Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

işin olağanüstü toplantıda görüşülmesi müm­    Belediye meclisleri, tabiî sayısını yarısını
      kün değildir. Gündem dışı veya toplantı mahal­ geçmemek ve ikiden az olmamak üzere kendi
      li gazete ve münasip vasıtalarla ilân edilmeden üyeleri arasından encümene üye .seçerler. Bun­
      alman kararlar iptal olunur. Zira bu hal bele­ lar bir sene için seçilir. Her toplantı yılı başın­
      diye meclisleri toplantısının aleniliği esası ile da encümen seçimi yenilenir.
      bağdaşamaz. Hemşehriler  belediye meclisinin
      toplantı gününü ve görüşeceği işleri bilmelidir. Seçilmiş üye sayısı, tabiî üyelerin yarısını
      (Danıştay Umumi Heyeti kararı 14.11.1957 ta­ geçmeyeceğine göre tabiî üye miktarı beş olur­
      rih ve 963 numara)               sa meclise iki mi, yoksa üç üye mi seçilecek­
        Belediye Kanununun  307 sayılı kanunla   tir?
      değişik 93. maddesine göre belediye başkanlı­   Üç seçilirse yarısı geçmiş olacağına ve ka­
      ğının herhangi bir sebeple boşalması veya izin, nun bu haddin aşılmaması şartını koymuş bu­
      hastalık ve işden elçektirme gibi hallerde yeni lunduğuna göre iki üye seçilmesi, yani sonda­
      başkan seçimi yapılıncaya veya başkanın göre­ ki tek rakamların hesaba katılmaması icap
      vine başlamasına kadar meclisler, her toplantı eder.
      yıl başında, içlerinden bir üyeyi başkan vekili
      seçecektir. Bu seferki seçimler Ekim toplantısı  Bir yıl için seçilmiş encümen üyeleri bu
      geçtikden sonra yapılacağına göre encümen   süre geçmeden düşürülemez.
      üyeleri başkan vekili seçimini de yapması uy­  Encümen  üyeliği seçiminde eşit oy alanlar
      gun olacağı mütalâasındayız.           hakkında kanunda bir hüküm olmadığına göre
                                belediye meclisi, seçimi tekrarlıyabileceği gibi
        Her yerin özelliğine göre önemli veya ace­ kura usulüne de baş vurabilir. Kanunların bağ­
      le başka işleri varsa bunları da olağanüstü top­ layıcı hükümler koymadığı hallerde belediye
      lantının gündemine eklemek mümkündür.
                                meclislerinin en uygun görecekleri şekilde ka­
        Şubat âdi toplantısı bütçe müzakeresine  rar almağa yetkilerini kabul etmek bunların
      rastlar. Bu seferki dönemin ilk âdi toplantısı muhtar ademi merkeziyet idarelerinin en bü­
      olacağı için belediye başkanları belediyenin  yük organı olmalarının icaplarındandır.
      malî durumuna, meclis kararlarının tatbikine,
      taahhütlerine dair kanunun 76. maddesine gö­    Encümenlerin  seçilmiş üyelerinin görevleri
      re hazırlamaları gerekli raporlarını da bu top­ esas itibariyle fahridir. Yani parasızdır. Fakat
      lantıda meclise vermelidir.           işleri çok ve bütçeleri elverişli belediyeler bun­
                                lara huzur hakkı verebilir. Huzur haklarının
        Haziran toplantısında ise kesin hesaplar  miktarını belediye  meclisleri kararlaştırır.
      karara bağlanmalıdır.               (Madde  77)
                                  Encümenlerin  tabiî üyeleri huzur hakkı
        ENCÜMENLERİN    KURULMASI   :
                                alamaz. Çünkü encümen  üyeliği bunların me­
        Belediye Kanununun  77 ve 88. maddeleri  muriyet sıfat ve vazifelerinin içinde bir hiz­
      encümenlerin nasıl kurulacağını göstermiştir.  mettir. Bu sebepledirki memuriyetlerini muha­
      Bilindiği gibi; encümenlerin birisi tabiî, diğeri faza ettikçe encümen üyeliğinden istifa da ede­
      seçilmiş iki türlü üyesi vardır. Daire âmirleri mezler. Encümen üyeliği görevini yapmamaları
      olan tabiî üyeler kanunun88. maddesinde sayıl- aslî görevlerini yapmamak sayılır ve buna gö­
      imştır.                      re sorumluluk konusu olur.


      536
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15