Page 10 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 10

bir muhtariyetle^ tamamlanmadığnıdan kâğıt üze­ diğer bazı işlemler yanında, «İl Genel Meclisinin,
      rinde kalmaktan ileri gidememektedir (5).    kurulacak belediyenin gelirlerinin, kanunlarla ya­
      . Belediyelerimizin sayıları süratle artmakta­ zılı hizmetlerin ifasına yetip y€tmi.yeceğini ve be­
      dır. Çeşitli kaynaklardan derleyerek meydana ge­ lediyenin faydalı olup olmıyacağmı» incelemesini
      tirdiğimiz aşağıdaki tablo, 1947'den bu yana, be­ ve ona göre karar almasını gerekli görmüştür.
      lediye teşkilâtı bulunan yerlerin sayılarındaki  Diğer önemli bir mesele de belediyelerimizin
      önemli artışı göstermektedir :         görevlerinin belediye gelirlerine göre tasnif edil­
                               mesinden doğmaktadır. Belediye Kanununun 15.
          Yıh       Belediyesi Bulunan     maddesine göre belediye görevleri şöyle grublandı-
                   Terler 8a/yısı     rılabilir:
                                 a. Geliri ne olursa olsun bütün belediyeleı
          1929           467           için mecburî hizmetler,
          1947           546          b. Bütün belediyeler için ihtiyarî hizmetler,
          1955           858          c. Geliri 50.000'den fazla olan belediyeler için
          1958           943           mecburî hizmetler,
          1962          1,004         d. Geliri 200,000 liradan fazla olan belediye­
          1963          1,023           ler için mecburî hizmetler,
                                 e. Geliri 500,000 liradan fazla olan belediye­
        Bu mevcuda eklenenlerin çoğunun hemen he­
      men küçük belediyeler olduğu anlaşılmaktadır.     ler için mecburî hizmetler.
      Yapılan hesaplamalara  belediyelerimizin % 21   Adıgeçen kanun 1930 yılında çıkarılmış oldu­
      kadarı, belediye kurulması için gerekli olan nüfus ğuna ve aradan geçen 33 yıl içinde para kıymetin­
      miktarının, yani 2000'in, altında bir nüfusa sa­ de, hizmet anlayışında önemli değişiklikler mey­
      hib bulunmaktadır (6). Bunlar sırf il ya da ilçe dana geldiğine göre bu grublandırma artık değe­
      merkezi olmaları sebebiyle belediye teşkilâtına ka­ rini kaybetmiştir. (9) Nitekim, İ929'da yıllık geli­
      vuşturulmuşlardı. Mevcut belediyelerin yarısın­ ri 5 bin liradan az 212 belediye varken bugün ar­
      dan fazlası (% 55'i) 5,000'den az nüfusa sahiptir­ tık geliri 5 binden az olan belediye kalmamıştır.
      ler ve bunun içindir ki imar Kanunu uyarınci. 1929'da geliri 50 binden yukarı olan belediyeler
      imar plânı yaptırma mecburiyetine tâbi tutulma­ mevcut belediyelerin ancak % 8.5 'inden ibaret iken,
                                                     Di­
                               en
      mışlardır. (7)                  ğer son bilgilere göre, bu oran % 91'i aşmıştır. olan
                                               liradan
                                                  fazla
                                     yıllık
                                 yandan,
                                          1 milyon
                                        geliri
        Belediye kurulması yolundaki eğilimi ve bu  belediyelerin sayısı 1929'da 3 iken 1962'de 77'ye
      nun sonuçlarını Profesör Fehmi Yavuz şöyle ifa­ yükselmiştir. Bu açıklamalar eskimiş olan bu tasni­
      de etmektedir :                 fin yeniden ele alınmasını gerektirmektedir. (10)
        «Birçok küçük yerler imece ve salmadan kur­ Şehir kamu hizmetlerini yerine getirmek üze­
      tulmak, tiler Bankasından alman hisselerden, fon  re belediyelerin komşu belediye veya köyler ile
      yardımlarından faydalanmak için belediye teşki­
                                             Belediye
                                         öngören
                                   kurmasını
      lâtına kavuşmak istemektedirler. Bu yeni beledi­ birlikler de gereği gibi işlememektedir. Kanunu:;
                                                   Nitekim.
                               maddesi
      yeler pek az mahallî gelir sağlamalarına karşılık,
      esasen mevcut belediyelerin ihtiyaçlarını karşıla­ (5) Orhan Türkay, «Mahallî İdare Muhtariyeti
      maktan çok uzak olan devlet yardımları için yei i  ve Mahallî İdareler Maliyesinin Bununla İlgisi>, Siya­
      ortakların çıkması sonucunu doğurmaktadır. Kü­ sal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. X I (1956), sayı: 4'den
      çük belediyeler gerekli organları teşkilde ve per­ ayrı baskı.
      soneli tedarikte de başarılı olamıyorlar. Şu halde (6) Fehmi Yavuz, Belediyelerimizin Malî İdaresi
                                                 s.
                                                  78.
                                       Raporu,
                                    Anket
                                              1962,
                                          Ankara,
     küçük belediyeler yaratmaya devam etmenin fay­ Hakkında Cevat Geray . Ruşen Keleş, Belediye Başkan­
                                 (7)
      da ve zararları dikkatle incelenmeli ve alınacak ne­ ları Hakkında Bir İnceleme, Türk Belediyecilik Derne­
     ticeye göre hareket edilmelidir». (8)      ği Yayını No. 12, s. 3-4.
       Yukarıdaki görüşe. Belediye Kanununun be­    (8) Yavuz, Anket Raporu, s. 79.
     lediye kurulmasıyla ilgili 7. maddesinin taşıdığı (9) Yavuz, Anket Raporu, s. 6.
                                    Yavuz,
                                       Anket
                                 (10)
     anlamı eklemeyi yeter sayıyoruz. Zikredilen mad­ F. YAVUZ, «Kasaba Raporu, s. 6.
                                               Şehirlerimizin Nü­
                                          ve
                                           Küçük
     de, bir yerde belediye teşkilâtı kurulabilmesi için fus Hareketleri İçindeki Yeri> Yedinci İskân ve Şehir­
     sadece nüfusun 2,000'i geçmesini yeter görmemiş, cilik Haftası Konferarislan arasında teksir edilmiştir.
     488
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15