Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

leri için bahis konusu olabilir. Zira Belediye Baş­ Yeni Kanunda Encümen üyeliği yerine Genel Mec­
   kanlığı seçiminde Partilerin değil doğrudan doğru­ lisi üyeliği kaydı konmuştur. Bu kayıt daimî encü­
   ya adayların aldıkları oylar tesbit edilir. Nitekim men üyelerini de içine almaktadır. Bundan başka
   bunu takip eden ek 9 eu madde, siyasî partilere ve­ Oumhnriyet Senatosu üyeliği ile Köy Muhtarlığı
   rilen oyların hesaplanması konusunda (Belediye da diğerleri gibi hem Belediye Meclisi üyeliği, hem
   Meclisi Üye sayısı) kaydını koymuştur.     de Belediye Başkanlığı ile birleşemiyeeektir.
     BELEDİYE  MECLlSİ  YEDEK            BELEDİYE   MECİ.İSLERİNİN   FESHİ,
     ÜYELİKLERİ                     ENCÜMENLERİN    MECLİS  GÖREVİNİ
     Ek 9 maddenin D işaretli bendine göre siyasi YAPMASİ  VE BAŞKAN-   VEKİLLİĞİ
   Partiler asıl üye adayı sayısınca yedek aday da Belediye Kanununun 53 cü maddesi Anayasa­
   göstermek zorundadır.               mızın 116 eı maddesindeki esasa uygun olarak de­
     6424 sayılı Kanun Belediye seçimlerinde ço­ ğiştirilmiştir. Bu maddede Belediye Meclislerinin
   ğunluk esasının uygulandığı zaman da aynı esası Kanunla gösterilen olağan ve olağan üstü toplan­
   kabul etmiş ve asıl üyelik için aday gösterilenler­ tılardan başka toplantı yapması, Kanunla belli yer­
   den fazla oy alsa bile yedek adaylarının yedekte den gayri mevkide toplanması, siyasî müzakere ve
   kalacağını belirtmiştir. Bu, aynı Partiye mensup temennilerde bulunması takdirinde Bakanlar Ku­
   adayların asıl üyelikte yer alabilmek için birbirini rulunun karariyle fesh edileceği hükmü vardı.
   silmeleri gibi sabotaj hareketlerini önlemek ihtiya­ Madde, mahallî idarelerin seçilmiş organları­
   cından doğmuştur.                 nın bu sıfatlarını ancak yargı yoliyle kaybedecek­
     Nisbî temsil sisteminde aynı Partiye mensup leri hakkındaki Anayasa emrine aykırı idi. Bu se­
   adayların birbirini çizmeleri esasen mümkün de­ beple yeni Kanun Belediye meclislerinin feshini
   ğildir. Zira parti listeleri çizilmiş ve bu listeler Danıştay kararma bağlı tutmuştur.
   üzerinde değişiklik yapılmış olsa bile olduğu gibi İhtilâl ile devrilen iktidar bu yetkisini Malat­
   kullanılmış sayılır.                ya ve Gümüşhane ile diğer bazı Belediyelerde ya­
     Maddenin E fıkrasnıa göer Siyasî Partilerin pıldığı gibi Partizan maksatla ve keyfi şekilde kul­
   kazandıkları yedek üyeler, asıl üyeliğe seçilenler­ lanmış olduğundan seçilmiş organların durumu te­
   den sonra gelen adtan itibaren tesbit edilir. Bn minatsız bir duruma düşmüştü.
   duruma göre asıl üyelik için aday gösterilip te se- Kanunla kendisine verilen görevleri yapmıyan
   çilcmiyenlerin sırasiyle yedek üye listesinin başnı- ve bu yüzden Belediye Meclisine ait işleri aksak­
   da yer almaları lâzım gelecektir.        lığa veya gecikmeye uğratan Belediye Meclisleri­
     Diğer taraftan nisbî temsile yedek üyeler için nin feshi yetkisi ise yeni Kanunda olduğu gibi es­
   tek liste değil, her siyasi parti ve bağımsız adaylar kiden de Danıştaya aitdi.
   için ayrı listeler hazırlanır. Üyelik hangi siyasal Yeni hükme göre İç İşleri Bakanlığı fesih ka­
   partiden açılmışsa o siyasî partinin yedek listesi­ rarı verilinceye kadar Belediye Meclislerinin top­
   nin başında olan, asıl üyeliğe çağırılır.   lantısını geciktirmek için de Danıştaydan karar is-
     Bir veya bir kaç üyenin tutanaklarnıın iptal 1 ivebilir. Böyle bir talebin ancak memleketin bü­
   edilmesinde de aynı esas uygulanır.       tünlüğüne ve emniyetine aykırı siyasî faaliyetlerle
      BELEDİYE  ŞUBELERİNDE    SEÇİLECEK    karşılaşılması gibi vahim hallerde öne sürülebile­
      ÜYE SAYISI                  ceği düşüncesindeyiz.
      Belediye şubelerine ayrılan yerlerde üye sayı­ Belediye Başkanı tek derece ile seçildiği için
    sı için eski kanunun 22 ci maddesindeki hüküm maddeye yukarıda yazılı hallerde Başkanların da
   esas tutulmuştur. Ancak üye sayısını tesbit yetki­ Danıştay karariyle görevlerine son verilebileceği
    si evvelce en büyük mülkiye memuruna ait iken bn  hakkında bir hüküm eklenmiştir.
    görev yani Kanunla İl Seçim Kuruluna verilmiştir. Danıştay Belediye Meclisi toplantılarının tehi­
      BELEDİYE  BAŞKANLIĞI   VE BELEDİYE     rine karar verirse Belediye Meclisinin görevlerini
      MECLİSİ  ÜYELİĞİ  İLE BİRLBŞEMİYE-     Encümen yapacaktır.
      CEK GÖREVLER                   Belediye Meclislerinin, dönem sonundan evvel
      Belediye kanununun, 26 cı maddesinde Beledi­ herhangi bir sebeple boşalması veya, yedekler de
    ye üyeliği ile birleşemiyecek görevler JVIillet vekilli­ getirildiği halde üye sayısının yarıya düşmesi tak­
    ği ve daimî Encümen üyeliği olarak belirtilmişt'. dirinde yeni seçim yapılıncaya kadar da Meclis va-

    484
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11