Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

tir. Kalbine dünya fikrini kojona. Mezar herg^ün sefesine kanmış gibidir. Şu ağaçsız, bahçesiz,
      seni beş defa kendisine çağırmaktadır. Kalp  yolsuz ve şeküsiz kasaba; renkten, tenasüpten
      bostanına ölümü dik, ağaç olsun, dal versin..."  ahenkten mahrum belde olsa olsa bir a'raf'dır.
      (2)                        Çilelerimizin sona ereceği ümidi ile girdiğimiz
        Bu ortam içinde, halk şairinin dediği gibi, kasvetli bir ahret yolu istasyonunun bekleme
      elbet "güller açılmadan solacak" ve "felekle salaşı." (4)
      döğüşen yenilecek" di.                 1915 yılmda Refik Halit oradayken çıkan
        Dedi boyun eğ hükmüme,           büyük bir yangın da Ankara'nın üçte ikısmi si­
        Belâ verdi küme küme            lip süpürmüştü. İşte Atatürk 1500 yıl kadar
        Ferman  okudu köküme             bir süre ile, Doğu roma imparatorluğu ve Os­
        Nem  alacak felek benim.          manlı  İmparatorluğu'na  başkentlik yapmış
                                olan İstanbul'u bırakıyor ve böyle harap ve pe­
      mısralarıyla Pir Baba Sultan bu acı gerçeği ne rişan bir kasabadan memleketin daha iyi ida­
      kadar güzel dile getirmektedir.         re edilebileceği iddiasıyla ortaya çıkıyordu.
         Sert tabiat şartları, kötü idare... halkın ya­ Aradan geçen kırk yıl bundaki isabeti ortaya
      şama azmini çelikleştirmek suretiyle gerçekçi koymuştur. Zira Ankara tek başına değildi. O,
      olmasma  yaramıştır. Şu halde halkm içinde  harap ve bakımsız bir ülkenin sembolü idi. İs­
      bulunduğu ikili bir ortamdan bahsetmek doğru tanbul'dan memleketin  imkânlarmı, imkânsız­
      olacaktır. Bunlardan biri kötü şartlar ve baskı lıklarını, kuvvetli ve zayıf taraflarını gereği gi­
      altında kadere boyun eğmek zorunluğu, diğeri bi görüp anlamaya, yığın yığm meseleleri ora­
      ise imkânlardan faydalanmaya  hazır ve ger­  dan halletmeye imkân olmadığını yakın ve uzak
      çekçi bir tutumdur, ikinci tutum oyımlar, ma­ geçmiş, açıkça gösteriyordu.
      sallar, türküler ve tekke edebiyatı ile sağlan­
      mış ve korunmuştur. Bedri Rahmi Eyüboğlu      Bir yabancı bu gerçeği : "Hem asker, hem
      türküler açısından bu gerçeği şöyle canlandırı­ de realist olan kafalar nâdirdir. Atatürk, ha­
      yor :                       kiki emperyalizmin kendi vatanında ve kendi
                                milletinin saadet ve hürriyetinde olduğunu tak­
         Altlarında imza yok ama,          dir etmiştir." (5) Demek suretiyle dile getir­
         İçlerinde yürek var.            miştir.

         işte İstiklâl Savaşı kazanılıp, Cumhuriyet   Ankara'nın en üeri şehircüik prensiplerine
      ilân edildikten sonra yapüacak iş, halka felek­ göre, iman için çok ciddî adımların atıldığını,
      le yapacağı döğüşte yenUmemenin  yolunu ve   bu maksatla çıkarılan mevzuattan bir çoğunun,
      yöntemini göstermek ve güllerin açılmadan sol- bütün yurdu kapsayacak olan genel mevzuata
      mayabileceğini ispatlamaktı. Bütün bunları İs­ kaynak teşkil ettiğini biliyoruz. Bu alanda ilk
      tanbul'dan yapmanın mümkün olmıyacağmı pek   önemli adımlar olarak 1925 yılında Ankara
      iyi bilen Atatürk, devlet merkezini Ankara ola­ Şehremanetine 3-4 milyon metrekare arsanm
      rak kabul etti. En güç şartlar içinde Atatürk çok ucuz bir bedelle istimlâk yetkisi veren 583
      Orman  Çiftliğini kurmağa başlaması onun fe­  sayılı kanunun çıkarıldığını, 1928 de 1351 sa­
      lekle döğüşün yol ve yöntemini gösterme arzu yılı kanunla Ankara şehri İmar Müdürlüğünün
      ve heyecanının en güzel bir örneğidir. (3)
         Birinci Cihan Savaşı içinde Ankara'nm ne   (2) Bu satırlar Ahmediye'den faydalanılarak yazıl­
      halde bulunduğunu o zaman sürgünde bulıman   mıştır. Yüzyıllar boyunca okunup, elden ele, dilden dile
      Refik Halit Karay şöyle anlatıyor :      dolaşan bu kitap hep bu türlü duyguları aşılayan hikâye
         "... Yapılmıştan çok yıkılmışa, dizilmişten ve sözlerle doludur.
      fazla dağılmışsa, oturulacaktan ziyade yaküaca-  (3) Atatürk Orman Çiftliği, İstanbul 1953, İstan­
      ğa benziyordu.                   bul Matbaası.
         İnsan böyle bir şehrin karşısında bir ez­  (4) Refik Halit; Deli Semih Lütfi Kitabevi 1939.
      ginlik, bir dünyadan bezginlik, hayatın tatsız- s. 32.             ,  ' : I n
                                                 Türkiyesi,
                                                      An­
      lığma, hiçliğine bir inanış, bir iman ediş duyar, kara (5) Yabancı Gözü İle Cumhuriyet Umum Müdürlü­
                                         Vekâleti
                                             Matbuat
                                  1939,
                                     Dahiliye
      ölümden  sonra öbür dünyada rahat etme fel­  ğü Neşriyatmdan sayfa, 43.
      530
   1   2   3   4   5   6   7   8   9