Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

kurulduğunu, aynı yıİ Ankara imar plânı ya­   Bölge plâncıhğı İkinci Cihan Savaşındaıi
   rışmasının sonuçlandırıldığını hatırlatmakla ye­ sonra çok gelişti. İleri memleketleri bir yana
    tineceğiz. (6)                  bırakırsak, durumu bize çok yakın olan geri
                             kalmış memleketlerin bir çoğu plânlı bir şekil­
      Atatürk ve bölge plâncıhğı :
                             de kalkınmak için ciddî hareketlere girişmiş
      Ölümünden  bir yıl önce yaptığı Büyük Mil­ bulunuyorlar. Bu memleketlerde nüfus hızla ar­
    let Mecüsini açış konuşmasmda, Atatürk şöyle tıyor ve halk şehirlere özellikle büyük şehirlere
    diyordu :                     doğru akm ediyor. (8) İşte bölge plâncüığı kal­
      "... Memleketi şimdUik üç büyük kültür  kınmanın dengeli bir şekilde nasıl sağlanacağı­
    bölgesi halinde mütalâa ederek; garp bölgesi nı, yurdun bazı yerlerinin diğerleri aleyhine ge-
    için, istanbul Üniversitesinde başlamış olan ıs­ Uşmesinin nasıl önleneceğini öğretmektedir.
    lahat programını daha radikal bir tarzda tat­  Memleketimizde  tek yönlü bir şehirleşme­
    bik ederek Cumhuriyete cidden modern bir üni­ nin vuku bulduğu, İstanbul ve Ankara gibi bü­
    versite kazandırmak; merkez bölgesi için, An­ yük şehirlerin daha çok nüfus çektiği bir ger­
    kara Üniversitesini az zamanda kurmak lâzım­ çektir. Bu tek yönlü şehirleşme sosyal ve eko­
    dır. Ve Doğu bölgesi için Van Gölü sahillerinin nomik erezyona sebep olmaktadır. (9) Yani
    en güzel bir yerinde, her şubeden ilk okullariy- memleketm değerli insan gücü ve sermayesi bir
    le ve nihayet üniversitesiyle modern bir kül­ kaç merkezde toplanmak suretiyle bir yandan
    tür şehri yaratmak yolunda, şimdiden fiiliyata büjmk yerlerde sıkıntı ve problem yaratıyor,
    geçilm^elidir.                   öte yandan bir çok alanların çoraklaşmasma se­
      Bu hayırlı teşebbüsün, doğu vilâyetlerimiz bep oluyor. Plânlı kalkmmadan beklenen şey
    gençliğine bahşedeceği feyiz, Cumhuriyet Hü­  ise hiç bir zaman bu değildir.
    kümeti için ne mutlu bir eser olacaktır.     Dikkat edilirse Atatürk 26 yıl önce, şim­
      Tavsiye ettiğim bu yeni teşebbüslerin, eğit­ dilik demek suretiyle kendisine yakışan büyük
    men ve öğretmen ihtiyacını ziyadeleştireceği  bir ihtiyatlılığı da göstermiştir. İkinci Cihan
    şüphesizdir. Fakat bu cihet, hiç bir vakit, işe Savaşından sonra büyük bir hızla gelişen böl­
    başlama cesaretini kırmamalıdır."        ge plâncıhğı Atatürk'ün işaretini en iyi bir şe­
                             kilde değerlendirmemize imkân verecek metod-
      Atatürk bütün bu hedefleri İkinci Cihan  ları geliştirmiş bulunuyor.
    Savaşından önce göstermiştir. O zaman daha
    bölge plâncılığımn metod ve prensipleri belirli  İlmin ve en ileri plânlama tekniğinin ışığı
    bir şekilde ortaya çıkmamış bulunuyordu. Bi­ altında hazırlanmış olan Beş Yıllık Kalkınma
    lindiği gibi 1929 da başlayıp bütün dünyada yı­ Plânımız da bölgelerarasmda bir dengenin sağ­
    kıcı sonuçlar doğuran iktisadî buhran, übera- lanmasını emretmektedir. Bahis konusu denge,
    lizmin : "Bırakınız yapsınlar, bırakmız geçsin­ ekonomik yatırımlarla ve âmme hizmetlerinin
    ler" parolasına dayanan serbest rekabet rejimi dağılışında dikkatli olmakla sağlanacaktır. Bi­
    Ue ekonomik faaliyetlerin kendiliğinden denge­ lindiği gibi ekonomik yatırımların bir kısmını
    ye kavuşamıyacağım  göstermesi  bakımından   devlet, bir kısmını da özel sektör yapıyor. Buna
    önemli bir dönüm noktası teşkil eder. Herkesin  karma ekonomi diyoruz. Karma ekonomide özel
    başının çaresine bakmakta, iş adamının iktisadî
    faaliyetlerini istediği yerde kurmakta serbest   (6) Fehmi Yavuz : Ankara'nın İmarı ve Şehircili­
    bırakılmasiyle genel menfaatin herzaman sağ­  ğimiz, Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O. Anka­
   lanmadığını bu buhran hemen bütün dünyaya   ra 1962 ve Devlet merkezinin Ankara'ya nakli ve bun­
                                  şehircilik
    öğretti. Bunun sonucu olarak her memleket   dan doğan bakılabilir. meseleleri (S.B.F. 100. yıl Arma­
                             ğanı)
                                na
    kendi siyasî, ekonomik, hukukî ve sosyal bün­  (76) (Barlow Raporu) Royal Commission On The
    yesine göre, nüfusun ve sanayiin dağılışma te­ Distribution Of The Indistrial Population Report: Cmd.
    sir etmek üzere gerekli tedbirleri almak yolunu 6153.
   tuttu. 1940 da yayınlanmış olan Barlow raporu,  (8) Regional Planning; Housing Building and Plan­
    özellikle İngiltere açısmdan bu gerçeği ortaya ning Nos. 12-13.
    koyan eserlerin başında gelmektedir. (7)      (9) Fehmi Yavuz, Şehircilik, Sevinç Matbaası, An­
                             kara 1962, s. 32-37.

                                                   531
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10