Page 5 - İller ve Belediyeler Dergisi
P. 5

Bahçe   - Şehirer,    yeni   Şehirer    ve  Memleketimiz

                                      Yazan: Dr. Ruşen Y. KELEŞ

     I. Bahçe-Şehirler Cereyanı:           Ona göre, şehirler mıknatıslara ve insanlar da
                            bu mıknatısların cazibesine kapılmış toplu iğnelere
     Fikir cereyanları ve sistemleri, genel olarak
   ortaj'a atıldıkları çağın olaylarını etkilendirir, alı­ benzerler. O halde, şehirlerdeki aşırı nüfus temer­
   nacak siyasal kararlara, önemine göre bir yön çi­ küzünü dağıtmak için mevcut şehirlerin sahip bu­
   zer ve zamanı gelince de ya tamamen aktüel değe­ lundukları kuvvetlerden daha fazla çekme kuvveti
   rini kaybeder, ya da büyük ölçüde değişikliğe uğ­ olan mıknatıslar yaratmak, gereklidir. Böylece'nü­
   rarlar. Bahçe-şehirler, işte bu genel ilkenin dışında fus hem kendiliğinden, hem de daha sıhhatli bir şe­
   kalacak kadar kuvvete ve ömre sahip bir hareket kilde dağılmış olur. Aslında, köyler ve şehirler ye­
   yaratmış bulunan bir fikri temsil etmektedir. 19 un­ gâne mıknatıs çeşitleri değildir. Bunlar arasına, bir
   cu yüzyılın sonlarında ortaya konan bahçe-şehirler de, faal ve enerjik şehir hayatının üstünlükleriyle
   fikri, önemini daima korumuş, bütün dünyada ge­ köylerin ferahlık ve tabiî güzellik gibi özelliklerini
   niş bir uygulanma başarısı sağlamış ve modern şe­ birleştiren yarı-şehirsel hayatı eklemek gerekir,
   hircilik anlayışının gelişmesine büyük hizmetlerde ideal hayat tarzını ne köylerde, ne şehirlerde, fa­
   bulunmuştur. Günümüzün şehirciliği, bahçe-şehir­ kat ancak, bunlar arasında bir yerde bulmak müm­
   ler yönünde atılacak her adımı, insanların huzur, kündür. Howard, bu yeni ümit, hayat ve medeniyet
   refah ve saadetleri bakımından bir kazanç say­ kaynağının, «şehirle köyün evlendirilmesinden» do­
   maktadır. Bu derece önem taşıyan bir cereyanın ğacağını ifade etmektedir (2). Bu yerler büyüklük­
   mahiyetinin ne olduğunun, hangi şartlar içinde ve leri sınırlı, etrafında yeşil ve tarımsal arazi kuşa­
   nerede doğduğunun, gelişmekte olan ülkeler bakı­ ğı bulunan ve bu kuşağın dışında peyk topluluklar
   mından örnek olmaya ne derece değer bulunduğu­ teşkil edilebilecek bahçe-şehirler (Garden-Cities)
   nun bilinmesinde sayısız faydalar vardır.   dir.
     Birinci sanayi inkılâbını Batı Avrupa ülkele­
   ri, iktisadî ve siyasî yönlerden tam bir liberal dü­ Howard'in bahçe-şehirler fikri, ingiltere'nin
   zen içerisinde yaşamışlar, dolayisiyle yalnız kâr büyük ve kalabalık şehirlerindeki çeşitli problemle­
   amacı güden özel sanayiin ve teşebbüslerin, büyük re bir tepki olarak doğmuş ve İngiliz şehircilik po­
   şehirlerde yerleşmelerine engel olamamışlardır. litikasının temellerine adem-i merkeziyet unsurunu
   Sanayi ile birlikte şehirlerde temerküz eden nüfus; yerleştirmekte çok önemli bir rol oynamıştır (3).
   mesken, sağlık, ulaştırma, eğitim ve diğer hizmet­ Şehirlerin belli bir büyüklüğü aşmaması, civarının
   lere olan ihtiyacı aşırı derecede arttırmış, bütün bu her türlü aşırı şehirleşmeyi önliyecek tarımsal ku­
   hizmetlerin gerektirdiği şehir topraklarını çok pa­ şaklarla çevrelenmiş olarak korunması, İngiltere'de
   halı ve hasislikle kullanılması gereken bir meta ha­ denenmiş, bundan başarılı sonuçlar alınmıştır (4).
   line getirmiştir. Sınaî nüfus temerküzünün şehir­ Hattâ, bahçe-şehir fikrini yaymak üzere kurulan
   ler üzerindeki iktisadî ve sosyal olumsuz etkilerini ve Howard'ıh yakın arkadaşları tarafından idare
   en açık şekliyle ingiltere'nin demir, çelik, kömür edilen bir dernek bugün de faaliyetine devam et-
   ve tekstil sanayi şehilrerinde ve bu arada özellikle
   Londra ve Manchester'de görmek mümkün oluyor­
                                     Sir,
   du. Sir Ebenezer Howard adındaki İngiliz şehirci- row (1) HOWARD, 1945. E., Garden Cities of Tomor­
                              (Iliinci
                                  baskı),
   sinin, şehir plânlamasının babası sayılmasını sağlı-
   yan kitabı, ingiltere gibi bir ülkede ve 19 vmcu (2) HOWARD, S., ayni eser, S. 47-48.
   yüzyılın tam sonunda (1898) yazmış olması, bu ti- - (3) KELEŞ, R. Y., Şehir ve Bölge Plânlaması Ba-
                         i
   barla bir tesadüf eseri sayılmamalıdır. Howard i­ kınundan Şehirleşme Hareketleri, S. 173-174.
                         f
   kirlerini. Yarının Bahçe-Şehirleri (1) adlı bir ki­ (4) Welwyn ve Letchwortli adlı bahçe-şehirler ilk
   tapta toplamıştır.                kurulanlardır.
                                                  51
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10