Page 4 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 4

dayız. Yedek olarak az oy almış ve talkın küçük yazımına İ Ekim tarihincİe başlanacak ve 17 Kasım
      bir kısmının güvenini sağlıyabilmiş kimseleri Bel­ Pazar günü II Genel Meclisi, Köy ve mahalle se­
      denin başına getirmektense bu külfeti göze almak çimleriyle beraber oy kullanılacaktır. Şukadar ki
      lâzımdı.                      seçilecek Başkanlarla Meclislerin görev süreleri
        Başkanlar tek derece ile halk tarafından seçi­ 1967 yılı Ekim ayının birinci gününe kadar devam
      leceğine göre Belediye Meclislerinin seçimini üye­ edecektir.
      ler arasından da, dışından da seçebileceğine dair SEÇMEN  KÜTÜKLERİ
      olan kaydın artık uygulanması bahis konusu ola­  Seçmen listelerinin yazılmasına başlandığı,
      maz. Esasen bu kaydın yer aldığı 89 uncu madde askıya çıkarıldığı ve indirileceği tarihler ile itiraz
      yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır.      sürelerinin Yüksek Seçim Kurulunca Radyolarda
        Belediye Meclisi Üyelerinin seçilme şartlan yayınlanacak bildirilerle halka duyurulacağı hak­
      arasındaki (en az altı aydan beri o Beldede ika­ kında Kanunun geçici 1 ci maddesine konmuş olan
      met etmek) şartı Belediye Başkanları için aranmı- kaydın bu konuda esaslı bir fayda sağlıyacağını
      yaeağmdan Belediye Başkanını dışarıdan seçebil­ sanıyoruz. Zira Seçmen kütükleri için nüfus kütük-
      mek mümkündür. Tabii bunun için dışardan aday lerimzii esas tutmak ve bu maksatla evvelâ nüfus
      gösterilen kimsenin tanınmış, değerli, güvenilir ve kütüklerini düzene koymak ve ikisi arasında de­
      hemşeriler arasından gösterilen adaylara nisbetle vamlı bağlantı sağlamak, yani seçmen kütüklerinin
      üstün meziyetli omasına ihtiyaç vardır.     devamlılığını kabul etmek icap eder. Her memle­
        Mansup Belediye Başkanlığı          kette uygulanan bu sistem kabul edilmedikçe seç­
        Yeni kanun, 1580 sayılı Belediye Kanununun men kütükleri tanzimindeki aksaklıkların gideril­
      94 cü madesini yürürlükten kaldırmamıştır. Bu mesi mümkün olamaz. Güvenilir, eksiksiz ve seç­
      sebeple Bakanlar Kurulunca lüzum görülen yerler­ menlerin haklarını koruyucu bir kütük sistemi as­
      den II Merkezi olanların Belediye Başkanları tç kı ve itirazlarla noksanları tamamlamak ve bozuk­
      işleri Bakanlığınca, II merkezi olmayanların Baş­ lukları gidermek yolunu tutarak değil, tanzim şek­
      kanları Valilerce tayin suretiyle iş başına getiri­ linin mükemmelliği ile sağlanır. Askı, daha çok,
      lebilir ve ayın suretle görevlerinden alınabilir. kütüklere aleniliğin teminatını vermek maksadım
        Yine Bakanlar Kurulunca  kararlaştırılacak güder.
      yerlerde Belediye Başkanlıkları Vali ve kaymakam­  298 sayılı kanunun bu konuda getirdiği başlı­
      ların uhdelerine de verilebilir.         ca iyilik seçmenlik şartlarını birleştirmek suretiy­
        Değişik zamanların, değişik ihtiyaçları karşı­ le tek kütük hazırlanması ve böylece seçimlerin çe­
      sında baş vurulacak bir tedbir olarak bu hükümle­ şidine göre değişen seçmen kütükleri tanzimi külfe­
      rin yürürlükte kalması kanaatımızca yerindedir. tini ortadan kaldırmasıdır.
       Şüphesizki seçim yolu ile iş başma liyakatli kim­ Seçmen kütüklerinin kesinleşmesinde karşıla­
      seler getirilir ve bunlar görevlerinin icaplarını hak- şılabilecek gecikme gözönüne alınarak 298 sayılı
      kiyle yaparlarsa idarenin bu yetkisini kullanma­ kanunun 46 cı maddesinin kütüklerle Sandık seç­
       ması gerekir.                   men listelerinin en geç oy veı-me gününden önceki
         1580 sayılı kanunun 94 cü maddesi hakkında 20 ci gün akşamına kadar tamamlanmış ve kesin­
       Encümenin mazbatasında (bu yetki mutlak olarak leşmiş olması hakkındaki son fıkrasının bu seçim­
       zikr edilmiş ise de Başkanlık vazifesinin ifasına ye­ ler için uygulanmaması kabul edilmiştir. Bu kayıt
       tecek tahsil görmüş hemşerilere mâlik olmayan ile filigranlı zarf ve kâğıtları geçici üçüncü mad­
       Beldelerde tatbik edilecektir) kaydı vardı. Halbu­ dede Yüksek Seçim Kurulunun takdirine bırakan
       ki bir çok hallerde ihtiyaçların zorlamasiyle bunun kayıt dışında, seçmen kütüklerinin tanzimi ve ke­
       tam tersine tatbikat yapılmıştır.        sinleşmesi 298 sayılı kanuna göre işliyecektir.

         S E Ç I M L E R I N ZAMANı            BELEDİYE  MECLlSl  SEÇİMÎNIN
         Belediye seçimleri için oy kullanma günü Ey­ Y E N I L E N M E S I
       lülün 3 cü pazarı olarak kabul edildiği için seç­ Boşalan Belediye Meclisi üyeliklerine yedekler
       men kütüklerinin hazırlanmasını ve türlü seçim çağırılır. Yedeklerin çağırılmasından sonra Meclis
       işlerinin yapılmasını sağlıyacak süre Temmuzun üye sayısı yarıya düşmedikçe yeniden seçim yapıl­
       15 inde başlayacaktır. Ancak Yeni Kanunun çıkma­ maz. Bu hüküm eskisinin aynıdır. Yalnız 6555 sa­
       sı gecikmiş olduğundan bu defa seçmen kütükleri yılı kanuna göre bu gibi hallerde ilçe Seçim Kuru-

       482
   1   2   3   4   5   6   7   8   9