Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

SONUÇ  :                     Atatürk Ankara'yı merkez yapmakla doğ­
                             ru yolu göstermiş bulunuyor. Ankara ve batısı,
      Ankara'nın  imarında hatalar yapılmadığı
                                             felekle
                                     beraber, artık
                                olmamakla
                                                döğüşme-
    hiç bir zaman söylenemez. Bunları incelemek  tam yol ve yönetimini öğrenmiş, müspet ilmin,
                             nin
    ve kabullenmek suretiyle cazibe merkezleri da­ fennin, tekniğin ışığından faydalanmağa baş­
    ha büyük bir başarı ile kurulabilir. Anayasa lamıştır. Bu anlayış ve davranışın yurdım do­
    sosyal adaletin gerçekleştirilmesini öngörüyor. ğusuna hızla yayılması ancak yeni cazibe mer­
    Âmme  hizmetlerinin ve ekonomik faaliyetlerin kezlerinin bir plâna göre kurulup geliştirilme­
    yurda dengeli olarak dağıtılması işi ciddî bir siyle mümkün olacaktır. Devlet merkezini bir
    şekilde ele alınmazsa, iç ve dış huzuru gölgeli- kaç yüz kilometre daha doğuya götürmek bahis
    yecek olaylar ortaya çıkabüir. Bundan memle­ konusu olamıyacağına  göre, bölge plancılığı
    ket ölçüsündeki plânlı kalkınmanın zarar göre­ metodlarından faydalanmak  tutulabilecek en
    ceği bir gerçektir.               doğru yoldur.
                                                   533
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12