Page 1 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 1

I Ç İ N D E K Î L E K


                                                 Sayfa
     Belediye seçimleriyle ilgili meseleler .-   Muzaffer AKALIN            481
     Seçimler yaklaprken mahallî idarelerimizin mese­
      lelerine 'toplu hir bakış          Dr. Cevat GEBAT           486
     Ortak Faza ve Türkiye              Dr. Mecdi EMİROĞLU          494

     Uludağ'dan İstanbul'a su getirme projesi    Hasan Halet IŞIKPINAB        498
     Örnek bir konut politikasından alınabilecek dersler Dr. Ruşen Y. KELEŞ      501

     'Şehir ve kasabalardaki imar ve inşa işlerinde sivil
     savunma hizmeti                  Emin ÖZER               505

     Federal Almanya Hükümetinin bölgesel teşvik pro­
      gramı (tercüme.)                Tanju FOL AT KAN          507

     (ı-elişcn ülkelerimi mahallî idarelerine teknik yardım R. Y. K          512
     Avrupa Birliği Istişarî Konseyinin tabiat güzellik­
      lerinin korunması hakkındaki kararı      R. Y. K               513
     Belediyecilerimizin sorularına cevaplar      Muzaffer AKALIN           514
     Ayın olayları                   *                   526
                                        \

    Y I L : 19     TÜRK    BELEDİYECİLİK       DERNEĞİ         SAYI:   216
   1   2   3   4   5   6