Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

İunün oy verme gününün en az bir ay evvelinden nin bu Kurullara verilmiş olduğu sanılabilir. Bü
     belirtip ilân etmesi gerektiği halde yeni Kamın, yanlıştır. Çünkü kanunun ek 5 ci maddesinde Mil­
     bildirim tarihinden itibaren 48 saat içinde İlçe let Vekilleri seçimi hakkındaki 25.5.1961 tarihli vc
     Seçim Kurulu tarafından durumun ilân edileceği­ 306 sayılı kanunun 15 ci maddesinin bu seçimlerde
     ni ve bu ilân tarihinden sonra gelen 60 cı günü ta­ de uygulanacağı belirtilmiştir. Bu madde ise siya­
     kip eden ilk pazar günü oy verileceğini kabul et­ sî partilerin aday listelerini ve adayların sırasını
     miştir.                       tüzükleri gereğince yapacakları yoklamalarla tes-
       Görülüyorki yeni Kanun, seçilmiş organların bit etmelerini emretmektedir.
     yerine yenilerinin getirileceği tarihi daha kesin Şu halde ek 4 cü madde ile bu Kurullara ta­
     olarak belirtmiş bulunuyor. Belediye Başkanlığı nınmış olan yetki yoklama Kurullarının oylarına
     da boşalırsa yapılacak iş aynıdır. Her ikisindede göre adaylıkların İlçe seçim kurullarına bildiril-
     boşalmanın derhal îlçe seçim kuruluna bildirilme­ mesidir.
     sini kanun emr etmekte ve vazifelileri göstermek­ Ek 5 ci maddede Millet Vekili seçimine atıf
     tedir.                       yapan hükümlere göre siyasî partiler müşterek lis­
       ADAYLIK                     te halinde aday gösteremiyecektir.
       307 sayılı kanunun ek 4 cü maddesine göre si­ Siyasî partilere kayıtlı olmayan kimselerin
     yasî partiler gerek Belediye Başkanı ve gerek Bele­ herhangi siyasî parti tarafından Aday gösterilebil­
     diye Meclisi seçimlerinde aday gösterebileceklerdir. mesi muvafakatlanna bağlıdır. Bir Siyasî parti­
     Mahallî seçimlerde Partilerin aday göstermemesi nin aday listesine girmiş bulunan kimse, diğer bir
     yolunda bir aralık belirmiş olan görüş benimsen­ Parti tarafından aday gösterilemez.
     memiştir. Çünkü Partilerin adaylık konusunda hal­ Bu hükümler Belediye Meclisi seçimlerine gi­
     ka yol gösterici vazifelerini yapmaları gerektiği gi­ den siyasî partilerin Belediye Başkanlığı için aday
     bi adaylarını seçtirerek, propramları çerçevesinde, göstermiyerek tarafsız bir başkan adayını destek­
     gerekli hizmetleri yapmaları kımıluş maksatlarının lemelerine mâni değildir. Çünkü her nekadar Be­
     icaplarındandır. Ancak bu, gerek B( lediye Başkan­ lediye Meclisi ve Belediye Başkanı seçimlerine ait
     larının ve gerek Meclis Üyelerinin görevlerini poli­ oy pusulaları aynı sandıklara atılacak ve aynı san­
     tikaya âlet etmelerini gerektirmez. Kanun bunu dık kurulları tarafından tasnif edilecek ise de ay­
     önlemek ve tarafsızlıklarını korumak için Beledi­ rı ayi'i pusulalar kullanılacak ve tasnifler de ayıı
     ye Başkanlarının siyasi partilerin genel merkezle­ ayrı yapılacaktır.
     riyle ve İl ilçe İdare kurullarında vazife almala­ Esasen bu iki seçim, birisi nisbî, diğeri çoğun­
     rını yasaklamıştır.                luk esasına göre yapılan ayrı seçimlerdir. Bu se­
       Belediyelerin gelirlerini, yetkilerini ve kadro­ beple bir siyasî parti Belediye Meclisi için aday
     larını geniş ölçüde partizan maksatlara âlet eden gösterdiği halde Başkanlık için aday göstermiyebi-
     yakın maziye ait çeşitli misaller hatırlardadır. Be­ lir.
     lediye Meclisi ve Başkanlığı seçimlerinde bir siya­ TASNİFLER
     si parti çoğunluk kazanabilir. Fakat Belediyenin  Ek 7 ci madde muteber olmayacak ve hesaba
     bütün hemşerilere eşit muamele yapmak ve kanun­ katılmıyacak oy pusulalarını göstermektedir. Bu
     lara bağlı kalmak zorunda olan tarafsız bir Devlet madde hem Belediye Meclisi, hem Başkan seçimi­
     idaresi olduğu unutulmamalıdır.          ne ait imiş gibi genel bir hüküm olarak kanuna gir­
       Siyasî partiler tarafından aday gösterilmek miş ise de bunun karma oy pusulalarına ve birden
     ve bir siyasî partiye mensup olmak bunun aksine fazla bağımsız adayın ismi yazılı pusulalara ait
     hareketi gerektirmez. Nitekim, aşağıda görüleceği hükümleri yalınız Meclis seçimleri için uygulanabi­
     gibi, Belediye meclisleri için de kanun bu konuda lir. Maddenin diğer bendleri de bu bakımdan yan­
     hükümler koymuştur.                lış anlaşılmalara sebep olabilecek şekilde yazılmış­
       Bunlara aykırı hareket Danıştay karariyle tır.
     Belediye Meclislerinin feshini ve Belediye Başka­ Ek 8 ci maddede, İlçe seçim kurullarının tuta­
     nının vazifesine son verilmesini gerektirir.  naklarında belirtilecek hususlar arasında, seçime
       Ek 4 cü maddede siyasî partilerin İl ve İlçe katılmış siyasî partilerden her birinin aldığı oy
     İdare Kurulları tarafından aday gösterileceğine ait mikdarını gösteren muteber oy pusulaları sayısı
     hüküm tek başına ele alınırsa aday tesbiti yetkisi­ hakkındaki kayıt da yalnız Belediye meclisi seçim-

                                                    483
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10