Page 6 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 6

3
                                                        \
       inektedir (5). Bahçe-şehirlerin dünya çapındaki et­ bazı modern şehircilik ilkelerine uyulması, bunla­
       kilerini, güzel bir değerlendirme yazısı ile özetleyen rın örnek, şehirler haline getirilmesidir. Nüfusu az
       Lewis Mumford, 20 nci yüzyılın başlarında yeryü­ yoğun, arsalarının mülkiyeti kamusal makamların
       zünün şahit olduğu iki büyük buluştan birinin uça­ olan, yeterli miktarda oyun yeri, park ve bahçe ,
       ğın bulunması, diğerinin de, bahçe-şehir fikrinin gibi açık ve yeşil sahalara sahip bulunan yerleşme
       ortaya atılması olduğunu ifade etmektedir (6). n­ birimleri, bu siyasetle ulaşılmak istenen ideal şe­
                             i
       giliz şehirciliğinde bahçe-şehirlerin işgal ettiği yeri , hirlerdir. Şehir plânlaması prensipleri, bu şehirle­
       en iyi şekilde tâyin edebilmek, yeni şehirler kurma rin teşkili esaslarını tesbit ile görevlendirilen ko­
       politikasının gözden geçirilmesiyle olur.    misyonun nihaî raporunda çok önemli teklifler ha­
                                linde özetlenmiş bulunmaktadır. Alınacak çok ders­
         II. Yeni Şehirlerin Kurulması:       ler ihtiva eden bu teklifleri sırasıyla aşağıya al­
                                makta fayda görüyoruz (8):
         İkinci Dünya Savağı başlarında ingiltere'de  1. Hem yeni şelıir liurmak, hem de mevcut kasa­
       sanayiin ve nüfusun dağılış problemlerini inceleyen balardan bazılarım genişletmek uygundur. Amaç, hiç­
       Barlow Komisyonu, bahçe-şehirlcr cereyanının etki- bir zaman sosyal ve fizikî bünye yönünden tek tipe
       Bahçe-şehirler, yeni şehirler ve memleketimiz — 2 ulaşmak olmamalıdır. Tecrübe ve çeşit bakımlarından
       si altmda, nüfusun büyük şehirlerde daha fazla te­ tam bir özgürlüğe yer verilmelidir. Yani, yeni şehirle­
                                               bahis
       merküzünü önliyecek olumlu ve olumsuz birtakım rin tek bir tipe göre planlanması genellikle konusu olamaz.
                                    Bir
                                        şehrin
                                      yeni
                                          nüfusu,
                                                  30.000-50.000
                                  2.
       tedbirler tavsiye etmiştir. İkinci Dünya Savaşının olarak kabul edilebilir. Fakat, ilgili mıntıka ile beraber,
       verdiği kayıplarla da harekete gelen ingiliz Hü­ nüfus 50.000-80.000 olabilir.
       kümeti, daha çok Barlow Komisyonu raporunda    3. Dengeli bir sosyal kaynaşma hedefi daima göz-
       özetlenen tavsiyelere uyarak, 1946 yılında çıkardığı önünde bulundurulmalıdır. Ulusal hayatın, sınaî, idarî,
       Yeni Şehirler (New Towns Act) Kanunu ile tavsi­ meslekî, turistik gibi kesimleri mümkün olduğu kadar
                                                      olan­
                                 temsil
       ye edilen tedbirleri uygulama yoluna gitmiştir. ların bir edilmelidir. Ayni gelir grubuna mensup şekil­
                                       toplanması
                                     arada
                                            sonucunu
                                                 doğuracak
       Londra ve diğer büyük şehirlerdeki fazla nüfusun deki ayırmalardan sakınmahdır.
       kurulacak yeni şehirlere dağıtılması, dünya şehir 4. Kuruluş yerleri seçilirken, memleket ölçüsün-
       plânlaması tarihinde önemli bir olay teşkil etmek­
       tedir. Çoğu, kanunun çıkarılmasını takip eden yıl (5) Bahçe-Şehirler Demeği adını almış olan bu
       içinde olmak üzere, ingilizler yalnız Londra civa­ derneğin amacı, yayın organı olan Town and Country
       rında 14 yeni şehir kurmuşlardır. Bugün bu şe­ Planning isimli derginin her sayısında demeğin amacı
       hirlerin sayısı 15 i bulmuştur. Bu şehirlerin, işyer­ iki parağraf halinde özetlenir. Önemine binaen, bu
                                       cümleleri
                                           aşağıya
                                               alıyorum :
       leri, Londra'da bulunan insanların yalnız uyumak amacı anlatan hayat şartlarım ıslâh edecek, sanayi ve
                                  «Demek,
       üzere gittikleri yatakhane şehirler olmalarını önle­ ticaret hayatının verimliliğini arttıracak, yeşil arazi
       mek üzere sanayiin de oralara gitmesi için gerekli kuşaklarını ve tarımsal toprakları koruyacak, tabiî,
       tedbirler alınmıştır. Yeni şehirlerin küçük ve orta kültürel ve mimarî zenginlik kaynaklarını teşvik ede­
       büyüklükteki yerleşme birimleri olmasına özellikle cek ve bütün bunları özel ve mahallî teşebbüse âzami
       dikkat edilmiştir. Kurulan yeni şehirlerin âzami nü­ hürriyet tanıyan bir düzen içinde gerçekleştirecek bir
                                        faydalanma
                                                   öncülüğünü
       fusları 10.000 ilâ 80.000 arasında değişmektedir. millî topraktaın imar edilecek politikasının nüfus yoğun­
                                              şehirlerde
                                    Yeniden
                                yapar.
       Bu şehirciklere Londra'nın peykleri adı verilmiş­ luğunun azaltılmasını, bu suretle yerlerinden edilecek
       tir. Bu şehirlerin imar ve inşa edilmesi görevi, üye­ .sanayi ve nüfusa yeni şehirlerde ve kırlık sahalarda
       leri imar Bakanlığınca tâyin edilen imar Şirket'- yer temin etmek, köylük yerlerde ise, küçük şehir ve
       lerine bırakılmıştır (7).            kasabaların sosyal hayatın ve kaliteli hizmetlerin üs­
                                tünlüklerini yayacak ve tarımsal refahı arttıracak
                                gmplar teşkil etmelerini sağlamak derneğin amaçla-
         Yeni şehirler kurmak ile güdülen başlıca amaç, rındandır.> (Bkz. Town and Country Planning.)
       Londra'nın ve bazı büyük şehirlerin daha fazla bü­ (6) MUMFORD, L., «The Gerden City Idea and
       yümesini önlemek, verimli bir şehirleşme metodu Modem Planning*, Garden Cities of To-Morrow kitabı­
       ortaya koymaktadır. Memleket nüfusunun ve sana­ na yazılan önsöz, S. 29.
       yiinin dağılışı meselesinden farklı olmıyan bu amaç, (7) KELEŞ, R. Y., a.g.e., S. 186.
                                  (8)
                                                 in
                                         Country
                                             Planning
                                       and
       yukarıda muhtelif vesilelerle söz konusu edilmiş­ S. 29-30. Town şehirlerin sosyal bünyesini Britain, 1949,
                                                       bu
                                    Yeni
                                                  özetleyen
       tir. Yeni şehirler siyasetinin dikkate değer bir ama­ maddelerin tercümesi, Prof. Fehmi Yavuz'un hazırlan­
       cı da, bu şehirlerden her birinin planlanmasında makta olan Şehircilik kitabından aimmıştır.
       52
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11