Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

zifesini Encümen yapar. Belediye Başkanlığının bo­ hüküm de üçde iki olarak değiştirilmiştir. Hissi v?
    şalması halinde İdarenin Başkan vekili tayin ede­ partizan sebeplerle ve esaslı bir lüzum ve zarurete
    ceği hakkında mevcnt kayıt maddeden çıkardmı:; dayanmadan, tek derece seçilmiş Belediye Baş­
    ve bu konu 93 cü maddede ele alınmıştır.   kanlarının düşürülmesini önleyebilmek için bunu
      Eski 93 cü maddede, Belediye Başkanlarıma üye tam sayısının üçte ikisinin kararma bağlamak
    yeniden seçilmeleri icap ederse Vali tarafından kanaatımızca yerindedir.
    Belediye Meclisinin toplantıya çağırılacağı belirtil­ Eski hükme göre yetersilzik kararının kesin­
    miştir. Madde, Belediye Başkanı seçimini yaptır­ leşmesi için I I Belediye Başkanları hakkında Iç iş­
    mak iiçn Meclisin bir an evvel toplanmasını sağla­ leri Bakanlığının, diğer Belediyelerde Valilerin
    mak maksadiyle konmuş olduğu halde evvelce bu­ tasdiki lâzımdı. Yeni Kanunda bu tasdikin yerini
    nun tam aksine olarak Başkan seçimini geciktirmek  Danıştay kararı almıştır.
    ve eski sisteme göre, asıl Belediye Başkanını seç­ Belediye kanununun 76 cı maddesine göre Be­
    meğe yetkili Belediye meclisi varken, idarece tayin lediye Başkanları Belediye Meclisine her toplantı
    edilen Başkan vekilinin görevini uzun müddet de­ dönemi başında. Meclis kararlarının uygulanması­
    vam ettirmek için kullanılmıştır.        na. Belediyenin malî durumuna, aktedilmiş ve mev­
      Yeni 93 cü maddeye göre Belediye Başkanlı- cut taahhütlerinin ifa şekline dair yıllık bir çalış­
    ğınm herhangi bir sebeple boşalması veya izin, has­ ma raporu verir. Bu raporun müzakeresi sonunda
    talık, işten çektirme gibi hallerde Başkan seçimi yetersizlik kararı verilebilmesi için eski msdde
    yapılmasına veya Başkanın görevine başlamasına Meclis Üye tam sayısının çoğunluğunu aramakta
    kadar vazife görmek üzere Meclis, her toplantı yı­ idi. Bu hüküm üye tam sayısının üçte iki çoğunlu­
    lı başında, içinden bir üyeyi Başkan vekili seçer. ğu olarak değiştirilmiş olduğu gibi idare Amirinin
      Görülüyorki Kanun, Başkan vekili seçimiui tastiki yerine de Danıştay kararı konmuştur.
    muhtar ve tüzel kişiliği haiz Belediye idaresinin Uhdelerine Belediye Başkanlığı verilmiş olaa
    en büyük organı olan Belediye meclisine bırakmış­ Vali ve Kaymakamlar ne gensoru, ne de yıllık ra­
    tır.                        porların müzakeresi yoliyle Başkanlıktan düşürü-
     Merkezî idarenin Başkan vekili tayin etmesi an­ lemezler.
    cak Beledİ3-c Meclisinin de boşalması veya toplanan Yukarıdaki sebepler dışında 91 ci maddede ya­
    Meclisçe üç gün içinde Başkan vekili seçilememosi zılı sebeplerle de Belediye Başkanları düşebilir. Bu
    halleriyle kayıtlanmıştır. Bu yetki. Belediyeyi Baş­ sebepler seçilme yeterliğinin kaybedilmesi, görevi
    sız bırakmamak maksadiyle idareye tanınmıştır. kötüye kullanma veya herhangi bir suçtan dolayı
      B E L E D I Y E BAŞKANLARININ         en az altı ay hapse mahkûm olmaktır.
                                Bu sebepler dolayısile Başkanlıktan düşmek
      D Ü Ş Ü R Ü L M E S I
      Yukarıda işaret ettiğimiz son verme halinden için yine Danıştay kararı lâzımdır.
    başka Belediye Başkanlarının düşürülmesi için iki  Belediye Kanununun 92 ci maddesinde, hak­
    yol vardır. Belediye Başkanları tek derece ile dört larında tahkikata başlanmadan ve Memurin Mu-
    yıllık süre için seçilmekle beraber görevlerinin ehli hakemat kanununa göre, vazifeleri başında kalma­
    olmadığı, işlerinin icaplarını yerine getiremediği ve ları mahzurlu olduğu tesbit edilmeden, kanunî va­
    Şehrin ihtiyaçları için kendisinden beklenenleri ya­ zifelerini en büyük Mülkiye memurunun yazılı teb­
    pamadığı meydana çıkan başkanların, bu sürenin ligatına rağmen ve makbul bir özre dayanmaksızın
    sonuna kadar is basında tutulmaları hizmetlerin yapmıyaıı Belediye Başkanlarının işten el çektiri-
     aksamasına ve Belde işlerinin zarar görmesine se­ lebileceği kabul edilmişti. 307 saydı Kanun bu
    bep olurdu.                    maddeyi kaldırmıştır. Ancak Belediye Kanununun
       Bahis konusu iki voldan birisi gensoru, diğeri 102 ci maddesi yürürlükte kaldığından ve bu mad­
     yıllık raporların müzakeresidir.         de Belediye Başkanı ile Belediye memurları ve hiz­
       Yeni Kamın 1580 saydı kanunun 61 ci madde­ metlilerinin Memurin Muhakematı kanunu hüküm­
     sine, gensoruya üç gün geçtikten sonra cevap veri­ lerine tâbi olduklarım belirtmiş bulunduğundan
     lebileceği kaydını eklemiştir.          aynı Kanunun işten el çektirmeye ait hükümleri­
       Verilen cevabın yeter görülmemesi için. Mec­ nin Belediye Başkanları için de uygulanabileceği
     lis Üyeleri tam sayısının çoğunluğunu ariyan eski tabiidir.


                                                    485
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12