Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

Vadilerin tabanlarındaki ve dağ eteklerin­ mamen  taşınmış ve ana kayası meydana çıkmış
      deki verimli arazisini kaybeden halk tabiatiyle bulunan sahalarda; (Bu vatan çocuklarına is­
      kendisini sele karşı emniyette hissetmediği için tikbal yoktur) diye bir Ezrailin dolaştığını ha­
      yamaçlara çekilmek zorunda kalmıştır. Bu olay  tırdan çıkarmamak lâzımdır.
      ise memleketimizi düzensiz bir arazi kullanma­   Zümrüt gibi tarlaları, besili hayvanları ile
      ya doğru itmekte ve bu yüzden sel ve erozyon Türk toplumunun yüzünü güldürecek olan yem­
      olayları her geçen gün şiddetini artırmaktadır. yeşil bir Türkiyenin hasreti içindeyiz. Yakın
      Bunun  neticelerinden biri olarak, büyük emek bir gelecekte, hasretini çektiğimiz bu cennet
      ve yatırımlar karşılığında elde edilen kıymetli niteliğindeki m.emlekete kavuşmanın sevinç ve
      barajların, erozyon toprağı ile dolmasiyle bu kıvancı bize vazife ve mesuliyetlerimizin ne
      tesislerin memleket hizmetlerindeki sürelerinin kadar ağır olduğunu da hissettirmektedir.
      kısalmasına ve bu suretle zamanından  önce     Saym  Senatörler, Millet Vekilleri, Memle­
      hizmet dışı kalmalarına sebeb olmaktadır.    ketin müdafaasının teminatı kahraman Türlî r
        Tahrip sebeplerinden ikincisi ise, başıboş Ordusu, Memurlar, Körpe dimağlara ilim ve ir­
      ve  düzensiz otlatmadır. Bu gün 74 milyona  fan tohumu eken ve yarının neslini yetiştiren
      yaklaşan büyük ve küçük baş hayvan varlığı­  öğretmenler, Türk Gençliği, Türk Basını ve ni­
      mızın ancak 29 milyon hektar civarında olan  hayet bu topraklan vatan bilerek üzerinde ya­
      çayır ve mer'a sahasından istifade ettiğini dü­ şayanlar; yukarıda belirttiğimiz konuda, yani
      şünürsek, beher hayvan başına 0.4 hektara ya­ yurt topraklarmm tahripten kurtarılmasında,
      kın bir saha isabet ettiği görülür. Bu güne ka­ artık hep beraber el ele vererek çalışmak za­
      dar düzensiz ve ağır otlatmalarla tahrip edil­ manının gelmiş olduğuna ve hattâ geçmekte
      miş mer'alar hayvanlarımızı beslemekten çok   bulunduğuna inanmamız  lâzımdır.
      uzaktır. Bu yüzdendir ki ormanlık yerlerde ot­   Memleket topraklarının erozyon bakımın­
      latma sahası içine girmiş ve binnetice bura­ dan bugünkü durumunu  inceleyecek olursak
      larda tahripten kurtulamamıştır.         genel olarak topraklarımızın % 66 sının eroz-
        Bu iki ana tahrip faktörü netice sindedir  yonlu ve ancak % 34 ünün normal durumda ol­
      ki, tabiî örtü; toprağı koruyucu vasfını kaybet­ duğunu görürüz.
      miş, yurdun tabiî varlığında dengeli bir su dü­ Erozyonlu  sahaların şiddet derecelerine
      zeni kalmamıştır. Çıplak yamaçlardan gelen kar göre ayırımı yapılırsa genel sahanın % 40 ınııı
      ve yağmur suları artık şehirlerimizi tehdit et­ şiddetli, '/o 23 nün orta şiddeüi ve % 3 nün de
      mekte, milyonlarca dönüm ziraat arazisini ça­ hafif şiddetli erozyonlu saha olduğunu görmek
      kıl ve molozlarla doldurmaktadır. Dün bir hu­ mümkündür.
      bubat ambarı olan Türkiye bugün dış yardım­    Yüzde ile ifade ettiğimiz bu sahaların Ta­
      larla beslenmek zorunda kalan bir memleket   rım ve Tarım haricindeki sahalardaki taksimi
      haline gelmiştir.                 aşağıda işaretlenmiştir.
        Yaz boyunca yağmur duasına çıkılan, yağ­
      mur yağmadığı zaman barajlarmdaki suyu tü­
      kenen, şehirleri susuz kalan; ve fakat yağmur
      mevsiminde  alabildiğine akan sularına gem              .s  ^
                                          c3
      vurmasını bilmeyen, dengesiz bir tabiata sahip     I                 <D
      olan bu memlekette, plânlı çalışma gerçeğinin            c      o
                                                 o
                                                 o
      tahakkukuna  imkân olmıyacağmı  bilen aydın­             a
      lara ve uyarıcı vatandaşlara düşen hizmetin
      büyüklüğü  ve kutsiyeti elbette ki takdire de­ 40 Şiddetli   6.847   57.000  63.847
      ğer olacaktır.                   23 Orta şiddette 2.868    963   3.831
        Aksi halde yer altı ve yer üstü su rezer­ 3 Hafif şiddette 2.000  446   2.446
      vasyonu bulunmayan,  binlerce yılda teşekkül  66 Yekûn     11.715   58.409  70.124
      etmiş ziraat topraklarında ekin ve ot bitme­   Yukarıdaki rakamlar tetkik edilince endi­
      yen, binlerce hayvanın ayaklan altında mer'a- şeye düşmemek  elden gelmemektedir. Bilhas­
      hğını kaybeden, sonra da sularla toprakları ta­ sa % 3 oranında artan nüfusun beslenmesi için,

      122
   1   2   3   4   5   6   7   8   9