Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

Türkiye'nin      Şehirleşme Durumu,


         Gecekondular        ve Bir Arsa Dağıtımı          Denemesi

                                          Dr. Kuşen Y. KELEŞ

        I. MESELENİN   ÖNEMÎ  :          yisiyle beyanat konusu yaptıkları tedbirler ve
        Beş Yıllık Kalkınma Plânı, plânın 1963 yı­ politikalar, bize, her şeye rağmen, bu alanda
      lı programı ve son olarak 1963 yılı bütçesi ile  sorumluluk taşıyan kişiler ve kurumlar arasın­
      ilgili görüşmeler, şehirlere olan nüfus akınla­ da temel meselelerde bir görüş, anlayış ve ka­
      rına ve bunların doğurduğu konut ihtiyacına  rar birliğine varılmanuş olduğunu göstermek­
      yeniden dikkati çekmiş bulunmaktadır. Plân­  tedir.
      da, köylerimizde yaşıyan nüfus oranının 1975   Geçen haftalar içinde, Dünya Gazetesi An­
      yılına kadar % 77.4 den % 58.1 e düşeceği  kara temsilciliği tarafından düzenlenen bir açık
      tahmin edilmiş (1) ve şehirlerimizin konut ih­ oturumda da belirtildiği gibi, gecekondu prob­
      tiyaçları bu oranlar üzerinden hesaplanmıştır. lemi, köj'^lerden gelen nüfus akınlarının dolay­
      Ayrıca plânda ve 1963 yılı programında; çoğu sız bir sonucudur. O halde, bu akınları büyük
      köylerden gelen nüfusun yarattığı gecekondu  şehirlerden başka yönlere çevirmek, sosyal ko­
      semtlerinin iyileştirilmesine önemli miktarda  nut yapımını yalnız büyük şehirlere yöneltme-
      kaynak ayrılması da öngörülmüştür (2). îmar  yip, böylece şehirlere göçmeğe hazır durumda
      ve İskân Bakanının Bütçe Karma Komisyonun­   bekleyen köylüleri ümide kaptırmamak ve ge­
      da yaptığı konuşmadan  da, memleketimizde   cekonduların  iyileştirilmesi için ayrılan kay­
      bugüne kadar 240.000 kadar olduğu sanılan ge­ nakların kullanılmasında bölge plâncılığı esas­
      cekondu sayısının 297.516 ya yükselmiş bulun­ larını gözden uzak tutmamak, bu problemi çöz­
      duğunu öğrenmekteyiz  (3). Bakanın verdiği ra­  mek için alınacak tedbirlerin başında gelir.
      kamlara  göre, bazı büyük şehirlerimizdeki ge­   Bilindiği gibi, gecekonduların türemesi, şe­
      cekondu sayısı ile buralarda yaşıyan nüfus mik­ hirlere göç eden nüfusun yarattığı konut tale­
      tarı aşağıdaki tabloda görüldüğü gibidir (4). binin, sosyal konut arzı ile karşılanamaması se­
                                bebiyledir. Nüfus akınlarının ardı gelmesi şöy­
               Tablo : I           le dursun, hızında bile yavaşlama olmaması, ge­
         Büyük  şehirlerimizde gecekondular     cekondu diye bir problemin hiç ortadan kalk­
                                maması  sonucunu doğurmuştur.  Acaba şehir­
        Şehirler    Gecekondular    Nüfus
                                leşme hareketleri, memleketimizde gerçekten
        İstanbul     78.000     293.000    dengesiz bir bünye yaratacak şekilde mi olmak­
        Ankara      70.000     280.000    tadır? Büyük şehirlerimize olan nüfus akınla­
        İzmir       11.000      53.000
        Adana       8.790      42.150    rının menşei daha çok nereleridir? Ve şehirlere
        Sa,msun      4.346      12.476    gelenler, bu merkezlerdeki ekonomik canlılığa,
        Zonguldak     4.000      15.000    orada bulunmalarını haklı çıkaracak bir katkı­
        Bursa       3.561      13.556    da bulunmakta mıdırlar? Yoksa, yarattıkları
                                çeşitli hizmet ve tesis ihtiyacı problemleriyle
        Öte yandan, İçişleri Bakanı, Zeytinburnu  şehirlere yük mü olmaktadırlar? Bu son soru­
      gecekondularını ziyareti sırasında, gecekondu­  nun cevabını bilimsel ölçülerle vermek çok güç
      ların iyileştirilmesi için bütçeye konulmuş bu­ olmakla beraber, sadece konut yönünden bazı
      lunan paranın öncehkle İstanbul'a harcanaca­  denemeler aşağıda yer alacaktır.
      ğını, bu semtlerin şehir hizmetlerinin mutlaka
      sağlanacağını orada yaşayan vatandaşlara bil­    II. ŞEHİRLEŞMEMİZ   NASIL  VE HAN­
      dirmiş bulunmaktadır (5). Resmî vesikalarda   Gİ YÖNDE  OLUYOR?   :
      yer alan hesaplar ve benimsenmiş görünen ilke­   A)  Niçin gelirler? :
                                                     i
      ler, resmî kişilerin gecekondular konusunda iz­   1960 nüfus sayımı sonuçlarına göre, l ve
      lenmesini uygun ve gerekli gördükleri ve dola- ilce merkezleri "şehir" sayıldığına göre, şehir-

      128
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15