplük verimli üst toprağın yal ve ekonomik olarak tanzimi.
  i&yi olduğu - ilmi araştırmalar neticesinde - as­
  gari bir had olarak bilinmektedir. Bunun hari­  2 — Başı boş hayvancılığın ve düzensiz
  cinde son yıllarda tabiî gübresiz ve örtüsüz ka­ otlatmanın tanzinü tedbirleri:
  lan ince toprakların rüzgârlarla aşınıp taşın­   a) Mer'aların islâhı,
  ması da Orta Anadolu için ciddi bir tehlike ola­ b) Başı boş hayvancılığın plânlı bir şekle
  rak aleyhimize sür'atle inkişaf etmektedir.  çevrilmesi,
    Türk Milletinin yaşama kudretinin ve be-    c) İklim ve iktisadi icaplara göre hayvan­
  kasınm teminatı olan bu topraklar artık bir va­ cılığın islâhı,
  tan parçası olmaktan çıkmakta ve bizleri ebedi­  ç) Tabiî örtünün birinci derecede tahrip­
  yen terk etmektedir.               çisi olan kara keçinin ikâme hayvaniyle tebdili
    Her  mevsimde, bol meyve ve  sebzeleri,  ve maişetini buna bağhyanların iktisaden kal-
  dünyanın en güzel içme sulan, enerjiye elveriş­ kmdırılmalarının temini,
  li kaynaklan ve tabiî güzellikleri gibi her çeşit d) Mer'a hayvancılığından ahır hayvancı­
  yer altı ve yer üstü servetlerine sahip olduğu­ lığına geçişi temin için yem probleminin haUi.
  muz bu aziz vatanın, bütün bunları bize temin  3 — Enerji ve yakıt ihtiyaçlarının planlan­
  eden verimli topraklarını - süngü kuvvetiyle da­ ması :
  hi - tekrar geri alamıyacağımız sinsi ve aman­  a) Odunun yakıt olarak kullanılması, her
  sız düşmanının elinden bilgi ve tedbirler yolu yıl ormanların takatinin üstünde bir kesime
  ile kurtarmamız lâzımdır. Zira artık bu dâva ya sebep olduğundan ikâme maddeleri ile bu yü­
  ebediyyen var olmak veya yok olmak dâvası-  kün azaltılması,
  dır.
                              b) Tezeğin yakıt olarak kullanılması yeri­
     Cemiyetimiz bu dâvanın hallinin hemen ve ne tarlaya atılmasının temini,
  bir kaç basit tedbirle yapılacağına kani değil­  c) % 85 zayiatla yakıt yakan ocak tiple­
  dir. Bunun için her şeyden önce bilgili, plânlı ve rinin tasarrufu yakıt yakacak araçlarla tebdili,
  azimli bir çalışmaya ve uzun bir zamana ihti­
  yaç olduğuna inanmaktadır.              4 — Yabani hayvanların muvazeneli bir
    Alınması zaruri tedbirler arasında ana   şekilde zararsız olacak bir seviyede tutulması,
  düşüncelerimiz şunlardır.             himayeye  muhtaç olanların korunmasının  te­
                            mini,
     1 — Halk tarafından yapılmakta olan bit­
  ki örtüsü tahribini önleyici tedbirler :      5 — Deniz, göl, dere gibi tabiî servet kay­
                            nakları menbaalarımızdan  yapılan istifadenin
    a) Orman yangınlarının önlenmesi,
    b) Ormanların takatından fazla tahripkâr  tahripkâr olmaktan kurtarılması,
  bir şeküde kesilmemesi,                6 — Diğer tabiî servetlerimizin; bilhassa
    c) Orman topraklarının ziraat için açılma­ yer altı servetlerimizin, su menbaalarımızın en
  ması,                       istifadeli şekilde kullanılması.
    d) Orman içi açıklıkların ağaçlandırılması,   Devletçe plânlı bir çalışmaya girmenin ve
    e) Bozuk ormanların imarı,         muvaffakiyet derecesinin yüksek olması ancak


                                                  123
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10