Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

sektörün yapacağı yatırımın yerini seçmekte  hizmetlerinin daha seviyeli bir şekUde görülme­
      müteşebbis serbesttir. Bu yüzden de gelişmiş sine, öte yandan başta insan gücü olmak üzere
      bölgeleri daha emniyetli bulmaktadır. Devlet  mahallî kaynaklardan akıllıca faydalanılarak
      hem âmme hizmeti için yatırım yapar, hem de özel teşebbüsün gelişmesine yardım edecektir.
      iktisadî alanda teşebbüslere girişir. Devletin   c)  Sosyal erezyon yaratan tek yönlü şe­
      iktisadî alandaki teşebbüslerinde verimliliğe  hirleşmenin önüne ancak yeni cazibe merkezleri
      dikkat etmesi de şarttır. Ancak şartlar birbiri­ kurmakla geçilebilir. Bu bakımdan Ankara, Do­
      ne yakın olduğu zaman geri kalmış bölgelere ğudan Karadeniz'den İstanbul'a doğru gelebile­
      öncelik vermesi lüzumu kalkınma plânında be­ cek insan selinin önünde bir baraj vazifesi gör­
      lirtilmiştir.
                               müştür. Şimdi de Ankara Ue İstanbul'un bu tür­
        Devletin âmme hizmeti görmek için yapa­  lü barajlara olan ihtiyacı" her gün biraz daha
      cağı yatırımlar ve kuracağı tesisler bakımından artmaktadır.
      durum çok daha başkadır. Ve bahis konusu hiz­  d)  Ekonomik erozyon sonucu olarak An­
     metlerden şimdiye kadar faydalanmamış  olan   kara ve İstanbul gibi büyük şehirlere her yıl
      yerlerin tercihi yine kalkınma plânında açıkça akan ve toplamı yüzmilyonları bulan sermaye­
      belirtilmiştir.                  nin bir kısmı cazibe merkezlerinde veya çevre­
        Özel sektörün ilgisini çekebilmek açısından sinde kalacaktır. Plân, özel sektörün yapacağı
      devletin âmme hizmetlerinin dağılışında uygu- işin kuruluş yerini seçmekte müteşebbisi ser­
      luyacağı prensiplerin büyük bir önemi vardır. best bırakıyor. Belki şimdilik gelişmiş bölge­
      Geri kalmış bölgelerin sağlık, eğitim, bayındır­ lerden geri bölgelere sermaye gitmiyecektir.
      lık, tarım... hizmetlerinden faydalanma payı  Hiç olmazsa büyük merkezlere bugün akmakta
      arttıkça özel sektör buralara doğru yönelecek­ olan sermayenin bir kısmının yerinde veya çev­
      tir, ilk zamanlarda, hiç değilse buralardan mev­ resinde bırakılması, plânlı kalkınmanın amaç­
      cut ileri bölgelere akmakta olan sermayelerin larına büyük ölçüde hizmet edecektir.
      bir kısmı yerlerinde kalacak, diğer bir deyimle e)  Cazibe merkezlerinde yetişen, tecrü­
      ekonomik erezyon hafifliyecektir.        be, bilgi ve görgü kazanan aydınların, teknis­
                               yenlerin, uzmanların büyük bir kısmı buralarda
        İnsan gücü başta olmak üzere bütün millî kalacaktır.
      kaynaklarımızdan gereği gibi faydalanmak ve
      yurt ölçüsünde dengeli bir yerleşmeye doğru    f) Cazibe merkezleri çevrenin iş gücü ve
      gitmek için yeni cazibe merkezlerinin kurulma- ürünleri için büyük ve emniyetli birer pazar
      sma ihtiyaç vardır. Yoksa âmme hizmetlerini  teşkü edecektir.
      her yere eşit bir şekilde dağıtmak bahis konu­
      su olamaz.                      g)  Memlekette gelişmeye elverişli bir çok
                               kasaba ve şehirler vardır. Fakat batıdaki bir
        Cazibe merkezlerinin sayısı 10-12 kadar  kaç büyük merkezden bunların durumunu ince­
      olabilir. Bunların hepsinin Ankara'nın doğu­  lemek ve izlemek kabil olmuyor. İşte yeni ku­
      sundan seçilmesi bir zarurettir. Bu merkezlerin rulacak cazibe merkezleri bunların hızla orta­
      sağlıyacağı faydalar şöyle özetlenebilir :   ya çıkmasına ve kalkınmanın amaçlarına hiz­
                               met edecek hale gelmelerine de yardım edecek­
        a)  Şimdiye kadar memleketin yalnız bir  tir.
      kaç yerinde toplandığı için bir çok âmme hiz­  h)  Bazı bölgelerin ihmal edildiği, kalkın­
      metlerinden faydalanmamış  olan vatandaşlar,  manın nimetlerinden faydalandırılmadığı türlü
      yeni kurulacak merkezlere yakınlıkları ölçüsün­ tartışmalara yol açmaktadır. Bunun zamanla
      de bunlardan faydalanmaya başlıyacaklardır.   huzursuzluk kaynağı haline gelmesi, ancak ca­
                               zibe merkezlerinin hızla kurulup geliştirilme­
        b)  Bu merkezlerde  toplanmış olan uz­
      manlar, teknisyenler çevrenin imkânlarını, ih­ siyle önlenebUir.
      tiyaçlarını, meselelerini yakından görerek etüd  i) Köy kalkınmasındaki başarı büyük öl­
      edebileceklerdir. Bu etüdler bir yandan âmme çüde bölge pLâncılığındaki başarıya bağlıdır.


      532
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11