Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

o
                               7=1\

          Atatürk -     mm       ve   Bölge    Plancılığı                                        Prof. Fehmi YAVUZ

   "Memleketin mevcudiyeti hâlen ve âtiyen An-  tı ki, akim, müsbet ilmin üstünlüğünü arzulan­
   kara'nm merkezi idare olmasmı nasıl katiyen  dığı kadar hızla gerçekleştirmek kolay olmıya-
   istilzam etmiş ise, Cmnhuriyet makarrınm sür'- caktı. Bu gerçeği büyük ingiliz âhmi Prof. W.
   atle inkişaf ve imarmı da o derece zarurî kıl­ M. Ramsey'den dinliyelim :
   mıştır."                        "Onu (Anadolu Yaylasını) Şark ruhu ile
                   ATATÜRK       Garp ruhunun  cenk meydanı yapan sebep mem-
                             leketi-n tabiî vaziyetidir. Uzun, şedit kışlarla,
     Atatürk'ün ölümünün  25 inci yıldönümü   kısa, sıcak yazların arasındaki büyük tezat,
   ile Cumhuriyetin kuruluşunun 40 ıncı yıldönü­ şüpheli bir yağmur bekliyen münbit topraklar,
   mü aynı günlere rastladı. Dünya milletlerinin bura ahalisinin ruhuna insanların hiçliğini, ta­
   Türkiye Cumhuriyetine ve onun kurucusu Ata­  biatın kuvvetlerine olan zebunluğunu silinmez
   türk'e karşı duydukları ilgi her geçen gün bi­ bir surette yerleştirmiştir. Bu haleti ruhiyeye
   raz daha artmaktadır. UNESCO  1963'ü Ata­   yaylânm dininde ve insanlarında da tesadüf edi­
   türk'ü anma yılı olarak kabul etmiş ve bu mak­ lir." (1)
   satla programlı çalışmalara girişmiştir.       Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme devri
     Biz de bu yazımızda Atatürk'ün Ankara'yı olan son 3-4 yüzyılın kötü idaresi sonucu olan
   devlet merkezi olarak seçmekle gösterdiği bü­ âsayişsizlik, Celâli isyanları, ağır tabiat şart­
   yük isabeti ve bu olayın bölge plancılığı açısın­ ları ile birleşince, geniş halk kitlelerini, kadere
   dan taşıdığı önemi belirtmeye çalışacağız.   boyun eğmekten başka çıkar yol bulunmadığı­
     Atatürk her hareketi ile Türk milletinin na inandırmak kolay olmuştur.
   güvenini artırmağa çalışmıştır. İstiklâl Savaşı   Yüzyıllar boyunca halka : "Dünyanın de­
   kendine ve milletine güvenen insanların en kö­ ğersizliği, geçici olduğu, mutlak saadetin ah­
   tü şartlar içinde bile başarıdan başarıya koşa­ rette elde edileceği telkin edilmiştir. İnsan ra­
   bileceğini gösteren en canlı bir örnektir. Asıl hatı fakirlikle elde eder. Günahların başı dün­
   iş askerî ve siyasî savaşları kazandıktan son­ yayı sevmektir. İnsanın rızkı ile ömrü dört bin
   ra başlıyordu. Yeni girişüecek savaşla, ilerle­ yıl evvel tesbit edilmiştir. Rızk sahibini dağ­
   meyi yüzyıüar boyunca engellemiş olan köstek­ dan iner yine bulur. Rızk olmıyan bir şey ise
   ler kırılacak ve Türk milletine hakkı olan şe­ ağızdan düşer. Kalbini tülü emele kaptıranlar­
   refli mevki yeniden kazandırılacaktı. înküâp- dan Allah'a yarar iş beklenemez. Bütün insan­
   1ar yapıldı. "Din ve şeriyat elden gidiyor" pa­ lar bir kimseye fayda veya zarar vermek için
   rolası ile eğitime, sosyal ve ekonomik hayata bir araya gelseler, Allah dilememişse, ellerin­
   müsbet ilmin, aklın hâkim olmasını yüzyıllar den bir şey gelmez. Allah ağlıyanlan, âh edip
   boyunca engellemiş olan kuvvetler saf dışı edil­ inliyenleri sever. Dünyada göz yaşını çeşme gi­
   di.                        bi akıtırsan, ahrette her derdine derman olur.
     Ancak memleketin tabiatı, yüzyıllar boyun­ Dünyada korkanlar ahrette gülecek, sevinecek-
   ca sürüp gelen fena idare, insan üstü kuvvet­
   lerden yardım ummak, hurafelere inanmak ba­    (1) Dilimize çeviren, Mihri Pektaş : Millî Eğitim
   kımından o kadar elverişli bir ortam yaratmış­ Bakanlığı Basımevi, İstanbul, 1960.

                                                   529
   1   2   3   4   5   6   7   8