Page 9 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 9

günkü Yenişehir semtinin bulunduğu sahaj-ı istim­ aşağı yukarı anahatları yukarıda madde madde
  lâk etmiştir. Fakat kısa bir zamanda şehrin tahmin özetlenen ilkelerin anlatmakta olduğu bu dersleri
  ve arzu edilen ölçülerin dışında sür'atle büyümesi, gözönünde tutmak faydalı olacaktır.
  bu kanunla kurulmak istenen Yenişehri büyüyen
  Ankara'nın sadece bir semti ohnak durumunda bı­  IV. Sonuç:              <
  rakmıştır. Öte yandan, 1948 yılında 5218 sayılı ka­
  nunda Ankara Belediyesine, bugünkü Yenimahal­    Bahçe-şehirler ve yeni-şehirler, mevcut kala­
  le'yi kurmak yetkisi verilmiştir (18). Aslında, gü­ balık yerleşme birimlerinin yükünü hafifleten;
  dülen amaç, artan mesken ihtiyacını bir deerceyc mesken, okul, hastahane, fabrika, iş ve eğlence yer­
  kadar karşılamak ve bunu bir mahalle teşkili sure­ leri gibi tesisleriyle bir bütün teşkil eden şehirler­
  tiyle gerçekleştirmek iken, 1955 de 10.447 olan Ye­ dir. Bölge plâncılığı tatbikatına pek yakında baş­
  nimahalle nüfusu, 1960 da 66.870 i bulmuş ve Ye­ lanan memleketimizde de, üzerinde halen çalışma­
  nimahalle, bir peyk şehir, yeni şehir haline gelmiş­ lar yapılan bölgeler içinde bu nevi şehirlere büyük
  tir. Ancak Yenimahalle'nin, sırf mesken ihtiyacı ölçüde yer ayrılması düşünülürse çok faydalı olur.
  düşünülerek kurulma.sı; bu semti, iş, ticaret, sanayi, Nüfusu 10.000 i aşan şehirlerimizin sayısının bugün
  kültür vs. hizmet, tesis ve imkânları eksik bir «ı/a- ancak 145 olması, bu bölgeler içinde bundan sonra
  takhane şehir» durumuna getirmiştir. Dolayisiyle, şehirleşip gelişecek kasabalara, bu ilkelerin uygu­
  Yenimahalle, ana şehrin yükünü hafifletmek şöyle lanması için büyük kolaylık sağlamaktadır. Yarı­
  dursun, birçok bakımlardan ona bizzat yük olmuş­ nın düşük standartlı şehirlerini ve sefalet mahal­
  tur. Mesken alanında, Yenimahalle denemesinin  lerini bugünden inşa etmek istemiyorsak, bu yola
  sağladığı başarıyı küçümsemeye elbette imkân yok­ ginnek zorundayız. İkti.saden az gelişmiş bir ülke
  tur. Ancak, iş bukadarla tamamlanmış olmaz. Mes­ olmamız, herhangi bir beşerî yerleşmeye hiç sahne
  ken ve işyeri arasındaki halihazır ulaşım, iş, kül­ olmamış topraklara yepyeni şehirler kurma yoluna
  tür, sağlık vs. hizmet bağ:lantılarının yeni şehirler girmekten bizi alıkoymaktadır. O halde, gelişme eği­
  için genellikle kabul edilmiş şehircilik ilkelerine limi gösteren büyükçe ka.sabaların, özelliklerine gö­
  göre plânlanması, düzenlenmesi gerekir. Bu açıdan re, sağlanacak her türlü imkânlarla, bölge merkez­
  bakılınca, gerek Yenişehir'in (a.slında bir mahal­ lerine bağlı yeni şehirler halinde canlandırılması,
  ledir), gerekse Yenimahalle'nin (aslında bir yeni bizim yeni şehir siyasetimizin hedefini teşkil etme­
  şehirdir), başarılı ve başarısız yönleriyle bizlere öğ­ lidir.
  reteceği pek çok dersler bulunduğu anlaşılır. Bun­
  dan sonra girişeceğimiz yeni şehir denemelerinde, (18) YAVUZ, F., ayni eser, S. 76-83,

                                                  55
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14