Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

işden el çekürilmiş olup da başkanlık vekili uh­ zın belediye meclislerince kararlaştırılacak
   desinde ise ne olacaktır? :           miktarda ödenek verilir. Hiç şüphesiz bunun
      Kanaatimizce yıllık rapor veya gensorunun kararlaştırılması sırasında başkanın durumu,
   konusu belediye başkanının görevi başında bu­ belediye bütçesinin imkânları ve şehir veya ka­
   lunduğu zamana  ait ise yetersizlik kararmm  sabadaki hayat şartları da göz önüne alınma-
   vekili hakkında değil, başkan hakkında veril­ hdır.
   mesi icap eder.
                               BELEDİYE   MECLİSLERİNİN    ENCÜ­
      Başkan vekilinin hizmette bulunduğu süre MEN  SEÇİMİ İÇİN OLAĞANÜSTÜ   TOPLAN­
   ile ilgili hallerde yetersizlik kararının hüküm TIYA ÇAĞIRILMASI  :
   ifade etmesi için Danıştayın kararına ihtiyaç
   olmadığı düşüncesindeyiz. Çünkü Anayasamı-      Belediye Kanununun  4778 sayılı kanunla
   mın yargı organının kararına ihtiyaç gösteren değişik 54. maddesine göre belediye meclisleri­
   hükmü  seçilmiş organlar için konmuştur. Bu­ nin âdi toplantısı Ekim, Şubat ve Haziran ayla­
   radaki (seçilmiş) kaydından maksat seçim mev­ rı başında olmak üzere yılda üç defadır.
   zuatımıza göre seçmenler tarafından seçilmek­    307 sayılı kanunun ek üçüncü maddesi her
   tir. Bu hallerde belediye meclisinin başkan ve­ dört senede bir yapılacak olan belediye seçim­
   kilini yenUemesi için bir engel olmadığı görü­ leri için Eylül ayının üçüncü pazarına rastla­
   şündeyiz.                     yan gün oy verilmesini kabul etmiş ise de, ka­
                             nunun  geç çıkması dolayısıyla, bu seçimlere
      Başkanlığın idare âmirleri uhdesinde bu- mahsus  olmak üzere 17 Kasımda oy kullanıla­
   lımduğu yerlerde belediye meclisince 93. mad­ cağından Ekim toplantısı geçmiş olacaktır. Şu­
   deye göre aynca başkan vekili seçilmesine lü­ bat toplantısına kadar da encümen seçiminin
   zum yoktur. Zira idare âmirinin izm, hastalık, geciktirilmesi belediyenin günlük veya acele iş­
   işden elçektirilme veya başka yere tayin gibi lerini aksatacaktır. Tabiî üyelerden kurulan en­
   sebeplerle görevinden ayrılması halinde yerine cümenlerin yetkileri de yeni seçimlerden son­
   vekâlet edecek kimse belediye başkan vekilliği­ ra kalmıyacaktır.
   ni de yapacaktır. Belediye başkanlığı seçimi
   tasdike bağlı değildir. Evvelce belediye baş­   307 sayılı kanunun 90. maddesine göre be­
   kanları belediye meclislerince seçilmekte ve bu lediye encümenlerine ait görevlerin tabiî üye­
   seçim idarenin tasdiki ile kesinleşmekte idi yeni ler tarafından yapılması, meclis üyeliklerinin
   kanun bunu  kaldırmıştır. Tek derece ile doğ­ tam sayısının yarısına düşmesi ve yeni seçim
   rudan doğruya seçilen başkanların seçimi tas- yapılması gerekmesi halinde söz konusudur.
   dika bağlı tutulamazdı.              Belediye meclisi kalmayınca, onun seçtiği en­
                             cümenin yetkisi de ortadan kalkar. Bu sebeple
      Yeni belediye başkanları, seçim kurulların­ yeni belediye başkanlarının ilk işi meclisi top­
   dan tutanaklarını alınca derhal işe başlayacak layıp encümen seçimini yaptırmaktır.
   ve şimdiki başkanların görevleri sona erecektir.
                               1580 sayılı kanunun 54. maddesinde belir-
      Başkan ve başkan vekili ödeneği :     tUdiği gibi önemli ve acele bir iş çıkarsa bele­
      Belediye başkanlığı ödeneğinin hak edilme­ diye başkanının yazılı çağrısı veya üyeden üç-
   si fülen vazife başında bulunmak şartına bağlı de birinin gerekçeli teklifi, yahut valinin doğ­
   olduğundan  peşin alınmış ödenekler varsa ay  rudan doğruya çağırması üzerine meclisler ola­
   sonuna kadar geçecek günlere ait kısmının ay­ ğanüstü toplanabilir. Ancak toplantı konusu­
   rılacak başkanlar tarafından belediye veznesi­ nun başkan tarafından en az bir hafta önce be­
   ne geri verilmesi lâzım geleceği düşüncesinde­ lediye üyelerinin adreslerine bildirilmesi ve ma­
   yiz Danıştayca ve Sayıştayca şimdiye kadar   hallî gazetelerle ve diğer münasip vasıtalarla
   emsali işlerde alman kararlar da bu yoldadır. ilân edilmesi icap eder. Acele hallerde bu süre
      Belediye başkanlığı memuriyet veya hiz­  üç güne indirilebilir. Encümen seçimi acele hal­
   metli statüsüne bağlı görevlerden olmadığın­  lerden sayılmalıdır.
   dan bunlara tahsil derecelerine ve memurlukda    Çağın yazısında ve toplantı ilânında görü­
   geçmiş hizmetleri olup olmadığına bakılmaksı­  şülecek konular belirtilir. Bunlardan başka bir

                                                   535
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14