Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

seçilen bu organların çalışıp iş görmelerini, kendi­ İçişleri Bakanına böyle bir yetki tanınabileceğini
   lerine verilen görevleri yerine getirmelerini sağla­ ayrıca göstermiştir.
   yacak diğer temel tedbirler alınmadıkça, mahallî Değişiklik kanunlarının getirdiği yeniliklerden
   idarelerin kuruluş ve işleyişi ilgili ana problemle­ biri de seçimle işbaşına gelen mahallî idare organ
   rinin halledilmesi, özellikle gelir ve personel im­ ve kurullarının merkezî hükümet tarafından fes-
   kânlarının düzeltilmesi gerçekleştirilmedikçe, bu­ hedilebilme yetkisinin kaldırılmasıdır. Anayasanın
   günkü cansızlıklarından kurtulmaları beklenemez. «Mahallî idarelerin seçilmiş organlarının organlık
     Diğer yandan, 1961 Anayasasının mahallî  sıfatını kazanma ve kaybetmeleri konusundaki de­
   idarelerle ilgili 116. ncı maddesinin getirdiği ilke­ netim, ancak yargı yolu ile olur» yolundaki 116.
   ler bakımından da bu idarelerin kuruluşlarını, gö­ maddesi hükmü uyarınca, İl Genel ve Belediye
   rev ve yetkilerini, maliye ve kolluk işlerini, arala­ Meclislerinin hangi hallerde feshedilebileceği be­
   rında birlik kurmalarını, merkezî idareyle bağ v«^ lirtilmiş ve bu Danıştayın kararına tâbi tutulmuş­
   ilgilerini yeniden gözden geçirmek ve gerekli ka­ tur. Ya2;ılı ihtira, rağmen köy işlerini ve kanunla
   nunları tedvin etmek gerekmektedir. İşte konuya verilen görevleri yapmayan muhtarları görevlerin­
   bu bakımdan da bakmayı faydalı bulmaktayız.  den uzaklaştırma yetkisi vali ve kajmakamlardan
                             alınarak yetkili idare kurullarına verilmiştir. Di­
     I I — MAHALLÎ İDARELERİMİZ   VE SON   ğer yandan Köy Kanununun 49.ncu ve mütakip
        KANUN  DEĞİŞİKLİKLERİ
                             maddeleriyle ihtiyar meclislerine tanınan kazaî yet­
     Sözkonusu değişiklik kanunları, mahallî ida­ kiler kuvvetler ayrımı prensibi uyarınca kaldırıl­
   re organlarının seçimiyle ilgili temel ilkeler ya­ mış bulunmaktadır.
   nında, bu organların çalışması ve merkezî idarey­ Kanun değişikliklerinin getirdiği bu esaslar
   le olan bağıntısı bakımından yeni Anayasanın koy­ dışında mahallî idarelerimiz çeşitli problemlerle
   duğu esaslara uygnn bazı hükümler de getirmiş karşı karşıya bulunmaktadır. Şimdi bunları kısa­
   bulunmaktadırlar.                 ca gözden geçirelim :
     Belediye Kanununda bazı değişiklikler yapıl­  I I I — MAHALLİ İDARELERİMİZİN   ME­
   masına dair 307 sayılı kanun, «Belediye başkan­    SELELERİNE   TOPLU  BİR BAKIŞ  :
   lığı» müessesesine yeni bir şekil vermiştir. Bir ke­
   re başkanın doğrudan doğruya halk tarafından se­ Mahallî idarelerimizin meselelerini başlıca ü(,
   çilmesi büyük bir yenilik olarak ortaya çıkmakta­ ana grubda incelemek mümkündür :
   dır. Belediye başkanları aleyhinde çalışma raporu 1. Genel mahiyetteki ve kuruluşla ilgili mese­
   veya gensoru hallerinde meclis tarafından verile­ leler,
   cek yetersizlik kararlarının üçte iki çoğunlukla 2. Malî meseleler,
   alınması mecburiyeti ve Danıştayın murakabesine  3. Personel Meselesi.
   bağlı tutulması şartı belediye başkanları meclisle­ Bunları belediyelerimiz, özel idareler ve köy
   rin bir nevi oyuncağı olmaktan bir dereceye ka­ idarelerimiz bakımından inceleyelim. Klâsik an­
   dar kurtaracaktır. Bunu tamamlayıcı mahiyetteki lamıyla mahallî idare sayılmayan şehir ve kasaba
   bir hüküm de başkanların siyasal partilerin il ve mahalle muhtarlıklarını burada ele almayı gerekli
   ilçe yönetim kururllarında başkanlık veya üyelik görmüyoruz.
   görevleri almasının kanunla yasak edilmesidir.   A. GENEL  MAHİYETTEKİ    VE  KURU­
   Başkanlıktan düşürülme Danıştay'ın nihaî kara­    LUŞLA  İLGİLİ MESELELER   :
   rına bırakılmıştır. Demokrat Parti devrinde suis- Genel olarak memleketimizde mahallî idareler,
   timal edilen diğer bir nokta da herhangibir sebep­ idarî sistemimize hakim olan merkeziyetçiliğin so­
   le başkanlığın boşalması, izin, hastalık, işten elçek- nucu olarak daha çok merkeze bağlı büyük canlı­
   tirme hallerinde yeniden seçim yapılıncaya veya lık arzetmiyen kuruluşlar halinde bulunmaktadır­
   göreve tekrar başlanıncaya kadar başkan vekilinin lar. Kendilerine kanunla verilen görevleri gereği
   mülkiye amirlerince ya da İçişleri Bakanlığınca gibi yerine getirecek imkânlardan yoksun bulu­
   tayini yoluna gidilmesiydi (4). Yeni kanun, bu nan bu idarelere tanınan idarî muhtariyet malî
   hallerde meclisin kendi arasından birini vekil ta­
   yin edeceğini açıkça hükme bağlıyarak bu yanlış (4) Muzaffer Akalm, Bir Olayın Hikâyesi, is­
   tutuma bir son vermiş, hangi hallerde valilere ve tanbul, 1962.

                                                   487
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14