Page 3 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 3

im        Fil

         Belediye     Seçimleriyle       ilgili   Meseleler


                                           Muzaffer AKALIN
     Mahallî seçimler hakkmdaki son kanunların  tem her partinin kazandığı oy nisbetinde Belediye
   başlıca hükümleri 214 sayılı deremizin başyazısın­ Meclisinde temsil edilmesini ve Mürakabe yapabil­
   da yayınlanmıştı. Biz bu yazımızla Belediye seçim­ mesini sağlamaktadır.
   leri konusunu ele alacak ve bazı inceleme ve açık­ Sistem, Millet Vekili seçiminde olduğu gibi iş-
   lamalar yaparak okuyucularımıza yeni hükümlerin liyecektir. Yalnız tasnifi güçleştiren, tatbikatta, ne­
   özellikleri hakkında bilgi vermeye ve eski hüküm­ ticeleri değiştirecek kadar önemli bir rolü olmadı­
   lerle farklarını belirtmeye çalışacağız.     ğı anlaşılan tercih işaretinin kullanılması Belediye
     Önce mahallî seçimler hakkında yeni kanunlar seçimleri için kabul edilmemiştir.
   çıkarılmasına neden dolayı ihtiyaç görüldüğünü   Belediye Başkanlarının tek derece ile seçilme­
   belirtmek isteriz.                 si Türk Belediyecilik Derneği Kongrelerinin dai­
     Seçimlerin temel hükümleri ve Seçmen Kü­  ma üzerinde durduğu bir konu idi. Yeni sistem ile
   tükleri hakkındaki 298 sayılı kanun bütün seçim­ Kongre dileklerinden birisi yerine gelmiş bulun­
   lerde uygulanacak müşterek esasları içine almış maktadır.
   ve Millet VekiUeriyle Cumhuriyet Senatosu seçim­  Batı Dünyasında Belediye Başkanı seçiminin
   leri için özel kanunlar çıkarılmıştı.      çeşitli şekilleri vardır. Tek dereceli seçim Başkan­
     Mahallî idareler seçimlerinin de, 298 sayılı lara fazla yetki verilen yerlerde uygulanır. Bu şe­
   kanun dışında kalan özelliklerini ayrı ayrı kanun­ kilde seçilme, Meclis içinden seçilmeye nisbetle
   lara bağlamak gerekli idi. Zira bu İdareler seçim­ Başkanlara daha üstün nüfus sağlar, Mevkilerini
   leri için esas tutulmuş olan 5545 sayılı Millet Ve­ sağlamlaştırır. Ancak bizde Başkanların yetkisini
   killeri seçimi Kanunu yürürlükten kalkmış bulu­ arttırmak düşünüldüğü için değil, r.^sbî temsil esa­
   nuyordu.                      sına göre seçilen Meclislere kendi içlerinden Baş­
     Diğer taraftan seçimlerin hangi usul ile yapı­ kan seçtirmek güç olduğu için tele dereceli seçim
   lacağını, zamanını ve adaylık şartlarını yeniden yoluna gidilmiştir.
   belirtmek ve Anayasanın 116 ncı maddesine aykı­   Gerçekten, Belediye Kanunumuza göre Bele­
   rı hükümleri değiştirmek icap ediyordu.     diye Başkanları karar organı değil, icra organıdır.
                             Karar organları Belediye Meclisleriyle Encümenle­
     SEÇlM  ŞEKLÎ
                             ridir. Belediye Başkanlarının en büyük Belediye
     Evvelce yalınız Belediye Meclisi için seçim ya­ âmiri ve Mümessili sıfatiyle vazifeleri 1580. sayılı
   pılırdı. Belediye Başkanını Meclis seçerdi. Şimdi Belediye Kanununun 99 uncu ve 100 üncü madeJe-
   Meclis için ayrı, Başkanlar için ayrı seçim yapı­ rinde sayılanlardan ibarettir.
   lacaktır.                        Ancak medenî bir topluluğun insanca yaşama­
     Belediye Meclisi evvelce çoğunluk sistemine sı için gerekli şartlar hakkında fikir sahibi olan,
   göre seçilirdi. Yeni Kanun Belediye Meclisi için Beldenin ihtiyaçlarını ve kanunun kendisine ver­
   nisbî, Başkanların seçimi için çoğunluk esasını ka­ diği görevleri lâyıkiyle bilen Belediye Başkanları­
   bul etmiştir.                   nın işlere yön vermekte ve karar organlarından ge­
     Meclis seçimlerinin çoğunluk esası üzerine ya­ rekli kararları almakta büyük tesirleri olabilir.
   pıldığı zaman az bir oy farkiyle bütün üyelikleri Başkanlık boşaldıkça her defasında yeniden
   bir Partinin adayları kazanıyor, diğer partilerin Başkan seçimi yapılması lâzınıgelecektir ki bu da
   Mecliste temsil edilerek belde ihtiyaçları hakkında hayli ağır bir külfettir. Ancak Başkanlar için ye
   söz sahibi olmalarına imkân kalmıvordu. Nisbî sis- dek seçilmediğinden bu külfete katlanmak zorun-

                                                  481
   1   2   3   4   5   6   7   8