Page 7 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 7

deki siyasî, sosyal, iktisadî ve stratejik münasebetlere se açık bahçeler, oyun yerleri İçin gerekli hazırlıklar
  dikkat edilmelidir. Komşu kasaba ve köylerde yaşıyan- yapılmalıdır. Çocuklar ve gençler için spor alanları ve
  ların olduğ:u kadar, yeni şehirlerin nüfusunu teşkil çeşitli kulüp kolaylıkları gereklidir. Müşterek toplan­
  edecek olanlarm da menfaatleri gözönünde bulundu­ tılar merkezi, her yaştakilerin ihtiyacına cevap vere­
  rulmalıdır.                    cek şekilde olmalıdır.
   5. Sanayi, ana merkez ve genel olarak şehircilik 16. Kâr gayesi gütmeden sağlanacak arsalar üze­
  maksatları için gerekli sahalar tahmin ve tesbit edil­ rinde binaların yapılması için dinî teşekküller yardım­
  meli ve bu semtlerin durumları karara bağlanmalıdır. da bulunmalıdır.
   6. Topografik yapı, tabiî olarak mahalleler halin­ 17. Mahallî bir radyo servisi kurmanın mümkün
  deki gruplaşma sonucunu doğuracaktır. Fakat mahalle­ olup olmıyacagı incelenmelidir. Binaların dış yüzlerin­
  lerin, hiçbir zaman kapah sosyal topluluklar haline gel­ de yapılacak reklâmlar, uzun süreli sözleşme esâsla­
  mesine meydan verilmemelidir. Her mahallede dükkân­ rına göre düzenlenmelidir ve muvakkat ilân tahtaları
  lar ve herkese açık olan yerler bir merkezde toplan­ ve tahta perdeler az olmalı ve zevki okşıyacak bir şe­
  malıdır.                      kilde hazırlanmahdır. Mahallî gazeteler teşvik edilme­
   7. Sınırı teşkil edecek olan yeşil kuşak genellikle lidir.
  tarım için kullanılmalı; burada yapılacak üretimin ma­ Bil ilkeler gozöııüııde tutularak plânlanan İn­
  hallî istihlâk ile ilgili olmasına ve müşterek çalışma­ giliz yeni şehirlerinin insanların rahat ve huzur
  ya önem verilmeli; küçük mülkler teşvik edilmelidir.
   8. Su kaynakları şehrin en son büyüme seviyesi­ içinde yaşanıalarnia, kalabalılc Londra'dan veya di­
  ne ulaştığı zamanki ihtiyaca göre ayarlanmalıdır. Ka­ ğer büyük şehirlerden daha az imkân sağladıkları
  nalizasyon ve pis suların atılması ile ilgili tesisler ön­ söylenemez. Yeni şehirler tecrübesinin çeşitli uy­
  ceden hazırlanmalı ve bu konularda komşu mahallî ida­ gulama güçlükleri yüzünden beklenen sonucu do­
  relerle tam bir işbirliği sağlanmalıdır.    ğurmadığı söylense bile (9), bunlar, 1952 de çıka­
   9. Yol sistemi, kullanışlı bir ağ haline getirilme­ rılan bir kanunla giderilmeğe çalışılmıştır. Öte
  li ve mümkünse radial ve kemer tipinde olmalıdır. Bir
  iç otobüs servisi gereklidir. Uygun bir uzaklıkta, özel yandan, yeni şehirler kurmanın, az gelişmiş ülkcr
  ihtiyaçları, harita alma, planör uçuşlarını karşılaya­ 1er bakımından ne dereceye kadar tavsiyeye değer
  cak bir yerin (hava alam) bulunması arzu edilir. bir teşebbüs olduğunu burada tartışacak değiliz.
   10. Fabrikalar ve bürolar için kolaylık sağlanma­ Önemli olan nokta, yeni şehir politikasının modern
  lı ve mahallî ticarî işler ve meslekler İçin yerler ay­ şehirciliğe adera-i merkeziyet ikrini getirmiş oldu­
                                         f
  rılmalıdır.
   11. Mesken sayısı, bütün ihtiyaçları karşılıyacak ğunun bilinmesidir. Şehirlerin büyüklüğü, şehirleş­
  şekilde olmalıdır. Mesken tipleri, ailelerin, bekârların, menin bünyesi, toplumsal, stratejik ve iktisadî et­
  yaşlıların ihtiyacına cevap verecek oranlarda olmalı­ kileri gibi problemlerin çözümü için yeni şehirler
  dır. Müşterek kolaylıklar ve tesisler lâyık olduğu önem­ politikasının bir çare olarak değeri, tartışma konu­
  le ele alınmalıdır.               su tutulacak kadar açıktır. Kaldı ki, Israel (10),
    12. Mağaza ve dükkân politikasının tâyininde, Hindistan (11) ve Brezilya (12) gibi az gelişmiş
  müstehlike hizmet, mağaza sahiplerinin kazancı ve
  şehre yatırılmış olan âmme sermayesinin amortismanı ülkelerden de, başarılı yetıi şehir örnekleri vermek
  gözönünde bulundurulmalıdır. Mağaza sayısı, her ti­ mümkündür. Acaba memleketimiz bakımından ye­
  caret dalındaki rekabet de hesaba katılarak, belki de ni şehirler politika.smın taşıdığı önem nedir?
  100 e bir ile, 150 ye bir arasında olacaktır. Ticarî teş­
  kilâtlanmanın her çeşidine yer verilmeli ve alışveriş 777. Yeni Şehirle)- ve Memleketimiz:
  merkezinin mimarisine ayrı bir dikkat sarfedilmelidir.
    13. Mahallî idareye danışmak suretiyle resmî ilk İngiliz yeni şehirlerini doğuran faktörler yur­
  ve orta dereceli okullar ve daha ileri öğretim yapan dumuz bakımından da mevcuttur (13). İstanbul 2,
  okullar için yer ayrılmalı ve eğer yeni üniversiteler
  açılacaksa bunların yeni şehirlerde kurulması da dü- (9) RODWIN, L. R., The British New Towns
  şünülemlidir.                   Policy, S. 70-71.
    14. Hastahaneler ve sağlık hizmetleri, bölgenin (10) GIST, N. P. ve HALBERT, L. A., Urban
  ihtiyacı ve yeni şehirlerin özel şartları gözönünde bu­ Society, 1&56, S. 494.
  lundurularak ayarlanmalıdır.             (11) KOENIGSBERGER,  O. H., «New Towns in
    15. Devamlı binaJar başlangıçta ve ihtiyacı kar- India», Town Planning K«view, Temmuz 1952, C. 23,
  şılıyacak şekilde yapılmalıdır. Tiyatrolar, müzik ve No. 2, S. 95; DEiSAI, C. C, «Urban Land Policies:
  dans salonu ve ihtiyaca yetecek ölçüde kütüphane bi­ India», Urban Land Policies and Problems, U. N. Bül­
  naları bulunmalıdır. Oteller, çeşitli lokantalar, çay ve ten 7, S. 79.
  kahve evleri de dahil olmak üzere dinlendirici ve can­ (12) GIST, N. P. ve HALBERT, L. A., a.g.e., S.
  landırıcı mahallerin şehirdeki mevkileri özel bir dik­ 494.
  katle seçilmelidir. İçki verme izni almış olan yerler çe­ (13) YAVUZ, F'.. Şehirciliğimiz Hakkında Muka­
  şitli büyüklük ve karakterde olmalıdır. Parklar, herke­ yeseli Raporlar, 1956,

                                                  53
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12