Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

Türkiye  Tabiatını Koruma  Cemiyeti  Yünetim  Kurulunun  3111963   Tarihli Bildirisi


     Aziz Türk Milletine             sonra, çok sinsi bir tabiat düşmanının yurdumu­
     Anadolunun  yüz yıllar boyunca çeşitli me­ zun aziz varlığı olan topraklarını kemirerek
   deniyetlerin beşiği olduğu ve bir çok milletle­ yok ettiğini ve hayati bir tehlikenin çok yakın
   rin geçit sahasını teşkil ettiği bir gerçektir. Bu bir gelecekte bütün Türk MUletini tehdit et­
   tarihi geçit yeri, çok zaman milyonlarca insa­ mekte bulunduğunu belirtmek kaçınılmaz bir
   nın bir çatışma alanı, olmuş ve bunun bir neti­ vazife olmuştur. Bu hayati tehlike karşısında
   cesi olarak güzel Anadolunun tabiî kaynakla­ yedisinden yetmişine, köylüsünden şehirlisine
   rından en mühimi olan, zengin ormanları, maa­ ve cahilinden okumuşuna kadar herkese büyük
   lesef tahrip ve yok edilmiştir.        ödevler düşmektedir.
     Bir çok memleketlerde de muhtelif sebep    Sayın vatandaşlar; yurdimuzun toprakları
   ve ihmaller yüzünden orman ve tabiî vejetas­ iki mühim sebepten ötürü tahrip edilmekte ve
   yonun tahribi ve toprağın verimsizliği karşısın­ her geçen yıl bir çok can ve yüzmilyonlan aşan
   da - dünya nüfusunun sür'atle artmasını naza­ servet kaybımıza mal olmaktadır.
   ra alan - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teş­ Bu iki sebepten birincisi her çeşit bitki ör­
   kilâtı haklı olarak endişelenmiş ve milletleri u- tüsünün ve bilhassa ormanların tahribidir. Bu
   yarma yoluna girmiştir.             tahribin başlıca âmili insan ve orman münase­
     Tabiat kaynaklarının azami derecede ras­  betlerinin memleketimizde tanzim edilmemiş ol­
   yonel kullanılması ve tabiî dengenin bozulma­ masından ileri gelmektedir, iskânın yanlış ya­
   ması; bühassa nüfusu sür'atle artmakta olan, pılması ve dağlık, ormanlık sahalara halkın
   gerek iktisadi gerekse sosyal inkişafları geri yerleşmiş bulunması ve çoğalan nüfus karşısın­
   kalmış bulunan memleketlerde hayati bir mes'e- da kifayetsiz bulunan Tarım arazisinin duru­
   le haline gelmiştir. Aynı zamanda bu kaynak­ mu; daimi bitki örtüsünün tahribine sebep ol­
   ların korunması ve verimli bir şekilde kullanıl­ muş ve halen olmaktadır. Bunun yanında,
   ması dünya nüfusunun yararına olduğu Birleş­ Türkiyenin tabiî vejetasyon bakımından geçit
   miş Milletler Teşkilâtınca her vesile ile ifade ve iklimi zonunda bulunması, tabiatın kendi ken­
   ilin edilmektedir.                disini tamir ve ihya edememesi de menfi bir
     Aziz Türk Milletinin Orta Asyadan büyük  faktör olarak tesirini göstermektedir.
   göçler halinde gelerek Anadoluya yerleşmesine   Bugün  memleketimizin developman  prog­
   ait tarihi seyir hatırlanırsa; bu gün bir vatan ramları tetkik edilirse görülür ki; Tarımın ge­
   olarak üzerinde yaşadığımız topraklar için yüz lişmesi ve sinai bölgelerimizin inkişafını temin
   binlerce şehidin canı pahasına yapılan cenkle- edebilmek için, akarsu kaynaklarımızı rezerve
   rin kanlı sahneleri, bütün tazeliği ve gerçekli­ etmek ve bu suları elektirifikasyon ve sulama
   ği ile tarih içinde yaşamakta olduğu görülür. işlerini de bir sıra ve nizama bağlamak icap et­
     Çok yakın bir geçmişte yaptığımız istik­ mektedir.. Menbalarını ormanlık ve dağlık böl­
   lâl savaşımızda, güzel Türkiyemizin her tarafı­ gelerden alan akar sularımızın havzalarında,
   nı saran ateş çenberleri, ancak bu toprağın ço­ düzensiz bir arazi istismarı ve hayvan otlat-
   cuklarının temiz kanları pahasına söndürül­  macılığı sonucu, toprak-bitki ve su düzeni bo­
   müştür.                      zulmuş bu havzalar birer sediment ve sel kay­
     Bütün bu gerçeklere kısa bir göz attıktan nağı haline gelmiştir.

                                                  121
   1   2   3   4   5   6   7   8