Page 8 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 8

Ankara ise bir milyonluk şehirler olma yolunda­ kir. İkinci yolun denenmesi, İngiltere gibi; iktisa­
       dırlar. Bu iki şehre köylük yerlerden olan nüfus dî kalkınmasının son safhası olan kitle halinde is­
       akınlarının şiddetinde bir azalma görülmemektedir. tihlâk safhasına girmiş bir ülkede bile pahalı ol­
       Her iki şehirde de, hiç değilse bazı hizmetler bakı­ muştur. Iktisaden az gelişmiş Türkiye için böyle
      mından mahallî imkân ve kaynakların sağlıyabile- birşey bahis konusu değildir. Sadece, şehirleşmeye
       ceği seviye çoktan aşılmış bulunuyor. Başta mes­ aday olan küçük kasabalarımızın hangileri olacağı
       ken olmak üzere, su, yol, otobüs, trafik, sağlık ve hususunu tesbit etmek, bunları bugün ilk defa plân­
       eğitim g-ibi hizmet ve tesislere ihtiyacı olan vatan­ lıyor ve yeniden kuruyormuş gibi ele almak, mem­
       daşlar, büyük şehirde yaşamanın güçlüklerini duy­ leketimiz şartlarına uyan yepyeni bir şehir anlayı­
       mağa, bedelini yüklenmeğe başlamışlardır. Bir An­ şı sayılmalıdır.
       kara şehir haritası üzerinde, çamur sokak ve kal­ Memleketimizde, yeni şehirler kurulmasını ne
       dırımlarla gecekonduların kapladıkları alanın bü­ doğrudan doğruya, ne de dolaylı bir şekilde âmir
       yüklüğü gerçekten merak edilmeğe değer (14). Çe­ bulunan mevzuat yoktur. Ancak, İmar ve İskân Ba­
       şitli hizmetlerin birim maliyeti ve belediye masraf­ kanlığının görevleri arasında yer alan ve nüfusun
       larının buna paralel olarak artışı da önemli bir in­ dengeli bir şekilde dağıtılması, büyük merkezlerin
       celeme konusudur. Ilig de parlak olmıyan rakam­ yükünün hafifletilmesi amacını güden bölge plân­
       lar ve sonuçlarla karşılaşmak mukadderdir. Sonuç lama çalışmaları, kasabalarımızdan seçme bazıları­
       olarak, memleketimizde de, büyük şehirlerdeki aşı­ nın geliştirilmesi yönünde olacak ve "dolayisiyle ye­
       rı nüfus temerküzünün doğurduğu sakıncaların göz­ ni şehirler teşkilini de gerektirecektir. Şehrin nü­
       le görülür hale geldiği tereddütsüz söylenebilir. vesini teşkil eden eski kısım, zamanla yeni şehrin
         O halde, nüfusu esasen çoğunlukla köylerde ancak çok küçük bir semti haline gelecek ve gelişen
       dağınık halde bulunan memleketimizi, yeşillikler yeni şehrin genişliği içinde âdeta kaybolacaktır.
       içindeki küçük şehirlere kavuşturmak, gecekondu Ankara, bu anlamdaki yeni şehirlere güzel bir ör­
       kuşaklarının boğucu sıkıcılığmdan kurtarıp, yeşil nek teşkil eder. Kale ve civarını kaplayan eski An­
       arazi kuşaklarının ferahlatıcı çevresi içinde yeni­ kara, bugünkü Ankara'nın çok küçük ve tarihî bir
       den imar- etmek, Türkiye bakımından hem tam za­ parçası halini almıştır.
      manında başlanmış, hem de gerçekleştirilmesi kolay 583 sayılı kanunla Ankara Belediyesine (o za­
       teşebbüsler sayılabilir. Gerçekten, bugün, isimleri­ manki Şehremaneti) verilen istimlâk yetkisi, hükü­
      nin başına bir «yeşil» kelimesi eklenebilecek şehir­ metin yeni bir Ankara şehri kurmak kararının (17)
       lerimizin sayısı pek çok azalmış sayılamaz (15). uygulanmasını sağlamak üzere kullanılmıştır. Bu
       Bunların parmakla sayılacak kadar azalmalarını kanunla verilen yetkiye dayanarak, belediye, bu-
      önlemek elimizdedir. Şehirleşmeye yakında başla­
      mış olmak en büyük, avantajlarımızdan birini teşkil
      ediyor. Sanayileşme hareketlerimizle birlikte, şe­ (14.) Şehircilikte, arazi kullanma haritalarında
                                               renklerle
                                                   gösterilir.
                                   tesis
                                           muayyen
                                çeşitli
      hirlerimizin de büyüyeceği, sayılarının artacağı Meskenlerin ve hizmetler iş ve ticaret binalarının kır­
                                      kahverengi,
      beklenen bir sonuçtur. Karabük, Kırıkkale, Gölcük mızı, yeşil sahaların yeşil, âmmeye ait binaların mavi
      gibi şehirlerimiz, son on, on beş yıl içinde büyük ile gösterilmesi bu cümledendir. Çamur ve toprak yol­
      gelişmeler kaydetmiş olmalarına rağmen; gelişme­ lan siyah, gecekondu mıntıkalarını ise sarı renkle gös­
      leri, plânlı faaliyet konusu yapılmamıştır. Karade­ terecek olan bir harita, büyük şehirlerimizin bu iki
                                          uğramakta
                                                    çok gü­
                                      istilâsına
                                               olduklarını
      niz Ereğlisi ve Batman gibi fazla büyümeğe nam­ rengin âdeta koyabilir. Böylece, bir toplantıda da belir­
                                  ortaya
                                zel
      zet kasabaların plânlı ve düzenli bir şekilde geliş­ tildiği gibi, yeşil kuşaklarla değil, sarı ve siyah kuşak­
      tirilmesi bu bakımdan çok önemlidir. Kanaatimiz­ larla sarıldığımızın farkına daha kolay varmış oluruz.
      ce, yeni şehirler siyasetinin memleketimizde uygu­ (15) Gerçekten, yukanda, hazırlanmakta olduğu­
      lanma şekli, bugün çok az nüfuslu ve durgun bün­ muz kitabında Prof. Yavuz'un da belirttiği gibi, ba­
      yeli olan kasabalarımızın plânlı çalışmalarla ve şına «yeşil» az kelimesi eklenebilecek, yeşil Bursa gibi
                                şehirlerimiz
                                       değildir.
      bundan önceki yazılarımızda özetlediğimiz (16)   (16) KELEŞ, R. Y., «Bölge Plânlaması ve Şehir­
      bölge plâncılığı esaslarına bağlı kalınarak gelişti­ ciliğimiz», îller ve Belediyeler Dergisi, Sayı: 192, S.
      rilmesi yolu olacaktır.              393-397; «Türkiye'de Bölge Plânlaması», ayni Derginin
                                194 üncü sayısı, S. 487-496.
        Bu tarz bir anlayışla, hiç yoktan yeni şehirler (17) YAVUZ, F., Ankara'nın î m a n ve Şehircili­
      yaratmak anlayışını birbirine karıştırmamak gere­ ğimiz, 1952, S. 15-35,
      54
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13