Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Seçimler      Yaklaşırken       Mahallî     İdarelerimizin


               Meselelerine       Toplu    Bir  Bakış


                                           Dr. Cevat OERAY

      Mahallî seçimlerin 17 Kasım 1963 tarihinde iki yılda bir yapılması gerekli iken ancak 1950 ve
    yapılmasını öngören ve mahallî organların seçil- 1954 yıllarında, beş yerine iki defa seçim yapıl­
    meleriyle ilgili esasları düzenliyen kanun değişik­ mıştır. 1954 seçimlerinden sonra 1956'da tekrar
    likleri, Büyük Millet Meclisi yaz tatiline girmeden seçim yapılması gerekirken, çıkarılan kanunlarla
    kabul edilmiş, 26 - 27 Temmuz 1963 tarihlerinde seçimler ilkönce 1958'e, sonra da 1959'a, tekrar
    Kesmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş 1960'a bırakılmış, altı yıl seçim yapılmamıştır.
    bulunmaktadır.                     Böylece, «Eski iktidar, yenileme zamanı gel­
      Önümüzdeki aylarda yapılacak olan mahallî miş olan bu idarelerin seçimlerini yaptırmaca ya­
    idare seçimleri özellikle iki bakımdan büyük an­ naşmıyor ve halkın belli bir süre için işbaşına ge­
    lam taşımaktadır. Bunlardan birincisi 27 Mayıs tirdiği meclis ve heyetlerin artık kendilerini se­
    Devriminden sonra Anayasanın kabulü, genel se­ çenler adına söz sahibi olmak hakkından mahrum
    çimlerin yapılması, çeşitli anayasal organların ku­ hale gelmesine kıymet vermiyordu. Anayasayı çiğ­
    rulması, özellikle Devlet Plânlama Teşkilâtının nemekten ve meşruluktan uzaklaşmaktan çekin­
    kurulup faaliyete geçmesi ve Birinci Beş Yıllık meyen bir iktidarın mahallî idareler konusunda­
    Kalkınma  Plânı'nın yürürlüğe girmesi gibi de­ ki tutumu da başka türlü olamazdı.» (3).
    mokratik düzenin gelişmesi ve plânlı kalkınma   Bu sebepledir ki 27 Mayıs Devriminden son­
    alanlarında gerçekleştirilen çeşitli merhalelere ye­ ra çıkarılan bir kanunla mahallî idarelerin, seçim­
    ni bir halkanın eklenmesidir.          leri üzerinden uzun süreler geçerek seçimle kazan­
      ikinci önemli anlamı da, demokrasinin beşiği mış oldukları yetkilerini kaybeden organları fes­
    sayılan mahallî idarelerin uzun süreden sonra hedilerek, yenileri seçilinceye kadar, tayinle işba­
    halk tarafından seçilmiş temsilcilerinin yeni bir şına gelen organlar ihdası yoluna gidilmiştir. De­
    ruhla işe koyulma imkânının belirmiş olmasıdır. mokratik düzene geçişle ilgili çeşitli kuruluş ve in­
    27 Mayıs Devrimi olduğu sıralarda, mahallî ida­ tikal problemleri safha safha hal yoluna koyulmuş,
    re organları aslında seçimle kazanmış oldukları mahallî idarelerimizin seçim işlerini yeni anayasa
    yetkileri kaybetmiş durumda bulunuyorlardı. Zi­ ve seçim sistemine göre düzenliyen son kanun de­
    ra, dört yıl için seçilmiş oldukları halde Belediye ğişikliklerinin çrkarılmasıyla sekiz-dokuz yıllık
    ve îl Genel Meclisleri seçiminde beşer, iki yıl için bir aradan sonra yeniden seçim yapılması imkânı
    seçilmiş oldukları halde Köy muhtar ve ihtiyar gerçekleştirilmiştir.
    meclisleri ile mahalle ihtiyar kurulları seçimleri Burada, son kanun değişiklikleriyle getirilen
    üzerinden ise altışar yıl geçmiş bulunuyordu. seçim esaslarını ele alacak değiliz. Dergimizde ya­
      1950'den sonra biri 1950'de, diğeri 1955'de ol­ yınlanan diğer yazılarda bunlar hakkında ayrıntı­
    mak üzere iki defa Belediye ve I I Genel Meclisle­ lı bilgiler verilmektedir ve verilecektir. Biz bu ya­
    ri seçimi yapılmıştır. Ancak, 1954'de yapılması zıda, yaklaşan seçimler vesilesiyle mahallî idarele­
    gerekirken bir yıl gecikme ile 1955'de yapılan se­ rimizin çeşitli problemlerine topluca bir gözatmayı
    çimlere muhalefet partileri iktidarın o günkü par­ faydalı bulmaktayız. Zira, bu idarelerin organla­
    tizan ve baskıcı tutumunu protesto maksadıyla rının seçilmesi hayatî bir önemi taşımakla beraber.
    katılmamışlardı. Bu yüzden seçime katılma oranı
    da % 10'u geçmemişti (1). Bu düşük katılma ora­ (1) Şefik İnan, «Mahallî İdarelerimiz ve Seçim-
    nıyla işbaşına geçen organların 1959'da tekrar se leri> (2), Milliyet Gazetesi, 13.7.1963, s. 2.
    çimle yenilenmesi gerekiı-ken, seçimler Kasım   (2) Şefik tnan, «Mahallî İdarelerimiz ve Seçim­
                                              s.
                                               2.
                                (1),
    1960'a bırakılmıştı.               ler» (3) Milliyet gazetesi, 12.7.1963, İdareler Seçimleri
                                          «Mahallî
                                      Akalın,
                                  Muzaffer
      Köy, Şehir ve Kasaba muhtarlık ve ihtiyar Ne Zaman Yapılmalıdır?», Hür Vatan gazetesi, 5.3.962,
    kurulları seçimleri de aynı seyri takip etmiştir. S. 2,
    486
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13