Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Belediye      Seçimleri       ile   ilgili   Meseleler                                      Yazan : Mtızaffer AKALIN


        Dergimizin geçen sayısmda belediye seçim­ ni çıkarmaması, yani bu gibi yerlerde mansup
     leriyle ilgili konularm başlıcalan hakkmda açık­ veya idare âmiri uhdesindeki başkanlıklardan
     lamalarda bulunmuştuk. Bu sayımızda konuyu   herhangi birini devam ettirmek kararında ol­
     başka yönlerden inceleyeceğiz.          duğunu  bildirmemesi, seçimle işbaşına gelecek
                               başkanlara görevin iade ve teslimini kabul et­
        Mansup  belediye başkanlığı hakkındaki
     yetki nezaman kullanılabilir? :         mekte bulunduğunun  delili sayılmak gerekir.
        1580 sayılı Belediye Kanununun 5168 sa­    Aday listesinin kesinleşmesi, kanuna göre,
     yılı kanunla değiştirilen 94. maddesine göre bunların seçime arz edilmesi demek olduğundan
     Bakanlar Kurulunca  lüzum  görülecek yerler­  işin bu safhasından sonra seçime müdahale
        i
     den l merkezi  olanların belediye başkanlıkları edilmesi doğru olamaz.
     İçişleri Bakanlığınca, l merkezi olmayan yerle­
                i
     rin başkanlıkları valilerce tayin yolu ile iş ba­ Şukadarki başkanlıklar, ölüm, istifa ve dü­
     şına getirilebilir ve aynı suretle başkanlıkdan şürülme gibi sebeplerle boşalırsa idarenin ba­
     çıkarılabilir. Yani bunların görevlerine son ve­ his konusu yetkiyi kullanması mümkün olabi­
     rilmesi için seçilmiş belediye başkanları için ol­ lir.
     duğu gibi yargı mercnnin kararı gerekli değil­  Yukarda  sözü geçen 94. maddenin a işa­
     dir.                        retli bendine göre mansup başkanlar veya uh­
                               delerinde belediye başkanlığı bulunan idare
        Yine Bakanlar Kurulunca lüzum görülecek   âmirleri raporların müzakeresi veya gensoru
     yerlerde adı geçen bakanlığın ve Cumhurbaş­  yolu ile başkanlıkdan düşürülemez. Ancak bu;
     kanlığının tasdiki ile belediye başkanlıkları va­ mansup başkanlarla, uhdelerinde başkanlık bu­
     li veya kaymakamlar uhdesine verilebilir.    lunan idare âmirlerinin belediye meclisine ka­
                               nunun 61 ve 76. maddelerine göre belediye mec­
        Ancak bu yetki başkanlık seçimi yapıldık­
     tan sonra kullanılamaz. Çünkü idarenin; seçil­ lisine yıllık rapor vermemeleri ve gerektiğinde
     miş organların mevcudiyetlerine son veremiye-  gen soru açılamaması demek değildir.
     ceği Anayasanın 116. maddesi hükmü icabın-     Zira yıllık rapor belediye meclisi kararla­
     dandır. Buna aykın hareket yalnız Anayasaya  rının uygulanmasına, belediyenin malî durumu­
     değil, seçimle iş başına gelmiş olmanın icapla­ na ve mevcut taahhütlerin ifa şekline dair mec­
     rına da uymayacağı gibi demokratik anlayış,  lise bilgi verilmesi amacını gütmektedir ve be­
     yani seçmenlerin iradesine saygı gösterilmesi  lediye başkanının meclise karşı yapmakla gö­
     ile de bağdaşamaz.                revli bulunduğu bir hizmettir. Gensoru ise be­
                               lediye işlerinden herhangi birisi hakkında üye­
        Nitekim Belediye Kanununun,  307 sayılı  lerin aydınlanmasını sağlar. Bu da belediye
     kanunla değiştirilen 91. maddesi ile, belediye meclisinin işlerin yürütülmesini denetlemesinin
     başkanlığına seçildikten sonra seçimle yeterii- bir vasıtasıdır.
     ğini kaybeden veya görevini kötüye kullanmak­
     tan veya herhangi bir suçdan dolayı enaz 6 ay  Şukadarki  bu konulardaki  görüşmelerin
     hapse mahkûm  olan belediye başkanlarının bile neticesi yetersizlik kararma bağlanırsa işin
     düşürülmeleri bir yargı organı olan Danıştay  Danıştaya  götürülmesine lüzum  yoktur. Bu
     kararma  bağlı tutulmuştur.           mecburiyet yalnız seçilmiş organlar için kon­
        Başkanlık için adayların ortaya çıktığı, si­ muştur. Yetersizlik kararının hakh olup olma­
     yasî partiler tarafından yoklamalar yapıldığı ve dığını idare takdir ederek gerekli kararı alma­
     nihayet ilçe seçim kurullarınca; itirazı olanla­ lıdır.                "    .
     rın müracaat edebilmesi için adayların geçici   Yıllık raporun veya gensorunun müzakere­
     olarak ilân olunduğu süre içinde idarenin sesi­ si sırasında belediye başkanı hasta, izinli vey« j

     534
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13